Studieretning:

Ressursforvaltning

Tilhører studiet:
Fiskeri- og havbruksvitenskap - master
Studieretning:

Ressursforvaltning

Tilhører studiet:
Fiskeri- og havbruksvitenskap - master
Campus
Tromsø
Application deadline

15. april

Søking og opptak
How to apply?

Studiet er under revisjon. Eventuelle endringer og studieplan vil være på plass før søknadsfristen går ut.

Gjennom mastergradsprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning ressursforvaltning (fiskeri), kan studentene i stor grad velge selv hvilken profil graden skal ha, med elementer av organisasjonsfag, økonomiske fag og biologiske fag. Hvis du velger denne retningen kan du blant annet lære om problemstillinger knyttet til naturressursbruk - med særlig vekt på den marine sektor. Dette innebærer biologi, fangst- og redskapsteknologi, ressursøkonomi og økosystembasert forvaltning. http://uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=343889

Questions about the study

Sogn-Grundvåg, Marit

Study advisor


En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

 • har avansert kunnskap innenfor fiskeri og havbruksvitenskap om bærekraftig utnyttelse av akvatiske ressurser og sjømatproduksjon, og spesialisert kunnskap innen sitt fordypningsfelt.
 • har inngående kunnskap om fiskeri- og havbruksvitenskapens teori og metoder.
 • har inngående kunnskap om fag- og forskningsetiske problemstillinger.
 • har avansert kunnskap om faglige problemstillinger knyttet til fiskeri- og havbruksnæringens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. 

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer. 
 • kan anvende eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fiskeri- og havbruksvitenskap og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning. 
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt innen sitt fordypningsfelt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. 
 • behersker ulike formidlingsteknikker og kan anvende flere kommunikasjonskanaler for faglig og allmennrettet formidling.

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan definere, analysere og besvare fiskeri- og havbruks-vitenskapelige problemstillinger.  
 • kan ta stilling til relevante fag- og forskningsetiske problemstillinger. 
 • kan kritisk drøfte teorier, metoder og fortolkninger innenfor fiskeri- og havbruksvitenskap.  
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter. 
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fiskeri- og havbruksvitenskapens uttrykksformer.
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister, næringsaktører og til allmennheten.
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser.   

Studenter som består mastergraden i fiskeri- og havbruksvitenskap får rett til å kalle seg fiskerikandidater - en anerkjent tittel både i og utenfor næringa. Siden 1972 er det utdannet mer enn 600 fiskerikandidater ved Universitetet i Tromsø. Disse er nå spredt over hele Norge og verden forøvrig fra Tokyo i øst til Alaska i vest. Norsk sjømat eksporteres til over 140 land og mange fiskerikandidater har en internasjonal karriere.

Fiskerikandidatene er attraktive på arbeidsmarkedet og en undersøkelse fra 2010 viser at nyutdannede fiskerikandidater får seg jobb raskt. Også de som søker seg utenfor den tradisjonelle næringa finner at utdannelsen gir god uttelling på arbeidsmarkedet og at utdannelsen gir mange muligheter for å jobbe i distrikt eller by.

Mulighetene for en meget relevant jobb, med gode utviklingsmuligheter, øker ved å bygge på bachelorgraden med en toårig mastergrad. Valg av studieretning kombinert med den selvvalgte masteroppgaven gjør hver enkelts utdannelse spesiell og attraktiv på arbeidsmarkedet.

Se oversikten over hvor de siste årenes kull av fiskerikandidater fikk sin første jobb.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
VALG 10 STP
Anbefalt emne i fangst og redskapsteknologi:
HMS er obligatorisk for studenter som skal ha lab eller tokt i løpet av masterprogrammet, men det gir ikke studiepoeng.
2. semester (vår)
VALG
VALG
VALG
3. semester (høst)
4. semester (vår)
eller
FSK-3961

FSK-3960 er 60-poengs masteroppgave, mens FSK-3961 er 30-poengs masteroppgave
............................................
Valgemner 1. semester (høst)
Forvaltning og ressursøkonomi:
alternativt:
Fangst og redskapsteknologi:
Ressursbiologi:
Valgemner metode:
Valgemner 2. semester (vår)
Forvaltning og ressursøkonomi:
Fangst og redskapsteknologi:
Ressursbiologi:
Valgemner metode:
Oppdatert 18.11.2020

Bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap, eller en bachelorgrad med fiskeri- og/ havbruksfaglig innhold og komponenter av biologiske, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og teknologiske fag. Snittkarakter C eller bedre.

Masterstudiet i fiskeri- og havbruksvitenskap er adgangsregulert med 40 studieplasser.

Kvalifiserte søkere til masterstudiet rangeres etter et vektet karaktergjennomsnitt. Dersom søkeren har flere rangeringsgrunnlag, skal poengberegningen som gir høyest rangering benyttes. Les med om rangering her.https://uit.no/utdanning/opptaksinfo#innhold_711489

Etter fullført mastergrad har kandidaten rett til å kalle seg fiskerikandidat - en kjent tittel innen norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring.

I emnene som inngår i studieprogrammet benyttes forskjellig undervisningsmetoder som forelesninger, seminarer, kollokvier, laboratoriearbeid, felt og tokt. I noen semestre vil emnene gripe inn i hverandre faglig og undervisningsmessig. Detaljene i undervisningsopplegget, og faglig innhold for hvert enkelt emne, er beskrevet i emnebeskrivelsene.

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse. Noen av emnene kan ha arbeidskrav før man kan framstille seg til eksamen. Det kan være obligatoriske laboratorierapporter, ekskursjon- og toktrapporter, og/eller obligatorisk oppmøte på seminarundervisning.

Det undervises både på norsk og engelsk. Enkelte emner gis i sin helhet på engelsk, men med anledning til å besvare arbeidskrav og eksamen på norsk eller engelsk. Litteraturen er hovedsakelig på engelsk. Opplysninger om undervisningsspråk er oppgitt for det enkelte emnet i emnebeskrivelsen. Masteroppgaven kan skrives på enten norsk eller engelsk.

Kandidater med gode resultater fra sin mastergrad i fiskeri- og havbruksvitenskap kan søke opptak til doktorgradsstudier (Phd-grad) for en videre forskerkarriere.

Currently not available
Campus
Tromsø
Application deadline

15. april

Søking og opptak
How to apply?