Studieretning:

Sjømat

Tilhører studiet:
Photo: Kim Præbel
Photo: Kim Præbel
Studieretning:

Sjømat

Tilhører studiet:
Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Studiet er under revisjon. Eventuelle endringer og studieplan vil være på plass før søknadsfristen går ut.

Mastergradsprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning sjømat, består av en masteroppgave (forskningsoppgave) på 60 studiepoeng (unntaksvis 30 studiepoeng) og flere relevante emner. De valgfrie emnene skal i stor grad kunne velges ut fra den enkelte students spesielle interesser, og i samråd med veileder. Studenten legger opp arbeidet med mastergradsoppgaven i samråd med veileder og dette gjør at noen vil jobbe med oppgaven i samtlige semestre på mastergraden, mens andre kan ha oppgaver som er konsentrert til de to siste semestrene. Det er viktig at studenten så tidlig som mulig, gjerne allerede i det siste semesteret på bachelorgraden, kontakter forskningsgruppen for sjømat for å finne tema og veileder.

Questions about the study

Sogn-Grundvåg, Marit

Study advisor


En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

 • har avansert kunnskap innenfor fiskeri og havbruksvitenskap om bærekraftig utnyttelse av akvatiske ressurser og sjømatproduksjon, og spesialisert kunnskap innen sitt fordypningsfelt.
 • har inngående kunnskap om fiskeri- og havbruksvitenskapens teori og metoder.
 • har inngående kunnskap om fag- og forskningsetiske problemstillinger.
 • har avansert kunnskap om faglige problemstillinger knyttet til fiskeri- og havbruksnæringens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. 

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer. 
 • kan anvende eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fiskeri- og havbruksvitenskap og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning. 
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt innen sitt fordypningsfelt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. 
 • behersker ulike formidlingsteknikker og kan anvende flere kommunikasjonskanaler for faglig og allmennrettet formidling.

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan definere, analysere og besvare fiskeri- og havbruks-vitenskapelige problemstillinger.  
 • kan ta stilling til relevante fag- og forskningsetiske problemstillinger. 
 • kan kritisk drøfte teorier, metoder og fortolkninger innenfor fiskeri- og havbruksvitenskap.  
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter. 
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fiskeri- og havbruksvitenskapens uttrykksformer.
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister, næringsaktører og til allmennheten.
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser.   

Bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap, eller en bachelorgrad med fiskeri- og/ havbruksfaglig innhold og komponenter av biologiske, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og teknologiske fag. Snittkarakter C eller bedre.

Masterstudiet i fiskeri- og havbruksvitenskap er adgangsregulert med 40 studieplasser.

Kvalifiserte søkere til masterstudiet rangeres etter et vektet karaktergjennomsnitt. Dersom søkeren har flere rangeringsgrunnlag, skal poengberegningen som gir høyest rangering benyttes. Les med om rangering her.https://uit.no/utdanning/opptaksinfo#innhold_711489

Etter fullført mastergrad har kandidaten rett til å kalle seg fiskerikandidat - en kjent tittel innen norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring.

Studieretningen har varierte undervisningsformer som avhenger av hvilket emne og studieretning som studeres. For teoretiske emner vil undervisningen oftest bestå av forelesninger og seminarer, mens for eksperimentelle emner vil felt- eller tokt- og laboratoriearbeid inngå. Dette står nærmere beskrevet for hvert emne i emnekatalogen.

Det undervises både på norsk og engelsk. Enkelte emner gis i sin helhet på engelsk, men med anledning til å besvare arbeidskrav og eksamen på norsk eller engelsk. Litteraturen er hovedsakelig på engelsk. Opplysninger om undervisningsspråk er oppgitt for det enkelte emnet i emnebeskrivelsen. Masteroppgaven kan skrives på enten norsk eller engelsk.

Kandidater med gode resultater fra sin mastergrad i fiskeri- og havbruksvitenskap kan søke opptak til doktorgradsstudier (PhD-grad) for en videre forskerkarriere.

Utenlandsoppholdet kan vare i ett eller to semester på masterstudiet. På masterstudiet vil en, i forhold til utenlandsopphold og utveksling, kunne benytte den samme avtaleporteføljen som på bachelorstudiet. Utenlandsopphold skal være tilpasset den enkelte studieretning og den enkelte students interesser og faglige orientering. Dette avklares mellom veileder, student og studiekonsulent.

Currently not available
Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?