Russisk - bachelor

Duration: 3 År

Russisk - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
Studiet har oppstart i høstsemesteret. Opptak via Samordna opptak. Søknadsfrist 15. april og 1. mars for søkere med realkompetanse.
Søking og opptak
How to apply?

Er du interessert i å lære russisk? Russisk er et av de største verdensspråkene og ett av FNs seks offisielle språk. Russland er en svært viktig aktør i nordområdene, der kontakten mellom Norge og Russland er omfattende. Med gode russiskkunnskaper stiller du sterkt på arbeidsmarkedet. Studiet gir en innføring i russisk språk og kultur. Du lærer å snakke, skrive og lese russisk og får også en oversikt over Russlands litteratur og kultur.

 

Questions about the study
Kristian Osnes Aambø HSL
Aambø, Kristian Osnes

On leave autumn 2020


IMG_4900.JPG
Astrid Mellem Johnsen

Student adviser (Saami and Russian)


Russiskstudiet ved UiT passer for deg som er glad i språk og interessert i å lære russisk. I begynnelsen fokuserer vi på de fire praktiske ferdighetene i russisk: snakke, skrive, lese og lytte. Etter hvert begynner vi å jobbe med vanskeligere tekster, og fra tredje semester leses kortere originaltekster på russisk.

For å bli flink i russisk er det viktig å reise til Russland og bruke språket i praksis. Derfor inneholder studiet et studieopphold i tredje semester. Det er også mulighet for utvekslingsopphold i Russland i fjerde eller femte semester.

Russisk språk er nært knyttet sammen med russisk kultur. Av den grunn inneholder studiet innføringsemner i russisk litteraturhistorie, russisk historie, samt russisk politikk, kultur og samfunn i dag. 

Mot slutten av studiet videreutvikles de praktiske språkferdighetene, samtidig som studiet inneholder fordypningsemner i språk, litteratur og kultur, bl.a. et emne om media og mediespråk i dagens Russland. I tillegg til de russiskfaglige emnene inngår to spesialiseringsemner som gir teoretiske og metodiske verktøy for å analysere språk og litterære tekster.

Undervisningen foregår i små grupper med tett kontakt mellom forelesere og studenter og gode muligheter til å bruke språket i praksis. Det arrangeres filmvisninger med russiske filmer, og det studentdrevene "russkij stol" er et tilbud om å bruke språket i uformelle omgivelser for studenter på alle nivåer.

Etter bestått bachelorprogram i russisk har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten har:

 • bred kunnskap om det russiske språket
 • bred kunnskap om russisk litteratur og litteraturhistorie
 • oversikt over russisk historie, kultur og samfunnsforhold
 • grunnleggende kunnskaper i lingvistikk/litteraturvitenskap

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • skrive og føre samtaler på russisk
 • lese tekster på russisk og plassere tekstene i en sjangermessig og kulturell kontekst
 • samhandle med russere og oversette mellom norsk og russisk

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan skrive akademiske tekster med relevans for russisk og Russland
 • kan tenke analytisk om russisk språk, litteratur og kultur
 • har kompetanse i tverrkulturell kommunikasjon mellom Norge og Russland
 • har internasjonal erfaring fra studieopphold i Russland

Studiet er et godt utgangspunkt for arbeid i organisasjoner og bedrifter som arbeider med Russland og russiske forhold lokalt og internasjonalt. De som har studert russisk ved UiT, har jobber innenfor mange ulike sektorer, bl.a. diplomati, Forsvaret, Barentssekretariatet, journalistikk, næringsliv og skoleverk.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Det kreves ingen forkunnskaper i russisk. Studiet starter med innføringsemnet RUS-0100 Russisk grunnkurs 1. Studenter med gode forkunnskaper i russisk (f.eks. russisk fra videregående skole) kan erstatte emnet med HIF-1100 Innføring i litteraturvitenskap.

Bachelorstudiet i russisk er et fulltidsstudium som krever at studentene jobber jevnt gjennom hele studiet. Det legges vekt på trening av praktiske språkferdigheter (rettskriving) og framstillingsevne. For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.

Studiet er organisert som forelesninger, seminarer og praktiske øvelser der teori og praksis kombineres. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitale læringsformer.

Eksamensformene er skoleeksamen, muntlig eksamen og semesteroppgave, avhengig av emnenes utforming. Nærmere informasjon om eksamensform og vurderingsuttrykk finnes i emnebeskrivelser på nett.

Følgende eksamens- og vurderingsform vil bli brukt:

 • skoleeksamen
 • semesteroppgave
 • muntlig eksamen

I alle emner vil det være arbeidskrav som må godkjennes innen en gitt frist før kandidateten gis anledning til å framstille seg til eksamen. Arbeidskravene vil være dels skriftlige og dels muntlige, og dette vil variere fra emne til emne.

Nærmere beskrivelser av eksamensordning og kontinuasjonsadgang framgår av de enkelte emnebeskrivelsene.

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk og russisk. Noe av pensumlitteraturen kan være på andre skandinaviske språk eller engelsk.

Deler av undervisningen på spesialiseringsemnene i språkvitenskap og litteraturvitenskap vil bli gitt på engelsk.

For å bli tatt opp på masterprogrammeti russisk må man ha bachelorgrad eller tilsvarende gradsutdanning i russisk eller russlandsstudier (studieretning i russisk). Det kreves 80 studiepoengs fordypning i russisk med 60 studiepoeng på 1000-nivå og 20 studiepoeng på 2000-nivå. I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i emnene i russisk. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i russisk.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet!

Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Dette studiet tilrettelegger for utveksling i fjerde og femte semester, og blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse: