Satellitteknologi, ingeniør (nettbasert) - bachelor

STUDIESTED: Narvik
Satelitt-web

Bachelor Satellitteknologi er en unik utdanning innen sitt felt i Norge. Studiet er fremtidsrettet innen fagfelt verdenssamfunnet er avhengig av. Det handler om jordobservasjon (eks overvåking av menneskelig trafikk eller naturressurser), romforskning, meteorologi, klimaovervåking, navigasjon, kommunikasjon og kringkasting. Utdanningen gir mange muligheter innenfor nasjonale forskningsvirksomheter og bedrifter og åpner for muligheter internasjonalt for den som ønsker seg utenlands.

Facts

Duration:3 År
Location: Narvik
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelor ingeniør - Satelitteknologi
Admission requirements:Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1 eller Forkurs for ingeniør og sivilingeniørutdanning
Application deadline:15. april
Application code:186027
Apply

UiT Narvik-studenter på Andøya Space Center


Etter de grunnleggende fagene i det første året vil utdanningen omhandle mange emner: generell romteknologi med banemekanikk, analog og digital elektronikk, generell programmering og programmering av elektronikk, instrumentering for satellitter og ekstreme forhold, raketter og ballonger, kommunikasjonsteknologi, bølgeutbredelse, antenner, signalbehandling, håndtering av satellittdata, databaser, bildebehandling og om fysikk for jordovervåking. På slutten utvides perspektivene i faget Romfysikk og Astronomi der Andøya Space Center og Skibotn feltstasjon brukes for lab-virksomhet.

I studiet inngår også raketteknologi. Under en feltuke ved Andøya Space Center vil en nyttelast settes sammen, integreres i en rakett og siden skytes og telemetridata samles inn og analyseres. Problemstillingene innenfor satellitteknologi er beslektet med teknologi for droner (UAV) og flere prosjekter vedrørende droner er knyttet til utdanningen. Studenter har gjennom årene deltatt i nasjonale satellittprosjekter der to cube-satellitter (Ncube og HinCube) har blitt utviklet og skutt opp. Studenter har deltatt i europeiske student-prosjekt innenfor ESA (European Space Agency) i hvilke også utenlandske universiteter har deltatt. Videre har et prosjekt (ESPRIT) foregått i samarbeid med et amerikansk universitet i hvilket en rakettnyttelast ble utviklet i samarbeid med NASA.

Kunnskaper

 • Etter endt studium skal kandidaten ha en bred kunnskapsbase som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget for relevante samfunnsbehov og økonomiske hensyn.
 • Kandidaten har kunnskap om teknologiens historie og utvikling med vekt på satellitteknologi, ingeniørens rolle i samfunnet og konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid, relevante metoder og arbeidsmåter innenfor satellitteknologi.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper innen matematikk, naturvitenskap - herunder fysikk og kjemi.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om elektriske og magnetiske felt, bred kunnskap om elektriske komponenter, kretser og systemer.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper innenfor satellitteknologi, romteknologi, banemekanikk, elektronikk, elektronisk kommunikasjon, mikrokontrollerteknikk, programmering, signalbehandling og behandling av satellitt-data.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger vedrørende satellitteknologi og begrunne sine valg.
 • Kandidaten har ferdigheter for bruk av elektronisk instrumentering og programvare.
 • Kandidaten kan beregne grunnleggende størrelser i elektriske og elektroniske kretser.
 • Kandidaten kan utforme elektriske og elektroniske kretser for ulike formål.
 • Kandidaten kan utforme mikrokontroller- og mikroprosessorsystemer og programmere disse både i lav- og høynivåspråk.
 • Kandidaten skal kunne beregne elementære størrelser for ulike kommunikasjonformer og utforme teknologi for bestemte applikasjoner.
 • Kandidaten skal kunne beregne satellittbaner.
 • Kandidaten skal kunne implementere algoritmer for signal- og bildebehandling.
 • Kandidaten skal kunne bruke etablerte metoder for behandling av satellitt-data.
 • Kandidaten behersker metoder for måling og feilsøking.
 • Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre ingeniørfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team.
 • Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling, kvalitetssikring og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • Kandidaten kan formidle kunnskap innenfor satellitteknologi til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse egen faglig utøvelse til den aktuelle arbeidssituasjon.
 • Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Generell studiekompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning.

For søkere uten generell studiekompetanse eller som mangler fordypning i matematikk og fysikk, har vi tilbud om Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i Narvik, Alta, Bodø, Mo i Rana og Tromsø.

Søkere som er over 25 år eller eldre i opptaksåret, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfrist er da 1. mars

Krav til realkompetanse:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

Relevant yrkeserfaring kan være innenfor fagområder som danner grunnlag for fag-/svenneprøve til Ingeniør Satelitteknologi via Y-vei, klikk her for å se disse.

Kunnskaper tilsvarende kravet til matematikk og fysikk er absolutt og må dokumenteres. All dokumentasjon (arbeidsattester, fagbrev, eksamener mv.) må lastes opp innen søknadsfristen. Unntak er eksamener/praksis som avvikles i løpet av våren - som kan ettersendes innen 1. juli.

Studiet tilbys også som Y-vei og 3-semester studiested Narvik - søknad via lokal søknadsweb på uit.no.

Bachelor Satellitteknologi tilbys som et nettbasert opplegg der studenter kan følge undervisningen hvor de vil fra og møte på UiT i Narvik til ca. 2 samlingsuker per semester for å utføre lab-oppgaver.

klikk her for mer informasjon.

Her er noen eksempler på hvor man kan jobbe etter endt utdannelse som ingeniør i satellitteknologi: Forsvarets forskningsinstitutt, SINTEF, Norut, Norsk Polar Institutt, Meteorologisk Institutt, Nansen International Enviromental and Remote Sensing Centre. Alle Kongsbergs divisjoner, som Kongsberg Norspace, - Seatex, - Satellite Services, - Space and Surveillance og Spacetec.

Dessuten store virksomheter som Telenor Satellite Broadcasting, EMC Satcom Technologies, NAMMO og Andøya Space Centre.

For flere detaljer om jobbmuligheter, se beskrivelsen for ingeniør i Satellitteknologi bachelor.

Bedrifter og institusjoner i Nord-Norge og på Svalbard er i stor grad bemannet av våre tidligere studenter. Mange av de nevnte virksomhetene samarbeider med ESA. Av myndigheter som er avhengig av satellittdata kan nevnes Nærings- og fiskeridepartementet og Kystverket.

Utdanningen åpner også mange muligheter for arbeid utenfor romteknologi-segmentet. Mange teknologibaserte bedrifter trenger kompetansen studenter får innenfor ovennevnte felt, eksempelvis innen elektronikk, kommunikasjon, programmering eller signalbehandling. Mye av teknologien har store fellestrekk med det som benyttes i andre ekstreme miljø, som for eksempel i arktiske strøk og under vann, så studenter som er interessert i teknologiutvikling i denne retningen vil også finne studiet relevant.

Etter fullført bachelorutdanning er 2-årig påbygning til Master i Teknologi - Satellitteknologi ved UiT i Narvik naturlig dersom du ønsker å gjøre deg særdeles attraktiv for nasjonal eller internasjonal romindustri. Masterstudiet har en stor andel problembasert læring i prosjekter som er knyttet opp mot den forskning som foregår ved UiT i Narvik. Flere prosjektoppgaver har gitt resultater som har vært publisert i vitenskapelige tidsskrift og på internasjonale konferanser, og studenter har fått delta på slike konferanser og presentert sine resultater for et internasjonalt publikum. Masterstudiet i satellitteknologi er et godt utgangspunkt for en videre forskerutdanning (doktorgrad) innen fagfeltet.

Studiestedet har kontakt med flere utenlandske høgskoler og universiteter, og flere av våre tidligere studenter har oppholdt seg i perioder ved slike utdanningsinstitusjoner.
Studiestedet hjelper til med å legge til rette for slike opphold for interesserte studenter, slik at disse utenlandsoppholdene kan inngå som en del av utdanningen ved UiT i Narvik.Bli student ved UiT!Related professions
For spørsmål om studiet
Har du spørsmål om opptak?

Opptakskontoret:
Tlf 76 96 61 56
opptak@uit.no

For generelle spørsmål om studiet:
Førstelektor Arne Bjørk
Tlf 76 96 62 62
arne.bjork@uit.no

For generelle henvendelser:
Tlf 77 64 40 00
postmottak@uit.noBesøkte hjertet av den europeiske romindustrien
Satellitteknologi-studentene fra UiT i Narvik ble tatt godt tatt vare på av de to gigantene Airbus og ESTEC under studiereisen til Nederland i april. Les mer om turen herG-Chaser student rocket experiment SPID

Følg prosjektet med studentraketten G-Chaser her