Sosialantropolog

Sosialantropologen arbeider med de sosiale og kulturelle sidene i menneskelige samfunn. De forsøker å forstå hvilke verdier medlemmer i et samfunn handler ut fra. Antropologer har stor kunnskap om hvordan mennesker kommuniserer og lever sammen i ulike kulturer og samfunn.

Det finnes nesten ikke grenser for hva en sosialantropolog kan forske på. En av sosialantropologens arbeidsmetoder er å samle informasjon om menneskers liv. Mange velger derfor å reise ut i verden og dokumentere andre kulturer. Her jobber sosialantropologen gjerne selvstendig gjennom feltarbeid. En sosialantropolog bruker ofte deltakende observasjon i sitt arbeid. Det vil si at sosialantropologen ofte lever tett på den samfunnsgruppen som skal observeres.

Som sosialantropolog kan du studere kulturelle ytringer som ideer, etikk, ideologi, religion eller symbolsystemer.

Sosialantropologer er som regel ikke ansatt som sosialantropologer, men kan ha stillingstitler som konsulent, rådgiver eller forsker på for eksempel universitet, i organisasjoner eller offentlige etater.

Noen vanlige arbeidsoppgaver kan være: 

 • Gjennomføre undersøkelser, analyser og evalueringer
 • Skrive notater, rapporter og utredninger
 • Samle inn og bearbeide informasjon gjennom bl.a. observasjoner og intervjuer (soft-data).
 • Utarbeide, formilde og planlegge alternative løsninger på sosiale og kulturelle utfordringer for politisk ledelse.
 • Formidle kunnskap om hvilke ideer og verdier medlemmer i ulike samfunn handler ut fra.
 • Arrangere utstillinger og formidle kunnskap.
 • Undervise studenter og drive forsknings- og utviklingsarbeid
 • Undervise elever og organisere skoleaktiviteter
 • Kartlegge/observere hvordan forbruker opplever produkt/tjeneste
 • Identifisere behov for nye produkter og tjenester 
 • Tilpasse arbeidsprosesser til ny teknologi og nye produkter/tjenester

Sosialantropologer jobber innenfor en rekke fagfelt. De kan jobbe på museer, i undervisning, med forskning, i organisasjoner, i offentlige etater eller som konsulenter for bedrifter. 

Nysgjerrighet, interesse for andre kulturer, og evne til å respektere, oppfatte og formidle andres kultur er viktige egenskaper for en sosialantropolog. Du må like å observere og ta del i andres kultur. Du må kunne være så fordomsfri som mulig i møte med andre kulturer og levesett. Du må også være flink til å kommunisere. 

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no