Tysk - Språk og økonomi - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Tysk-Språk-og-litteratur-bachelor-Studiekatalog-380px-

Bachelorstudiet språk og økonomi, studieretning tysk, gir deg en unik mulighet til å oppnå en dobbelkompetanse både innenfor økonomi og med tanke på språkferdigheter i tysk og kunnskaper om tysk språk, litteratur, kultur og samfunn. Studiet forbereder deg derfor godt til yrker innenfor offentlig og privat sektor der en slik dobbelkompetanse etterspørres.

 

Facts

Duration:3 År
Location: Tromsø
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelor i språk og økonomi
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Application deadline:15. april
Application code:186 892
Apply
Dette er studieretning tysk som inngår i Bachelor i språk og økonomi.

Vær oppmerksom på følgende: Noen studenter starter med tysk allerede første studieår, mens andre tar emnene i økonomi første studieår og starter med tysk andre studieår, og får dermed et noe annet studieløp enn det tabellen under tilsier. TYS-emnene på 1000-nivå/årsenheten i tysk har oppstart annethvert vårsemester. De tilbys neste gang våren 2017 og høsten 2017. TYS-emnene på 2000-nivå tilbys annethvert vårsemester, dvs. våren 2016 og våren 2018. Innføringsemnet i tysk (TYS-0100) tilbys annethvert høstsemester, dvs. høsten 2016 og høsten 2018.

Tyskland er en av de mest sentrale aktørene i EU-samarbeidet og samtidig en av de viktigste handelspartnerne som Norge har. Dermed vil det for mange som kan tenke seg å jobbe innenfor handel og økonomi både være nødvendig og en stor berikelse å ha gode tyske språkkunnskaper og grunnleggende innsikt i kulturene i de tyskspråklige landene. Bachelorstudiet i tysk språk og økonomi gjør det mulig at du kombinerer ditt fagstudium i økonomi med et tyskstudium der du både utvikler dine språkkunnskaper og tilegner deg kunnskap om de tysktalende lands kulturelle og litterære tradisjoner. Denne dobbelkompetansen vil gjøre deg godt rustet til fremtidige jobber i norsk og internasjonalt næringsliv.

Studiet har et fordypningskrav på 90 studiepoeng (stp) i tysk og består av følgende komponenter:

 • 60 stp TYS-1000-emner (obligatoriske)
 • 20 stp TYS-2000-emner, hvorav minst ett emne i litteratur/kultur og ett i språkvitenskap
 • 10 stp HIF-2510 Språk og økonomi


Veiledende progresjon i studiet:

Det første semesteret tar du ex.phil. (FIL-0700) og SOK-0001 Økonomi og politikk. De som ikke har fordypning i tysk fra videregående skole må ta TYS-0100 Innføringskurs i tysk. De som har forkunnskaper i tysk tar EXF-0710 Examen facultatum ved HSL-fakultetet.

Andre og tredje semester tar du 60 studiepoeng på 1000-nivå i tysk. Alle emnene på 1000-nivå er obligatoriske, se tabellen under for mer informasjon.

I fjerde og femte semester velger du hvilken profilering i økonomi du ønsker å ha i graden. Du kan velge mellom samfunnsøkonomi og bedriftsledelse:

Emner i samfunnsøkonomi:
Høst: SOK-2001 Strategisk atferd (10 stp), SOK-2003 Makroøkonomi (10 stp) og SOK-2002 Offentlig økonomi (10 stp)
Vår: BED-1007 Matematikk for økonomer (nettbasert) (10 stp), SOK-1002 Mikroøkonomi: Økonomisk adferd (10 stp) og SOK-1010 Nasjonalregnskap og konjunkturer (10 stp)

Emner i bedriftsledelse:
Høst: BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse (10 stp), BED-1002 Finansregnskap (10 stp) og BED-1011 Bedriftsøkonomisk analyse (10 stp).
Vår: BED-2003 Foretaksstrategi (10 stp), BED-1004 Markedsføring (10 stp) og BED-2035 Competitiv Intelligence (10 stp)

I siste semester tar du fordypningsemnene i tysk. Ettersom det ikke tilbys 2000-nivå hver vår er det viktig at du tar fordypningen et semester det tilbys undervisning i dette. Det betyr at du kanskje må ta fordypningen i fjerde semester i stedet for i sjette semester.

Emner i tysk som tilbys på 2000-nivå:

 • TYS-2010 Tysk språkkunnskap (10 stp)
 • TYS-2011 Tysk tekst og oversettelse (10 stp)
 • TYS-2110 Tysk litteratur i en kulturhistorisk kontekst (10 stp)
 • TYS-2111 Litteratur og tolkning (10 stp)

Andre emner kan bli tilbudt. Hvilke emner som tilbys framgår av emnekatalogen for det aktuelle semesteret.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
Ett av emnene:
2. sem (vår)
3. sem (høst)
4. sem (vår)
Emner i økonomi
Emner i økonomi
Emner i økonomi
5. sem (høst)
Emner i økonomi
Emner i økonomi
Emner i økonomi
6. sem (vår)
TYS-2000-emne i litteratur/kultur
TYS-2000-emne i språkvitenskap

Etter fullført studieretning i språk i bachelorgradsprogrammet i språk og økonomi skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studentene skal ha:

 • skaffet seg både grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av det valgte språkfaget og mer spesialisert kunnskap i utvalgte deler av dette faget
 • skaffet seg grunnleggende kunnskaper i enten bedriftsledelse eller samfunnsøkonomi
 • utviklet en forståelse for hvordan en må vurdere kunnskap kritisk i lys av ulike teoretiske og ideologiske perspektiv


Ferdigheter:

Studentene skal:

 • kunne orientere seg i språk- og litteraturvitenskapelig og økonomisk faglitteratur
 • kunne analysere og tolke språklig og litterært tekstmateriale
 • kunne nytte relevante teorier og verktøy i enten bedriftsledelse eller samfunnsøkonomi
 • kunne ha en god skriftlig og muntlig beherskelse av det språket som inngår i graden, og være i stand til å bruke dette for å formidle den kunnskapen de har tilegnet seg i løpet av studiet


Kompetanse:

Studentene skal ha:

 • blitt i stand til å arbeide selvstendig i yrker som krever kunnskaper i både språk, kultur og økonomi eller spesialisert kunnskaper innenfor ett av områdene

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet har oppstart i høstsemesteret. Søknadsfrist er 15. april via Samordna opptak. Søknadskode 186 892.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Norskspråklig studieprogram. Undervisnings- og eksamensspråket avhenger av studieretning/språkstudium/nivå, se den enkelte emnebeskrivelse.

 

Programmet er for deg som ønsker en internasjonal karriere hvor det kreves spesialkompetanse i språk og økonomi. Samtidig åpner programmet for muligheten til å arbeide i skolen ved at det gir faglig undervisningskompetanse i to fag dersom man kombinerer utdanningen med et år med praktisk-pedagogisk utdannelse.

 

Dersom du i tillegg tar metodekurset BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk kan du søke opptak til mastergradsprogrammet i ledelse, innovasjon og marked eller Master in Economics avhengig av hvilken profilering i økonomi du har valgt.

For opptak til mastergradsprogrammet i ledelse, innovasjon og marked kreves bachelorgrad med en fordypning på minimum 80 studiepoeng i økonomisk-administrative fag med et karaktersnitt på C eller bedre.

For opptak til Master in Economics kreves bachelorgrad med en fordypning på minimum 80 studiepoeng i økonomiemner med et karaktersnitt på C eller bedre.

 

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, nye venner og opplevelser. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.Bli student ved UiT!