Videreutdanning i rus og psykisk helse

STUDIESTED: Narvik

Norsk og internasjonal forskning viser klare sammenhenger mellom psykiske lidelser og rusavhengighet. Tradisjonelt har rusavhengigheten og de psykiske problemene hos ett og samme menneske blitt ivaretatt av ulike fagfelt og tradisjoner innenfor hjelpeapparatet. Dette har skapt både faglige utfordringer og vansker for den enkelte bruker av hjelpeapparatet. Forskningen viser samtidig betydningen av det å se de rusrelaterte og psykiske problemer i sammenheng for å gi et best mulig behandlingstilbud til den enkelte. En slik forståelse skaper noen tverrfaglige utfordringer som dette studiet søker å ivareta. Gjennom studiet gjøres du kjent med sentrale begreper, ulike forklaringsmodeller og tradisjoner innenfor rusfeltet og psykiatrien. Du får også innblikk i modellenes teorigrunnlag og hvordan du kan nyttiggjøre deg forskning. Dette gir en grunnlagsforståelse og et utgangspunkt for tverrfaglig refleksjon og praksis

Facts

Duration:2 Semester
Location: Narvik
Credits (ECTS):30
Qualification:Ingen
Admission requirements:Se under
Application deadline:15. april
Application code:3080
Apply

Introduksjonsvideo


Videreutdanningen i rus og psykiske lidelser er en tverrfaglig og samlingsbasert utdanning som gir 30 studiepoeng. Formålet med denne videreutdanningen er å øke den faglige kompetansen i praksisfelt der rus - og psykiatriproblematikk er gjeldende. Det undervises i sentrale temaer som berører rusproblematikk og psykisk helse. Undervisningen organiseres som fem samlinger av tre dager hver, arbeidskrav og en avsluttende hjemmeeksamen. Videretdanningen i rus og psykiatri er også godkjent som et 30 studiepoengs emne ved master i klinisk sykepleie ved Nord universitet.

Kunnskap

  • Forklare sammenhenger mellom rusmiddelbruk og psykiske lidelser.
  • Kjenne til, og nyttiggjøre seg, forsknings - og utviklingsarbeid innenfor feltet ruslidelse og psykisk lidelse.
  • Oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet, og kritisk reflektere rundt egen praksis.

Ferdigheter

  • Anvende ulike forklaring - og behandlingsmodeller, og kritisk vurdere deres styrker og svakheter.
  • Anvende ulike kartleggingsverktøy.
  • Finne og vurdere relevant fagstoff, og aktualisere dette for å belyse en problemstilling.

Generell kompetanse

  • Reflektere over ulike konsekvenser av rusmiddelmisbruk, både medisinske og sosiale.
  • Reflektere rundt etablering av relevante tiltak for pasienter og pårørende.
  • Utvikle gode praksiser gjennom samarbeid og erfaringsutveksling.

Bachelorgrad innen helse - og sosialfag, pedagogiske fag, psykologi, politi eller annen relevant utdanning. Søkere med kortere universitets - eller høgskoleutdanning kan vurderes ut fra relevant yrkeserfaring.

Oppstart av studietilbudet forutsetter tilstrekkelig antall studenter.

Anbefalte forkunnskaper

Det er ikke et krav, men det er en fordel med erfaring fra praksisfeltet.

Arbeidsformer

Forelesinger, gruppearbeid og individuelle mappeoppgaver.Bli student ved UiT!Contact
Lillevik.JPG

Ole Greger Lillevik


Study management, research and teaching
Phone: +4776966161 ole.g.lillevik@uit.no

JOhanne.jpg

Johanne Punsvik


Universitetslektor
Phone: +4776966162 johanne.t.punsvik@uit.no