Teologi - bachelor

Photo: Jon Terje Hellgren Hansen
Photo: Jon Terje Hellgren Hansen

Teologi - bachelor

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april

Hva er meningen med livet, og hva er kristendommens svar på det? Har kristendommen alltid vært den samme, eller må vi den forstå den som en mangfoldig historisk størrelse? Hva står det egentlig i Bibelen, og hvordan er det mulig å forstå det som står der i dag? Slike spørsmål og mange andre vil bli drøftet i teologistudiet. Studiet handler først og fremst om kristen tro og tanke, om bibelkunnskap, og kristendommens historie, men du vil også bli kjent med andre religioner og lokale religiøse tradisjoner. Studiet gir grunnlag for å arbeide som prest, andre stillinger i kirken, og kvalifisere til andre yrker som krever kunnskap om menneskers tro og livssyn.

Questions about admission

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

Siv Aina Hansen

Seniorkonsulent


Espen Dahl, AHR
Espen Dahl

Professor


Teologistudiet gir deg innføring i kristendommen, dens opphav, historiske utvikling, og dens betydning i dag. Studiet legger vekt på bibelfag, kristendomshistorie og systematikk (troslære og etikk). Det inkluderer også samisk religionshistorie, samt lokale kristne retninger, som f.eks. læstadianismen. Det særegne med teologi ved UiT er at studiet både inkluderer teologiske og religionsvitenskapelige elementer.  

For å bli prest må du ha mastergrad i teologi og i tillegg praktisk-kirkelig utdanning (60 studiepoeng) som du kan ta ved Kirkelig utdanningssenter nord (KUN) i Tromsø. Praktisk-kirkelig utdanning kan du ta på deltid, parallelt med teologistudiet eller etter fullført mastergrad.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har bred kunnskap om kristendommens opprinnelse, historiske utvikling, sentrale tekster og egenart i dag
 • kjenner til fagets forskningshistorie og ulike teoretisk-metodiske tilnærminger innen fagområdet
 • har kunnskap om kristendommens relasjon til andre religioner og til samiske forhold
 • kan oppdatere sine faglige kunnskaper om teologi


Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglige teoretiske og metodiske redskap for å analysere og drøfte sentrale spørsmål i den kristne tradisjon i fortid og nåtid
 • kan beherske relevant faglig terminologi og framstille fagstoff slik at det belyser en problemstilling på en klar måte
 • skal kunne innhente, vurdere og bearbeide fagstoff og reflektere kritisk over eget faglig arbeid


Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn fra fagområdet
 • kan formidle teologisk faglig innhold muntlig og skriftlig
 • kan jobbe selvstendig under veiledning med teologiske og historiske problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter i tråd med etiske krav og retningslinjer

Bachelorgraden i teologi gir deg et fundament til å kunne velge mange spennende retninger. I kombinasjon med praktisk-kirkelig utdannelse ved Kirkelig utdanningssenter nord (60 studiepoeng), åpner det seg muligheter for flere kirkelige stillinger.

Mange av dem som velger yrke etter bachelorgrad, uten videre utdanning, finner spennende jobber innenfor formidling, offentlig og privat forvaltning, kultursektoren, organisasjonsarbeid og steder hvor forståelse av læring og religion og/eller kultur er et tema. Hvorvidt du skal kunne finne de spennende jobbene avhenger i stor grad av hvor aktiv du selv er - allerede underveis i studiene.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
4. sem (vår)
Utvekslingsopphold eller valgfrie emner
5. sem (høst)
REL-1009 Kristendom III: Kristen livstolkning og etikk
Emnet går uregelmessig
REL-1011 Hellenistisk gresk
Emnet går uregelmessig
6. sem (vår)

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskapskrav for realkompetanse: norsk, engelsk og 5-årig relevant yrkeserfaring.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse og 15. april for søkere med generell studiekompetanse.

Undervisningen gis i form av forelesninger, øvelser, seminarer og veiledning. Gjennom de ulike undervisningsformene får studentene mulighet til å studere fagene på forskjellige måter. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamen varierer mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen og muntlig eksamen. Eksamensformen er tilpasset emnets art og innhold, og ulike eksamensformer er valgt for å prøve studenter i forskjellige typer kunnskap, samt for å gi dem mulighet til å utvikle sin kompetanse i både skriftlig og muntlig formidling. De ulike eksamensformene er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Noen emner har obligatorisk arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensformen og arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelser.

Undervisningsspråk er hovedsakelig norsk, men engelsk kan forekomme i enkelte emner. Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk og engelsk.

Med bachelorgrad i teologi kan du søke opptak til mastergradsprogram i teologi. Vær oppmerksom på at det er krav om et karaktergjennomsnitt på C, eller bedre. Unntatt fra karakterkravet er språkfagene gresk og hebraisk, der kravet er bestått eksamen, for opptak til mastergraden.

Kombinert med praktisk-kirkelig utdannelse kvalifiserer dette for prestetjeneste i Den norske kirke.

I en stadig mer globalisert verden, er internasjonale erfaringer kjempeviktig! Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

UiT gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Bachelorgradsprogrammet i teologi åpner for utenlandsopphold i fjerde semester.

Instituttet anbefaler at studentene legger utenlandsoppholdet til 4. semester. Vi kan tilby utenlandsopphold ved Umeå universitet, Sverige. For nærmere informasjon kontakt internasjonal koordinator på fakultetet.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her