Marinbiolog

Som marinbiolog er du utdannet biolog, og forsker og analyserer funn innen fiskeri- og akvakultur. 

Mye av arbeidshverdagen kan innebære feltarbeid. Da reiser du til et sted for å undersøke, samle inn prøver og observere. Etterpå analyserer du funnene, og skriver rapport om dette. Ofte vil rapporten være med på å skape ny kunnskap.

Arbeidshverdagen kan variere mye avhengig av hvor du er ansatt. Marinbiologen kan være ansatt i et offentlig forvaltningsorgan og overvåke de forskjellige artene i havet, eller arbeide som konsulent for bedrifter som har behov for kunnskap om marine miljøer.

Som marinbiolog kan du forske på blant annet fiskearters bestand, muligheter for oppdrett av nye arter, økologiske konsekvenser for maritimt liv ved oljeutvinning, og veldig mye annet.

Fagfeltet er beslektet med blant annet fiskehelsebiologi og havforskning.

Utdanningen som marinbiolog er en mastergrad. Denne bygger på en bachelorgrad i biologi. For å jobbe som forsker er det vanlig å ha doktorgrad.

Marinbiologer jobber i fiskerinæringen, forskningsinstitusjoner, utdanningssektoren og i konsulentfirma. Det er også mulig å jobbe i offentlig sektor hvor det tas avgjørelser om reguleringer av bestander og forvaltning av marine ressurser, som for eksempel Fiskeridirektoratet.

Som marinbiolog må du være interessert i biologi, og da spesielt i livet i havet. Du må like å jobbe ute i felten, det vil si å være ute i naturen og utføre forskningsarbeid. En del av arbeidet handler om å analysere og rapportere, og du må være i stand til å jobbe analytisk og strukturert.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no