Research, collection and management

The Arctic University Museum of Norway is Northern Norway's oldest scientific institution.

We research northern nature, society, history and the basis of life. Important cornerstones of our research and dissemination are the museum's collections and our work on managing the cultural heritage of the region

Culture and nature in the north are changing. Knowledge of the past is crucial to understanding the present and planning for the future.

You can visit us at the Arctic University Museum of Norway, at the Polar Museum, Polstjerna and in the Tromsø Arctic-alpine botanical garden.

Our research groups

Here you can find all our research groups

History is constantly
beeing renewed

De arkeologiske, samiske, polare og kulturvitenskapelige samlingene omfatter millioner av enkeltgjenstander. Hvert år graves det fram nye objekter som bidrar til kunnskap om og perspektiver på levd liv.

Når materialet øker utfordres gamle forestillinger om samfunn og hendelser i nord. Et nytt Arktisk trer fram. I det utfordres kjønn, kulturelt mangfold og relasjonene menneske, dyr og natur.

The Gene Lies
in the Earth

Norges arktiske universitetsmuseum har nå flere store prosjekter hvor DNA-analyser er sentrale. Gjennom disse kan vi bedre forstå hvordan plante og dyreriket har endret seg gjennom tidene, og ikke minst hvordan mennesker har vært påvirket av og samtidig påvirket omgivelsene rundt seg.
Without names we
are nothing

Museet har godt over en million objekter, som pressete planter, insekter på nåler og sjøorganismer på sprit.

Gjennom 150 år har våre ansatte beskrevet over 400 nye arter og nesten 50 nye slekter. Fremdeles beskrives nye.

Våre eldste fossiler er 5- 600 millioner år gamle, og er funnet i Øst-Finnmark. Blant disse fossilene finnes også våre stamfedre og -mødre.

INDIGENOUS PEOPLES
and MINORITIES

Nordområdene er hjem for urfolk og minoriteter. Fortsatt i dag opplever de et press på sine språk, næringsveier og landområder. Dette skaper store konflikter og reiser spørsmål om deres fremtid.

Siden 1872 har museet tatt del i debatten om urfolks rettigheter ved å dokumentere, forske på og formidle samisk og kvensk kultur og livsvilkår. Gjennom våre samlinger, utstillinger og publikasjoner utfordres oppfatninger om urfolks og minoriteters situasjon i nord.