Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn (samlingsbasert) - master

STUDIESTED: Alta, Kirkenes, Storslett, Other
Master-5-10-Alta-nettkatalog.jpg

Vil du ha landets ledende lærerutdanning?

Som lærer vil du oppleve at ingen dag er lik, og du får jobbe med mange ulike mennesker. Med en master i grunnskolelærerutdanning får du solid faglig tyngde, og du vil fra første studieår ha praksis i skolen. Som student hos oss får du jobbe i tett dialog med et kunnskapsrikt fagmiljø. Vil du være med?

Facts

Duration:5 År
Location Alta, Kirkenes, Storslett, Other
Credits (ECTS):300
Qualification:Master i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn
Admission requirements:Se nedenfor
Application deadline:15. april
Application code:186 660
Apply

Bli lærer


Hvorfor ta master i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn ved UiT:

  • Høy kvalitet - praksisnær, innovativ, ledende
  • Mye praksis - du får mye trening i å undervise elever
  • Tre fag - du tar tre undervisningsfag med fordypning i masterfaget
  • Faglig tyngde - lektor, god lønn, status
  • Utveksling - ta fag i USA, Europa, Afrika, New Zealand

Studietilbudet er organisert etter en fleksibel modell hvor du kan velge å være bosatt på din hjemplass og følge studiene gjennom 5 årlige fysiske samlinger i Alta og 4 årlige nettbaserte samlinger som går samtidig i Alta, Kirkenes og Storslett. Mellom samlingene jobber du noen ganger alene og noen ganger sammen med studenter fra ditt nærområde eller per nett. Du og din gruppe blir også veiledet av faglærerne per nett. Læring gjennom praksis i skole er en viktig del i en lærerutdanning. Du vil ha praksis til sammen ca fem uker per år der du foretrekker det som valg mellom Alta, Kirkenes og Storslett.

Med en mastergrad fra UiT Norges Arktiske universitet lærer du ikke bare fag, men også hvordan du skal undervise. Fordi studiet har praksis allerede første studieår, får du innblikk i skolehverdagen og du vil oppleve hvordan det er å jobbe som lærer.

Lærerutdanning 5.-10. er en profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning for barne- og ungdomsskolen. Teori og praksis er koblet sammen gjennom hele studieløpet.

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg en solid kompetanse for hvordan du på best mulig måte skal lære elevene den viktigste grunnkunnskapen i de fagene du underviser i. Du får solid utdannelse i hvordan du skal opptre som klasseleder, formidler og motivator. Du blir en god lærer!

Studiet avsluttes med en mastergradsoppgave der du har fordypet deg i ditt masterfag.

Fagvalg og mastergradsoppgave

Du kan velge et av følgende masterfag; engelsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk eller norsk. Velger du ett av de tre første fagene, må åttende semester tas ved campus Tromsø eller som internasjonalt semester.

I tillegg til pedagogikk- og elevkunnskap (samt praksis og FoU-oppgave) velger du tre fag i første studieår som du fortsetter med i andre studieår. Du kan velge mellom engelsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk eller norsk. To av de tre fagene du velger, fortsetter du med i tredje studieår. Ett av disse to fagene fortsetter du med i fjerde og femte studieår som ditt masterfag.

Nytt fra 2018 er at du kan ta samisk som en del av lærerutdanningen. Velger du samisk, må du ta 60 sp. Du kan ikke velge å ta kun 30 sp med samisk. Du kan heller ikke ta samisk som ditt masterfag.

NB! Alle fagvalg betinger nok studenter for igangsettelse.

Kvalitet i utdanningen
Som landets første tilbyder av integrert master i lærerutdanning i grunnskolen, er UiT tildelt status som Senter for fremragende lærerutdanning (ProTed). ProTed designer og prøver ut strategier, modeller og kvalitetsindikatorer for utvikling av lærerutdanninger ved UiT. Du kan bli en del av dette nyskapende miljøet.

UiT kvalitetssikrer praksis gjennom universitetsskoleprosjektet og andre praksisskoler. Dette medfører at studentene våre blir møtt av skoler med veiledningserfaring og kan bruke dette samarbeidet i videre studie.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1.studieår
2.studieår
3.studieår
4.studieår
Pedagogikk og elevkunnskap
Masteremne
Praksis (30 dager)
5.studieår
Metode (15 stp)
Masteroppgave (45 stp)

Som grunnskolelærer (lektor) for 5.-10. trinn har du opparbeidet deg kunnskap om hvordan undervise i dine fag, hvordan skape læringsresultater for hver enkelt elev og hvordan være en god motivator. Gjennom mye praksis får du god trening i lærerrollen.

Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev.

Med en masterutdanning fra UiT skal du føle deg trygg på hvordan du planlegger, begrunner, gjennomfører og vurderer elevtilpasset opplæring. Du har også kunnskap om hvordan videreutvikle opplæringen i samspill med elever, kollegaer og andre. Du vet også hvordan du kan benytte digitale verktøy i undervisningen.

Som grunnskolelærer har du også innsikt i vitenskapelige metoder og kan forstå og ta i bruk relevant forskning.

Generell studiekompetanse og minimum 35 skolepoeng, samt minst karakteren 4 i matematikk (224 timer) og 3 i norsk (393 timer).

Du må ha et gjennomsnitt på minimum karakteren 4 i matematikk. Dette gjelder for elever som har tatt 1p og 2p. Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2

Se mer informasjon og påmelding til forkurs i matematikk på samordna opptak sine sider.

Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring. For studenter som velger norsk som masterfag er det ingen fritaksbestemmelse fra målformer.

Studenter som kommer inn på utdanningen må legge frem politiattest og det foretas en skikkethetsvurdering.

Utdanningen er organisert som et fulltidsstudium, og det må påregnes jevn arbeidsinnsats gjennom studieforløpet. Studentaktive arbeidsmåter er sentrale i studiet og vil bli prioritert på samlingene. Dette innebærer undervisningsaktiviteter som forutsetter at du har tilegnet deg teoristoffet på forhånd. Du må derfor forplikte deg til omfattende arbeidsinnsats mellom samlingene, både individuelt og i grupper.

Arbeidet mellom samlingene kan være deltakelse i basisgrupper, nettdiskusjoner, framlegg i Canvas og i andre sosiale medier, kollegaveiledning (av medstudenter) og forberedelser av studentbidrag på samlingene, og knyttes også til obligatoriske arbeidskrav. Arbeidet vil involvere bruk av digitale verktøy

Forelesninger, seminarer, øvelser, rollespill, gruppearbeid og veiledning. I tillegg vil det legges vekt på at studentene får erfaring med andre arbeidsformer som også benyttes i grunnskolen, inkludert musikk, drama og andre kreative og estetiske uttrykk.

Eksamen:
Eksamensformene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, mappevurdering, muntlig eksamen, praktisk eksamen, FoU-oppgave (forskning og utvikling) og mastergradsoppgave.

Som masterstudent får du praksisopplæring i barneskolen og ungdomsskolen allerede fra første studieår. Du blir veiledet gjennom praksisperioden slik at du kan utvikle din yrkesfaglige kompetanse. I løpet av de fire første årene gjennomfører du 115 dager praksis i grunnskolen, i tillegg kommer 5 dager innføringspraksis. Praksis legger opp til en naturlig progresjon der du i starten av studiet observerer undervisning og etterhvert får planlegge og gjennomføre egen undervisning.

Du får også mulighet til å gjennomføre 4 uker praksis i utlandet. På fjerde studieår kan du få oppleve skolehverdagen i et annet land (per d.d Sør-Afrika, Zambia, Sverige eller Finland).

Undervisningsspråket er norsk. I fagvalg engelsk er undervisningsspråket engelsk.

Etter endte studier vil du bli grunnskolelærer med lektorkompetanse rettet mot 5.-10. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.

Som student ved UiT kan du reise på utveksling til et av våre samarbeidsuniversitetet:

I tillegg til å studere blir du kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser.

Utvekslingsopphold i utlandet (3-6 mnd) gjennomføres i løpet av vårsemesteret, 4. studieår.  
Følg oss på Facebook

FACEBOOKContact
YngveEngkvist.jpg

Yngve Engkvist


Studieleder
Phone: +4778450133 yngve.engkvist@uit.no

Mikkelsen, Eva


Seniorrådgiver
Phone: +4778450273 eva.mikkelsen@uit.no

Marita Ernstsen


Førstekonsulent
Phone: +4778450199 marita.ernstsen@uit.no

Bli student ved UiT!Related professions