Teologi - master

Photo: Jon Terje Hellgren Hansen
Photo: Jon Terje Hellgren Hansen

Teologi - master

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april/1. november

Masterstudiet i teologi består av de klassiske teologiske disipliner bibelfag, kristendomshistorie og systematisk teologi. Studiet gir rom for fordypning i disiplinene, en mer kritisk omgang med stoffet og tilegnelse av mer avanserte teorier og metoder. En masteroppgave med selvvalgt emne er en viktig del av fordypningen. Studiet gir deg bred teologisk kompetanse, og det kan tas som selvstendig akademisk studium eller med tanke på å bli prest i Den norske kirke.

Questions about admission

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

Siv Aina Hansen

Seniorkonsulent


Espen Dahl, AHR
Espen Dahl

Professor


Studieretning teologi består av masteroppgave (30 studiepoeng) og obligatoriske emner innen teologi (90 studiepoeng). Master i teologi inneholder emner i Det gamle testamente, Det nye testamente, kristendomshistorie, systematisk teologi og religionsvitenskapelig teori og metode. Masteroppgaven vil normalt knyttes til ett av disse emnene og utgjør 30-45 sider.

For studenter som tar sikte på prestetjeneste anbefaler instituttet at man tar 30 studiepoeng av den praktisk-teologiske utdannelsen ved Kirkelig Utdanningssenter Nord eller tilsvarende utdanningsinstitusjon etter at minst 60 studiepoeng er avlagt på bachelor-nivå. De siste 30 studiepoengene innenfor den praktisk-kirkelige utdannelsen, som kreves for prestetjeneste, tas etter at minst 60 studiepoeng er avlagt på masterstudiet. Det er også mulig å ta hele den praktisk-teologiske komponenten etter fullført mastergrad.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

  • har avansert kunnskap om teologiens sentrale fagområder, som er studiet av det gamle og nye testamente, kristendommens historie, systematisk teologi og religionsvitenskapelig teori og metode
  • har inngående kunnskap om de teologiske disiplinenes historie og teoretiske problemstillinger innen aktuell teologisk forskning
  • har grundig kunnskap om ulike teoretiske og metodiske tilnærminger innen teologi og religionsvitenskap

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan anvende faglige teorier og metoder for å analysere og drøfte teologiske problemstillinger med utgangspunkt i fagets historie, tradisjoner, egenart og rolle i samfunnet
  • kan utvikle en forskningsplan og gjennomføre et selvstendig faglig arbeid over et teologisk tema i samsvar med etiske krav og retningslinjer
  • kan reflektere kritisk over kildeproblematikk og analysere eldre og nyere teologiske fortolkninger av kildene

Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan jobbe selvstendig og kritisk med teologiske problemstillinger og gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
  • kan vurdere metodiske og teoretiske forutsetninger for teologiske undersøkelser og formidle resultatene av egen og andres forskning på en selvstendig måte
  • vise selvstendig og kritisk holdning til teologisk kildemateriale og faglige fremstillinger

Master i teologi kombinert med praktikum (60 studiepoeng) ved Kirkelig utdanningssenter nord (KUN) kvalifiserer for prestetjeneste i Den norske kirke, og åpner for andre kirkelige stillinger, som f.eks. menighetspedagog.  

Studenter som velger yrker etter fullført mastergrad kan finne jobber også innen formidling, kultursektor og organisasjonsarbeid, samt offentlig og privat forvaltning.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
REL-3006 Det nye testamente
Emnet går uregelmessig
REL-3010 Systematisk teologi II: Mennesket, synd og tilgivelse
Emnet går uregelmessig
2. sem (vår)
Emnet går uregelmessig
Emnet går uregelmessig
3. sem (høst)
4. sem (vår)

For opptak til mastergradsprogram i teologi kreves avlagt bachelorgrad eller tilsvarende grad i teologi med fordypning på minimum 80 studiepoeng i teologi. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum 30 studiepoeng er på 2000-nivå (påbyggingsnivå). Det er satt et faglig minstekrav for opptak på karakteren C, som blir regnet ut fra et gjennomsnitt av karakterene i fordypningen. Unntatt fra karakterkravet er språkfagene REL-1010 Bibelhebraisk språk og REL-1011 Hellenistisk gresk, der kravet er bestått eksamen.

Undervisningen gis i form av forelesninger, øvelser, seminarer og veiledning. Gjennom de ulike undervisningsformene får studentene mulighet til å studere fagene på forskjellige måter. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamen varierer mellom hjemmeoppgaver over selvvalgt eller gitt tekst og muntlig eksamen.
Noen emner har obligatorisk arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensformen og arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelser.

Undervisningsspråk er hovedsakelig norsk, men engelsk kan forekomme i enkelte emner. Eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk og engelsk.

Oppnådd mastergrad kvalifiserer til å søke om opptak til ph.d.-utdanning.

Det vil være mulighet å få innpasset ett semesters (30 studiepoeng) utenlandsopphold i masterprogrammet etter avtale. Per i dag har instituttet avtale med Umeå universitet, Sverige.

UiT har i tillegg en rekke avtaler med universiteter over hele verden som det kan være mulighet å benytte seg av. For nærmere informasjon kontakt internasjonal koordinator på fakultetet.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her