Praktisk økonomi og ledelse - årsstudium

Photo: Marius Fiskum
Photo: Marius Fiskum

Praktisk økonomi og ledelse - årsstudium

Campus
Narvik
Application deadline
15. april

Vil du ta en videreutdanning innen økonomi og ledelse som er praktisk rettet er Praktisk økonomi og ledelse studiet for deg. Dette er en utdanning som er tilpasset næringslivets behov og kombinerer teknologikunnskap med økonomi og ledelse. På dette studiet jobber dere mye sammen i grupper og presenterer gruppearbeid. Hos oss er det frihet under ansvar, og du har selv ansvar for egen læring.

Questions about admission

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

Tufthaug, Jorunn Lovise

Rådgiver


Pål Skoland
Skoland, Pål

Førstelektor


UIT campus Narvik tilbyr videreutdanningsstudium i Praktisk økonomi og ledelse (PØL).

Praktisk økonomi og ledelse har vært tilbudt i Narvik som en videreutdanning for ingeniører i 35 år. Studiet er en ettårig videreutdanning som undervises på fulltid ved studiested Narvik. Det arbeides hele tiden med eksempler/oppgaver fra små og mellomstore bedrifter i landsdelen slik at de enkelte fag gjøres relevante og konkrete.

Læringsutbytte

Kunnskap

En med praktisk økonomi og ledelse har:

 • Forståelse for ledelse som yrke.
 • Kunnskap om styringsformer og ledelsesutfordringer, om rammebetingelser, virkemidler og arbeidsformer.
 • Innsikt i hvordan personlige, organisatoriske og samfunnsmessige forhold påvirker rolleutforming og handlingsrom for styring og ledelse.
 • Kunnskap om relevante økonomisk-administrative teorier, metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter.
 • Kunnskaper om virksomhetsstyring, regnskapsanalyse, investerings- og finansieringsbeslutninger, strategisk analyse, ledelse og organisasjonsutvikling samt analyse av både bedrifts- og samfunnsøkonomiske problemstillinger.
 • Kunnskaper om hvordan en virksomhet kan tilpasse seg ulike konkurransesituasjoner og samfunnsøkonomiske rammebetingelser.

 

Ferdigheter

En med praktisk økonomi og ledelse kan:

 • Vurdere nye investeringer, vite hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og kunne utarbeide og analysere regnskap.
 • Innhente og analysere informasjon om et bredt spekter av økonomisk-administrative problemstillinger, og ut fra dette kunne skrive rapporter og prosjektoppgaver.
 • Anvende faglig kunnskap for utvikling av strategier og hvordan virksomheter organiseres og ledes, samt hvordan produkter og tjenester markedsføres.
 • Utvikle strategier, samt operasjonalisere disse for bruk i organisasjoner og bedrifter.
 • Anvende kunnskap på nye områder innenfor ledelse.

 

Generell kompetanse

En med praktisk økonomi og ledelse:

 • Kan vurdere bedriftsøkonomiske, samfunnsmessige og organisatoriske virkninger av beslutninger, samt handle innenfor juridiske og etiske rammer.
 • Kan planlegge og gjennomføre egne arbeidsoppgaver, gjøre selvstendige vurderinger innenfor økonomisk administrative fagområder, og slik sett bidra til utvikling av virksomheten.
 • Har innsikt om økonomistyring som et sammensatt fag, der interessekonflikter og etiske normer påvirker styringen.
 • Kan ha en aktiv rolle i fornyings- og omstillingsarbeid og bidra med kritiske perspektiver i slike prosesser.

De aller fleste høgskoleingeniører/sivilingeniører som tar dette etter - / videreutdanningsåret, går rett ut i stillinger på mellomleder eller ledernivå. En del starter opp egen bedrift, mens noen tar videreutdanning ved Siviløkonomutdanningen/Master i økonomi og administrasjon ved Handelshøgskolen, campus Tromsø, Alta eller Harstad.

For å bli tatt opp til studieprogrammet Praktisk økonomi og ledelse må du ha minimum 2 år ingeniørutdannelse.

Søkere med annen høyere utdanning kan også søke.

Arbeidsformer

Forelesninger, øvinger, gruppearbeid, gruppepresentasjoner.

 

Vurderingsformer

Studentenes kunnskaper innenfor alle emner evalueres. Evalueringsformene kan være prosjektarbeid, hjemmeeksamen, gruppeeksamen eller individuell eksamen. Det benyttes i hovedsak bokstavkarakterer.

De aller fleste ingeniører og sivilingeniører som tar dette videreutdanningsåret, går rett ut i stillinger på mellomleder- eller ledernivå. En del starter opp egen bedrift.

 

Studiet kan, sammen med Bachelor i ingeniørfag fra UiT og emnene BED-2020 Investering og finansiering og SOK-1002 Mikroøkonomi, gi grunnlag for opptak ved Master i økonomi og administrasjon (Siviløkonomutdanningen) ved Handelshøgskolen ved UiT, campus Tromsø, Alta eller Harstad.

Currently not available