Arctic blue polygon pattern

Parking at UiT (Norwegian only)


Alta Harstad Narvik Tromsø


Alta

ParkeringssonerAlta2018.jpg
Klikk for større versjon

Parkering for studentar og tilsette i Alta, Tromsø, Harstad og Narvik

I løpet av sommar/haust 2023 vil UiT innføra lik avgiftsparkering for studentar og tilsette på campusane i Alta, Tromsø, Harstad og Narvik.    

Merk at det er inngått avtale med nytt parkeringsselskap, Park Nordic, som blir gjeldande på alle desse campusane i løpet av sommar/haust.

Ny avtale blir innført på ulike datoar 

 • Tromsø og Harstad må ta i bruk ny app frå 19. juni. 
 • I Narvik blir det innført avgiftsparkering frå 1. august. 
 • I Alta blir det innført avgiftsparkering frå 1. september.

NB - Fram til desse datoane vil det vera eksisterande parkeringsordning som gjeld dei ulike stadene.

Denne nettsida vil oppdaterast fortløpande etter kvart som ordninga trer i kraft på dei ulike campusane.

Slik blir den nye ordninga

Parkeringstider

Innkrevjingsperioden vil normalt vera mellom 07.00 og 17.00 på kvardagar. Helgar og heilagdagar er gratis. Det same gjeld for ettermiddagar og kveld. Mindre lokale variasjonar kan finnast, sjekk app eller skilting på staden.

Priser

For studentar og tilsette ved UiT er parkeringsavgifta 5 kroner timen. For el-bil er det 2 kroner i timen. 

Andre betaler 25 kroner timen i Alta, Tromsø og Narvik. I Harstad er det 32 kroner timen.

For å få rabatterte prisar er det føresett at køyretøyet er registrert i appen, at du er logga inn via Feide og at du bruker appen til betaling. 

For dei som ikkje ønskjer å betala via appen kan betalingsautomat nyttast. Prisen er då 25 kroner timen (32 kroner i Harstad). 

Det kjem meir info om app og innlogging seinare.

Overskot blir brukt til miljøtiltak

I samsvar med UiTs handlingsplan for miljø skal 80 prosent av netto inntekt frå parkeringsavgifta brukast til grøne tiltak (sykkelparkering, garderobar og anna). Tilsett- og studentlag og foreiningar kan også søkja om midlar til å gjennomføra grøne tiltak, aksjonar, kampanjar eller liknande av midlane.

Spørsmål

Eventuelle spørsmål om parkering kan rettast til parkering@uit.no

-----------------------

Fram til ny ordning vil det vera eksisterande parkeringsordning som gjeld:

For å kunna parkera, må du henta parkeringskort på Servicetorget. Vi deler ut kort til studentar og tilsette for heile studieåret og dessutan dags-/vekeskort til gjester.

Hugs å ta med til Servicetorget:
Gyldig student-/tilsettkort
Vognkort på bilen

Vilkår for parkering
Området blir forvalta etter privatrettslege reglar og parkeringsforskrifta av 16. mars 2016 nr. 260, kap. 3, 8 og 9. Førar aksepterer vilkåra ved hensettelse av å parkera, sjølv om han / ho ikkje går fra køyretøyet.

 1. Parkering i sone 2-7 er berre lov med gyldig parkeringskort.
 2. Parkering i sone 1 er berre lov med gyldig parkeringskort mandag-fredag 07:00 -15:00.
 3. Parkering i sone 1 er lov utan parkeringskort måndag - fredag 15:00 - 24:00 laurdag - søndag 08:00 - 24:00.
 4. Parkeringsplassen kan bli mellombels stengt og alle må innretta seg etter dette.
 5. Parkering er berre lov for registeret motorvogn. Med motorvogn meiner vi òg tilhengar til motorvogn.
 6. Maksimal samanhengande parkeringstid er 24 timar.
 7. Parkeringskort kan inndragast eller gjort ugyldig utan varsel ved brot på vilkåra for tildeling av parkeringskort.

Førar sine plikter

 1. Parkering må skje i tråd med oppmerking/skilting. Førar har undersøkingsplikt.
 2. Parkeringskortet skal plasserast innanfor frontruta på motorvogna slik at det utanfrå er lett å kontrollera.

Sanksjonar ved brot på pliktene til førar
Ved parkering i strid med forskriftens bestemmelser eller skiltede vilkår kan du bli ilagt en kontrollsanksjon. Satsene for kontrollsanksjoner er bestemt av staten, og står i parkeringsforskriften § 36. Feilparkerte kjøretøy kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning (§ 38). Spørsmål om kontrollsanksjoner og fjerning av motorvogn kan rettes til virksomheten.

Klage
Kontrollsanksjon eller kostnadar ved fjerning av køyretøy kan påklagast til driftsoperatør innan 3 veker (§ 44).  Informasjon om klageretten ligg på heimesidene til www.alta.kommune.no. Slik informasjon vert også gitt i samband med vedtak om sanksjon.

Driftsoperatør: Alta kommune, Sandfallveien 1, PB 1403, 9506 Alta, tlf +47 78 45 50 00


Harstad

Parkering for studentar og tilsette i Alta, Tromsø, Harstad og Narvik

I løpet av sommar/haust 2023 vil UiT innføra lik avgiftsparkering for studentar og tilsette på campusane i Alta, Tromsø, Harstad og Narvik.    

Merk at det er inngått avtale med nytt parkeringsselskap, Park Nordic, som blir gjeldande på alle desse campusane i løpet av sommar/haust.

Ny avtale blir innført på ulike datoar 

 • Tromsø og Harstad må ta i bruk ny app frå 19. juni. 
 • I Narvik blir det innført avgiftsparkering frå 1. august. 
 • I Alta blir det innført avgiftsparkering frå 1. september.

NB - Fram til desse datoane vil det vera eksisterande parkeringsordning som gjeld dei ulike stadene.

Denne nettsida vil oppdaterast fortløpande etter kvart som ordninga trer i kraft på dei ulike campusane.

Slik blir den nye ordninga

Parkeringstider

Innkrevjingsperioden vil normalt vera mellom 07.00 og 17.00 på kvardagar. Helgar og heilagdagar er gratis. Det same gjeld for ettermiddagar og kveld. Mindre lokale variasjonar kan finnast, sjekk app eller skilting på staden.

Priser

For studentar og tilsette ved UiT er parkeringsavgifta 5 kroner timen. For el-bil er det 2 kroner i timen. 

Andre betaler 25 kroner timen i Alta, Tromsø og Narvik. I Harstad er det 32 kroner timen.

For å få rabatterte prisar er det føresett at køyretøyet er registrert i appen, at du er logga inn via Feide og at du bruker appen til betaling. 

For dei som ikkje ønskjer å betala via appen kan betalingsautomat nyttast. Prisen er då 25 kroner timen (32 kroner i Harstad). 

Det kjem meir info om app og innlogging seinare.

Overskot blir brukt til miljøtiltak

I samsvar med UiTs handlingsplan for miljø skal 80 prosent av netto inntekt frå parkeringsavgifta brukast til grøne tiltak (sykkelparkering, garderobar og anna). Tilsett- og studentlag og foreiningar kan også søkja om midlar til å gjennomføra grøne tiltak, aksjonar, kampanjar eller liknande av midlane.

Spørsmål

Eventuelle spørsmål om parkering kan rettast til parkering@uit.no

-----------------------

Fram til ny ordning vil det vera eksisterande parkeringsordning som gjeld:

UiT Harstad har parkering for studentar og tilsette mot gebyr. Les skilta på parkeringsplassen. Det er ikkje mogleg å forhåndsbestille parkering.

Apcoa Parking er tenesteleverandøren for parkeringstenester ved UiT i Harstad. For å betala for parkering oppfordrar vi tilsette og studentar til å lasta ned smarttelefonappen Apcoa Flow, tilgjengeleg i App Store eller Google Play. Appen er regionlåst til Noreg, så du kan enten endra telefonregionen din, eller du kan betala via Apcoa parkeringsnettstad (mobilparkering.com).

Korleis registrere deg som brukar i APCOA Flow

 1. Last ned APCOA FLOW i App Store eller Google Play. Du kan også få tilgang til løysinga via mobilparkering.com.
 2. Opprett brukarprofil ved å fylle inn informasjon og les/godta brukarvilkår.
 3. Du vil få ein SMS for verifiseringskode. Tast inn kode og bekreft.
 4. Du er no registrert!

Korleis registrere Fordelsparkering for UiT med Feide

 1. Gå inn på «Fordelsparkering» i hovudmenyen, enten i app eller mobilparkering.com, og registrer fordelsparkeringa di for UiT.
 2. Les og godta UiT sine brukarvilkår.
 3. Registrer køyretøyet ditt som du ønskjer å knyte til Fordelsparkering. Dersom du ønskjer å bytte bil, må dette gjerast i profilen din under «køyretøy».
 4. Du blir sendt vidare til FEIDE for innlogging.
 5. Fordelsparkeringa blir fullført ved at FEIDE-ID blir knyta til profilen til brukaren.
 6. Registreringa av Fordelsparkering er fullført.
 7. Du kan no starte og stoppe parkeringa di!

Merk: Du må starte parkeringa kvar gong du parkerer.

 • Tilsette og studentar med ordinær bil: 3 kr timen mellom 08.00 og 16.00. Frå 1. juli 2022 blir prisen endra til kr 4,- pr. time, og frå 1. januar 2023 blir prisen endra til kr 5,- pr. time.
 • Tilsette og studentar med elbil: 2 kr timen
 • I samsvar med UiT sin handlingsplan for miljøleiing skal 80% av netto inntekt frå parkeringsavgifta brukast til grøne tiltak (sykkelparkering, garderobar og anna). For Harstad betyr dette mellom anna at det blir bygt sykkelhus i 2022, og eit nytt garderobeanlegg er under planlegging. Bedriftidrettslaga vil frå 2022 òg få tilskot frå inntektene for å fremma alternativ transport. Forslag til andre lokale tiltak kan meldast til avdeling for bygg og eigedom.
 • Eventuelle spørsmål om parkeringsanlegg på campus Harsted kan rettast til parkering@uit.no
 • Eventuelle spørsmål om tilsyn, skilt og parkeringsmålarar kan rettast til Apcoa support
 • Det er Apcoa parkering som handhevar reglane, sjå skilt på parkeringsplassane

Narvik

Bilde av parkeringsområder

Parkering for studentar og tilsette i Alta, Tromsø, Harstad og Narvik

I løpet av sommar/haust 2023 vil UiT innføra lik avgiftsparkering for studentar og tilsette på campusane i Alta, Tromsø, Harstad og Narvik.    

Merk at det er inngått avtale med nytt parkeringsselskap, Park Nordic, som blir gjeldande på alle desse campusane i løpet av sommar/haust.

Ny avtale blir innført på ulike datoar 

 • Tromsø og Harstad må ta i bruk ny app frå 19. juni. 
 • I Narvik blir det innført avgiftsparkering frå 1. august. 
 • I Alta blir det innført avgiftsparkering frå 1. september.

NB - Fram til desse datoane vil det vera eksisterande parkeringsordning som gjeld dei ulike stadene.

Denne nettsida vil oppdaterast fortløpande etter kvart som ordninga trer i kraft på dei ulike campusane.

Slik blir den nye ordninga

Parkeringstider

Innkrevjingsperioden vil normalt vera mellom 07.00 og 17.00 på kvardagar. Helgar og heilagdagar er gratis. Det same gjeld for ettermiddagar og kveld. Mindre lokale variasjonar kan finnast, sjekk app eller skilting på staden.

Priser

For studentar og tilsette ved UiT er parkeringsavgifta 5 kroner timen. For el-bil er det 2 kroner i timen. 

Andre betaler 25 kroner timen i Alta, Tromsø og Narvik. I Harstad er det 32 kroner timen.

For å få rabatterte prisar er det føresett at køyretøyet er registrert i appen, at du er logga inn via Feide og at du bruker appen til betaling. 

For dei som ikkje ønskjer å betala via appen kan betalingsautomat nyttast. Prisen er då 25 kroner timen (32 kroner i Harstad). 

Det kjem meir info om app og innlogging seinare.

Overskot blir brukt til miljøtiltak

I samsvar med UiTs handlingsplan for miljø skal 80 prosent av netto inntekt frå parkeringsavgifta brukast til grøne tiltak (sykkelparkering, garderobar og anna). Tilsett- og studentlag og foreiningar kan også søkja om midlar til å gjennomføra grøne tiltak, aksjonar, kampanjar eller liknande av midlane.

Spørsmål

Eventuelle spørsmål om parkering kan rettast til parkering@uit.no

-----------------------

Fram til ny ordning vil det vera eksisterande parkeringsordning som gjeld:


UiT Narvik har parkering for studentar, tilsette og besøkande.

Det er gratis parkering på alle parkeringsplassane.
Parkering må skje i tråd med oppmerking/skilting. Fører har undersøkingsplikt.

Parkeringsområder:
Parkeringstaka på blokk 1, 2 og 3 er berre for tilsette.
Desse er skilta «Berre for tilsette» ved innkøyringa til dei tre parkeringstaka.
Parkeringsområde 4, fri parkering
Parkeringsområde 5, privatrettsleg parkering
Parkeringsområde 6, privatrettsleg parkering
Parkeringsområde 7, fri parkering
Parkeringsområde 8, fri parkering

Parkeringsplassane som er skilta som privatrettsleg parkering er administrert av parkeringsetaten ved Narvik kommune. Parkering i strid med den privatrettslege parkeringa kan medføra eit parkeringsgebyr til Narvik kommune.


Tromsø

Parkering for studentar og tilsette i Alta, Tromsø, Harstad og Narvik

I løpet av sommar/haust 2023 vil UiT innføra lik avgiftsparkering for studentar og tilsette på campusane i Alta, Tromsø, Harstad og Narvik.    

Merk at det er inngått avtale med nytt parkeringsselskap, Park Nordic, som blir gjeldande på alle desse campusane i løpet av sommar/haust.

Ny avtale blir innført på ulike datoar 

 • Tromsø og Harstad må ta i bruk ny app frå 19. juni. 
 • I Narvik blir det innført avgiftsparkering frå 1. august. 
 • I Alta blir det innført avgiftsparkering frå 1. september.

NB - Fram til desse datoane vil det vera eksisterande parkeringsordning som gjeld dei ulike stadene.

Denne nettsida vil oppdaterast fortløpande etter kvart som ordninga trer i kraft på dei ulike campusane.

Slik blir den nye ordninga

Parkeringstider

Innkrevjingsperioden vil normalt vera mellom 07.00 og 17.00 på kvardagar. Helgar og heilagdagar er gratis. Det same gjeld for ettermiddagar og kveld. Mindre lokale variasjonar kan finnast, sjekk app eller skilting på staden.

Priser

For studentar og tilsette ved UiT er parkeringsavgifta 5 kroner timen. For el-bil er det 2 kroner i timen. 

Andre betaler 25 kroner timen i Alta, Tromsø og Narvik. I Harstad er det 32 kroner timen.

For å få rabatterte prisar er det føresett at køyretøyet er registrert i appen, at du er logga inn via Feide og at du bruker appen til betaling. 

For dei som ikkje ønskjer å betala via appen kan betalingsautomat nyttast. Prisen er då 25 kroner timen (32 kroner i Harstad). 

Det kjem meir info om app og innlogging seinare.

Overskot blir brukt til miljøtiltak

I samsvar med UiTs handlingsplan for miljø skal 80 prosent av netto inntekt frå parkeringsavgifta brukast til grøne tiltak (sykkelparkering, garderobar og anna). Tilsett- og studentlag og foreiningar kan også søkja om midlar til å gjennomføra grøne tiltak, aksjonar, kampanjar eller liknande av midlane.

Spørsmål

Eventuelle spørsmål om parkering kan rettast til parkering@uit.no

-----------------------

Fram til ny ordning vil det vera eksisterande parkeringsordning som gjeld:

UiT tilbyr i hovudsak to typar parkering på sine område:

 • Ordinær parkering (besøksparkering)
  • Det finst tre avsette område for besøkande ved Campus Breivika, sjå kart over gjesteparkering.
  • Du kan betala i APCOA FLOW eller på automat på staden. Prisen er kr 25,- pr. time, avgift kvardagar mellom kl 07 og 17. Andre tider kan ein parkera fritt på alle UiT sine p-plassar.
 • Fordelsparkering for studentar og tilsette
  • For å få fordelspris som tilsett eller student må du ha ein gyldig Feide-konto ved UiT.
  • Når du har dette må du lasta ned parkeringsappen APCOA FLOW og følgja dei to trinna under.
 1. Registrera deg som bruker i APCOA FLOW
 • Last ned APCOA FLOW i App Store eller Google Play. Du kan også få tilgang til løysinga via mobilparkering.com.
 • Opprett brukarprofil ved å fylle inn informasjon og les/godta brukarvilkår.
 • Du vil få ein SMS med verifiseringskode. Tast inn kode og bekreft.
 • Du er no registrert.
 1. Registrera fordelsparkering for UiT med Feide i APCOA FLOW
 • Gå inn på «Fordelsparkering» i hovudmenyen, enten i app eller mobilparkering.com, og registrer fordelsparkeringa di for UiT.
 • Les og godta UiT sine brukarvilkår.
 • Registrer køyretøyet ditt som du ønskjer å knyte til Fordelsparkering. Dersom du ønsker å byta bil seinare, kan dette gjerast i profilen din under «køyretøy».
 • Du blir sendt vidare til FEIDE for innlogging.
 • Fordelsparkeringa blir fullført ved at FEIDE-ID blir knyta til profilen til brukaren.
 • Registreringa av fordelsparkering er fullført.
 • Du kan no starte og stoppe parkeringa di.

FAQ – Ofte stilte spørsmål (campus Tromsø)


Kor kan eg parkere?

Sjå kart her

På kartet over visast plasseringa av dei standarde parkeringsanlegga, klikk lenker nedanfor for å se andre typar parkering (handikap, elbil, sykkel osv.).

HC-parkering
Elbil-parkering
MC-parkering
Gjesteparkering
Sykkelparkering
Bussholdeplass

Klikk her for å lasta ned større kart (pdf).

Du finn òg sonekart i appen APCOA FLOW.

Kva kostar det å parkere?
 • Tilsette og studentar med elbil: 2 kr timen
 • Tilsette og studentar med ordinær bil: 5 kr timen
 • Besøkande og gjestar: 25 kr timen (gjeld også gjestar med elbil)

Betaling alle kvardagar 07.00–17.00.

Ordinær parkering (besøksparkering, tilgjengeleg for alle) kostar 25 kroner i timen, medan fordelsparkering for studentar og tilsette kostar 5 kroner i timen med bensin-, disel- eller hybridbil, og 2 kroner i timen for el-bil. Det er gratis å parkere etter klokka 17.00, og da kan òg fordelsplassane for studentar og tilsette nyttast av kven som helst, men berre frem til klokka 23.00. Ladestasjonar for el-bil kostar 15 kroner timen.

Korleis betaler eg?

Du lastar ned appen APCOA FLOW frå App store eller Google play og følgjer instruksane her, eller du kan bruke betalingsløysing på nett.

Eg har problemar med appen

Det vanlegaste problemet er at ein ikkje får kontakt i appen når ein freistar å starta ei parkering. Dette skylder oftast at ein er i eit område mellom wifi og mobildata. Lukk appen heilt og vent til du kjem inn og får full wifidekning, eller skru av wifi og prøv på nytt.

Andre problem: kontakt APCOA kundeservice på tlf 22 05 75 00 eller e-post kundesenter@apcoa.no.

Kan eg stå parkert om natta?

Du kan parkere på dei ordinære plassane (besøksplassane) på natta mellom 23.00 og 07.00, men ver obs på at det kostar 25 kroner i timen frå klokka 07.00. På fordelplassane for studentar og tilsette kan du ikkje parkere på natta (23.00–06.00), mellom anna av omsyn til snørydding og anna vedlikehald.

Kor mange parkeringsplassar finst det?

På grunn av pågåande byggearbeid i Breivika vil mengda tilgjengelege parkeringsplassar variere, talet vil sannsynlegvis ligga mellom 1.100 og 1.300.

Korleis vert reglane handheva?

Besøkande, tilsette og studentar må betale for å parkere på UiT sine område. APCOA Parking har ansvaret for å handheve ordninga, sjå skilt på parkeringsplassane.

Det er privatrettsleg parkering på UiT campus Breivika. UiT bestemmer sjølv korleis parkering skal skje og kan leggje til, fjerne og endre p-plassar utan krav om godkjenning frå forvaltning/Tromsø kommune.

Parkering for rørslehemma

For å kunne parkere på HC-plass krevs det ordinær kommunal parkeringsløyve for forflytningshemma. Dei som har HC-kort parkerer gratis. Det er cirka 20 parkeringsplassar for rørslehemma på campus. Sjå punktet «kor kan eg parkere» for oversyn over desse.

Presse

Det er eigne parkeringsplassar for presse. Pressekort vert delt ut av Seksjon for kommunikasjon i administrasjonsbygget.

Kvar kan eg setje motorsykkelen/mopeden/scooteren/ATV’en?

Det finst nokre eigne skilta p-plassar berre for MC, moped og scooter med to hjul. Desse er gratis og du treng ikkje registrera betaling i appen. Parkerer du på ein vanleg p-plass må du betala.

ATV skal parkera på vanleg parkeringsplass for bil. Parkeringsreglar/-prisar er dei same som for bil både på dei ordinære parkeringsplassane og på fordelsparkeringsplassane for studentar og tilsette.

Kvar kan eg setje el-bilen min?

El-bil betalar to kroner timen på fordelsplassane for studentar og tilsette. Appen APCOA FLOW gjenkjenner automatisk skilta og regulerer taksten i sone 6740 til 2 kroner. Dersom du har el-bil med utanlandske, personlege eller geografiske skilt må du betala vanleg takst. Ladestasjon kostar 15 kroner timen, sjå takstsone på skilta.

Kva brukast pengane frå parkeringsavgifta til?

80 prosent går til miljøretta tiltak på campus. Det betyr betre sykkelparkering, sykkel- og gangfelt, betre av- og påstigingsløysning, forlenga trasear for syklande og gåande. Her er nokre døme på kva midla har vorte brukte til.

Kva skjer om eg gløymer å avslutte den løpande parkeringa mi ein dag?

Du kan starta parkeringa på to måtar i appen. Du kan velje å betale for ein førehandsbestemt periode, til dømes sju timar. Eller du kan velje «start parkering» når du kjem og «avslutt parkering» når du dreg. Dersom du vel den siste metoden og gløymer å avslutte, vil du belastast for parkering fram til klokka 24.00. Men sidan avgiftsperioden vert avslutta klokka 17.00 vil du belastast 0 kroner per time mellom 17.00 og 24.00. 

Eg finn ikkje appen APCOA FLOW til min telefon

Mobilar registrert i eit anna land enn Noreg må byte sone for å kunne bruke appen. Dersom du ikkje vil byte sone kan du betala på nett (verkar ikkje om du brukar Internet Explorer som nettlesar).

NB! I 2021 opplever òg brukarar av mobilar av typen Huawei problem med å få appen til å verka. Desse må ev. bruka mobilparkering.com i ein nettlesar.

Tilsett i Samskipnaden, Nofima eller andre som har tilhald inne på campus

Ta kontakt med dagleg leiar eller tilsvarande i bedrifta di for informasjon om parkering eller kontakt oss på parkering@hjelp.uit.no.

Kva er gul og raud sone?

Eit mindre tal parkeringsplassar på UiT er reservert for personar med spesielt løyve, såkalla gul og raud løyve. Desse plassane finn seg som regel innfor avsperra område, er skilta med «parkering berre med gult løyve» og er ikkje tilgjengeleg for alle. Ta kontakt med parkering@hjelp.uit.no for informasjon om parkering på desse plassane.

Kva slags takstsone skal eg bruka?

Breivika, tilsette og studentar, takstsone 6740
Breivika, besøkande, takstsone 6739
Ladeplassar har takstkode 6766
Tromsø Museum, tilsette og studentar, takstsone 6742
Nordlysobservatoriet,tilsette og studentar, takstkode 6750
Musikkonservatoriet,tilsette og studentar, takstkode 6773

Kontakt

Du kan ringa APCOA Kundesenter på tlf  22 05 75 00.

Alle spørsmål om parkeringsanlegga på campus kan rettast til parkering@hjelp.uit.no.
Alle spørsmål om kontrollavgift, appen, skilting og parkeringsautomatar rettast til APCOA Parking.