Praktisk økonomi og ledelse - årsstudium

STUDIESTED: Narvik
FISK2423.jpg

Vil du gå en videreutdanning innen økonomi og ledelse som er praktisk rettet og likevel gir deg stor dybde er studiet Praktisk økonomi og ledelse (PØL) studiet for deg. PØL er en utdanning som er tilpasset næringslivets behov og kombinerer innsikt i teknologi med økonomi/ledelse

På PØL legges det vekt på å ta ansvar for egen læring, jobbe sammen i gruppe og å presentere og forsvare gruppearbeid.

Facts

Duration:1 År
Location: Narvik
Credits (ECTS):60
Qualification:
Admission requirements:

For å bli tatt opp til studieprogrammet Praktisk økonomi og ledelse må du ha minimum 2 år ingeniørutdannelse.

Søkere med annen høyere utdanning kan også søke.

Application deadline:15. april
Application code:6071
Apply

UIT campus Narvik tilbyr videreutdanningsstudium i Praktisk økonomi og ledelse (PØL).

Praktisk økonomi og ledelse har vært tilbudt i Narvik som en videreutdanning for ingeniører i 35 år. Studiet er en ettårig videreutdanning som undervises på fulltid ved studiested Narvik. Det arbeides hele tiden med eksempler/oppgaver fra små og mellomstore bedrifter i landsdelen slik at de enkelte fag gjøres relevante og konkrete.

Læringsutbytte

Kunnskap

En med praktisk økonomi og ledelse har:

 • Forståelse for ledelse som yrke.
 • Kunnskap om styringsformer og ledelsesutfordringer, om rammebetingelser, virkemidler og arbeidsformer.
 • Innsikt i hvordan personlige, organisatoriske og samfunnsmessige forhold påvirker rolleutforming og handlingsrom for styring og ledelse.
 • Kunnskap om relevante økonomisk-administrative teorier, metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter.
 • Kunnskaper om virksomhetsstyring, regnskapsanalyse, investerings- og finansieringsbeslutninger, strategisk analyse, ledelse og organisasjonsutvikling samt analyse av både bedrifts- og samfunnsøkonomiske problemstillinger.
 • Kunnskaper om hvordan en virksomhet kan tilpasse seg ulike konkurransesituasjoner og samfunnsøkonomiske rammebetingelser.

 

Ferdigheter

En med praktisk økonomi og ledelse kan:

 • Vurdere nye investeringer, vite hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og kunne utarbeide og analysere regnskap.
 • Innhente og analysere informasjon om et bredt spekter av økonomisk-administrative problemstillinger, og ut fra dette kunne skrive rapporter og prosjektoppgaver.
 • Anvende faglig kunnskap for utvikling av strategier og hvordan virksomheter organiseres og ledes, samt hvordan produkter og tjenester markedsføres.
 • Utvikle strategier, samt operasjonalisere disse for bruk i organisasjoner og bedrifter.
 • Anvende kunnskap på nye områder innenfor ledelse.

 

Generell kompetanse

En med praktisk økonomi og ledelse:

 • Kan vurdere bedriftsøkonomiske, samfunnsmessige og organisatoriske virkninger av beslutninger, samt handle innenfor juridiske og etiske rammer.
 • Kan planlegge og gjennomføre egne arbeidsoppgaver, gjøre selvstendige vurderinger innenfor økonomisk administrative fagområder, og slik sett bidra til utvikling av virksomheten.
 • Har innsikt om økonomistyring som et sammensatt fag, der interessekonflikter og etiske normer påvirker styringen.
 • Kan ha en aktiv rolle i fornyings- og omstillingsarbeid og bidra med kritiske perspektiver i slike prosesser.

For å bli tatt opp til studieprogrammet Praktisk økonomi og ledelse må du ha minimum 2 år ingeniørutdannelse.

Søkere med annen høyere utdanning kan også søke.

Arbeidsformer

Forelesninger, øvinger, gruppearbeid, gruppepresentasjoner.

 

Vurderingsformer

Studentenes kunnskaper innenfor alle emner evalueres. Evalueringsformene kan være prosjektarbeid, hjemmeeksamen, gruppeeksamen eller individuell eksamen. Det benyttes i hovedsak bokstavkarakterer.

De aller fleste høgskoleingeniører/sivilingeniører som tar dette etter - / videreutdanningsåret, går rett ut i stillinger på mellomleder eller ledernivå. En del starter opp egen bedrift, mens noen tar videreutdanning ved Siviløkonomutdanningen/Master i økonomi og administrasjon ved Handelshøgskolen, campus Tromsø, Alta eller Harstad.

De aller fleste ingeniører og sivilingeniører som tar dette videreutdanningsåret, går rett ut i stillinger på mellomleder- eller ledernivå. En del starter opp egen bedrift.

 

Studiet kan, sammen med Bachelor i ingeniørfag fra UiT og emnene BED-2020 Investering og finansiering og SOK-1002 Mikroøkonomi, gi grunnlag for opptak ved Master i økonomi og administrasjon (Siviløkonomutdanningen) ved Handelshøgskolen ved UiT, campus Tromsø, Alta eller Harstad.Contact

Tufthaug, Jorunn Lovise


Rådgiver
Phone: +4776966198 Mobile: 90553856 jorunn.l.tufthaug@uit.no

Pål Skoland

Skoland, Pål


Førstelektor
Phone: +4776966123 Mobile: 90045299 pal.skoland@uit.no

Bli student ved UiT!