Spansk - Språk og litteratur - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Studiekatalog_klar_45_2.jpg

Studier i spansk språk og litteratur ved UiT gjør at du blir kjent med både latinamerikansk og spansk kultur, at du behersker det spanske språket - og at du er godt skodd i et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked.

Facts

Duration:3 År
Location: Tromsø
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelor i språk og litteratur
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Application deadline:15. april
Application code:186 891
Apply
Dette er studieretning spansk som inngår i Bachelor i språk og litteratur.

Spansk er offisielt språk i 21 land og kommunikasjonsspråk for flere enn 500 millioner mennesker i mer enn 50 land. Det er i dag det tredje største språket på internett. Spansk språk er bærer av flere forskjellige kulturer og rike litterære tradisjoner. I Spania la Cervantes grunnlaget for den moderne roman med Don Quijote, mens latinamerikanske forfattere som Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez eller Pablo Neruda bare er noen av de mange universelt anerkjente forfatterne som har brukt spansk for å uttrykke sine ideer og følelser. Hos oss får du vite mer om forskjellene mellom norsk og spansk, hvordan du kan kommunisere med de som har spansk som morsmål og hvordan du skal bruke språket i kontekst. Du får innsikt i den spanskspråklige verdens historie, dens konflikter, og utfordringer for framtiden. Studerer du spansk får du tilgang til en rik kulturskatt samtidig som du lærer et språk som er både praktisk og nyttig.  

Du skal studere:

- bruk av språk i kontekst: spansk i vanlige hverdagssituasjoner, spansk i formelle og uformelle tekster, spansk brukt innenfor ulike fagområder

- spansk grammatikk

- hovedkonstruksjoner i spansk: det verbale systemet, det nominale systemet, ordbøyning, leddsetninger

- hovedtrekk i spansk og latinamerikansk historie, kultur og samfunnsliv

- sammenheng mellom språk og kultur

- forskjeller mellom latinamerikansk spansk og europeisk spansk

- spanskspråklig litteratur fra forskjellige litterære perioder og sjangere

Studieretningen i spansk har et fordypningskrav på 90 studiepoeng (stp) og består av følgende komponenter:

 • 60 stp SPA-1000-emner
 • 30 stp SPA-2000-emner

Det tilbys 3 emner i spansk fordypning på 2000-nivå:

 • SPA-2011 Spansk grammatikk
 • SPA-2111 Sentrale verk i spanskspråklig litteratur
 • SPA-2113 Moderne spansk sakprosa. Lesing, forståelse og skriving

Etter fullført bachelorgrad i språk og litteratur har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studentene har:

 • skaffet seg både grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av det faget som er valgt som fordypning, og mer spesialisert kunnskap i utvalgte deler av dette faget
 • skaffet seg enten grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av et fag som er valgt som fag nummer to, eller et bredere spekter av kunnskaper fra utvalgte deler av ulike fag
 • utviklet en forståelse for hvordan en må vurdere kunnskap kritisk i lys av ulike teoretiske og ideologiske perspektiv

Ferdigheter:

Studentene:

 • kan orientere seg i språk- og litteraturvitenskapelig faglitteratur
 • kan analysere og tolke språklig og litterært tekstmateriale
 • kan formidle sine kunnskaper om språk og litteratur skriftlig og muntlig på spansk
 • har en god skriftlig og muntlig beherskelse av spansk og er i stand til å bruke språket for å formidle den kunnskapen de har tilegnet seg i løpet av studiet

Generell kompetanse:

Studentene kan:

 • arbeide selvstendig i yrker som krever kunnskaper i både språk, kultur og litteratur eller spesialisert kunnskaper innenfor ett av områdene

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse og 15. april for søkere med generell studiekompetanse.

Når det gjelder SPA-emnene, består undervisningen som regel av forelesninger. Alle emnene har arbeidskrav som må bestås før du kan avlegge avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer, muntlige presentasjoner og prøve i timen. Eksamensordningen kan variere fra emne til emne, men skriftlig skoleeksamen (4 og 5 timer) er den mest brukte ordningen på dette studiet. Noen av emnene har også muntlig eksamen i tillegg til skiftlig.

Alle eksamensbesvarelser vurderes av minimum to sensorer, hvorav én intern (vanligvis foreleser) og én ekstern (ikke ansatt ved UiT Norges arktiske universitet). Det benyttes en gradert bokstavkarakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått. For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.

Kontinuasjonsbestemmelser:
Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for emner som undervises i høstsemesteret og 15. august for emner som undervises i vårsemesteret. Kontinuasjonseksamener arrangeres så snart som mulig etter ordinær eksamen. Man kan kontinuere i et emne kun én gang senest i begynnelsen av påfølgende semester. Ved kontinuasjonseksamen skal kandidaten ta om igjen eller levere på nytt den prøven/de prøvene som ikke ble bestått ved ordinær eksamen. Dersom eksamen består av flere prøver (mappe), vurderes alle prøver på nytt ved kontinuasjonseksamen. Oppgave(r), dvs. hjemmeoppgave(r)/semesteroppgave(r) med selvvalgt emne, som ikke ble bestått til ordinær eksamen, kan leveres inn på nytt i revidert versjon.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet!

Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Dette studiet tilrettelegger for utveksling i fjerde og femte semester, og blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

Universidad Autónoma Barcelona (Spania)
Universidad de Cádiz (Spania)
Universidad de Castilla La Mancha (Spania)
Universidad de Huelva (Spania)
Universidad de Pais Vasco (Spania)
Universidad de Santiago de Compostela (Spania)Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering, eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet

Med bachelor i språk og litteratur kan du jobbe innenfor kultur- og litteraturformidling, som oversetter eller med oppgaver som inkluderer tekstvurdering. Kulturnæringen er omfattende, og inkluderer også reiseliv, der både den språklige og kulturelle kunnskapen er vesentlig. Den samme kompetansen er etterspurt i eksportrettet næringsliv.

Hvorvidt du sikrer deg en relevant og attraktiv jobb etter oppnådd bachelor, avhenger av egen karriereplanlegging, og hvor flink du er å knytte kontakter underveis i studiet, men en bachelorgrad i språk og litteratur er et utmerket fundament for videre studier.

Ønsker du å bli lærer på ungdomstrinnet eller i videregående skole bør du velge program for lektorutdanning 8-13. Spansk er både studieretningsfag (masterfag) i lektorutdanninga og kan tas som fag to (60 studiepoeng).


Kandidatundersøkelsen fra 2015 viser at 58 prosent av kandidatene med bachelor fra Språk og litteratur hadde fått seg jobb - 42 prosent i faste stillinger. 26 prosent studerte videre.

Etter fullført bachelorgradsprogram kan du søke opptak til en toårig mastergrad i språk eller i litteratur med studieretning i spansk. For opptak til mastergrad kreves bachelorgrad med fordypning i spansk (80 studiepoeng) eller tilsvarende. Av de 80 studiepoeng (stp) må 60 stp være fra 1000-nivå og 30 stp fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i spanskemnene.


Contact
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Phone: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

Skip to main content