Error rendering component

ÅRSRAPPORT – 2012 KVINNEKLINIKKEN – IKM Forskningsguppe ”Kvinnehelse og perinatologi”

Basnet, Purusotam
Published: 28.02.13 00:00 Updated: 06.03.13 13:52

ÅRSRAPPORT – 2012 KVINNEKLINIKKEN – IKM

Forskningsguppe ”Kvinnehelse og perinatologi”

 

INNLEDNING

Forskningsgruppe ”Kvinnehelse og perinatologi” ble etablert i 2009 og består av:

Faste vitenskapelige ansatte

Leder Ganesh Acharya, Professor (100 %)

Professor Finn Egil Skjeldestad (50 %)

Pål Øian, Professor (20 %)

Purusotam Basnet, Professor (20 %)

Teknisk personell Åse Vårtun, senioringeniør (100 %)

Øvrige tilsatte i 2012

Førsteamanuensis Åshild Bjørnerem (100 %)

Førsteamanuensis Kari Flo (20 %)

Førsteamanuensis Martha Hentemann (20 %)

Amanuensis Ingard Nilsen (20 %)

Førsteamanuensis Anne Beate Vereide (20 %) tilhører faggruppen obstetrikk og gynekologi, men er tilknyttet forskningsgruppe Gynekologisk onkologi.

Professor Emeritus: Jan Martin Maltau

Stipendiater

Nils Thomas Songstad (100 %)

Christian Widnes (50 %)

Forsker Norbert Szunyogh (100 %)

Mona Stedenfeldt (100 %)

Madhu Wagle (100 %)

Stine Andreasen

Stine Bernitz

Tonje Lippert

May Wenche Jøraholmen (100 %)

 

Gruppen fokuserer på følgende forskningsområder

 • Maternell og føtal fysiologi
 • Perinatal medisin (intrauterin veksthemming, føtale misdannelser, perinatale infeksjoner, for tidlig fødsel)
 • Bruk av store og små dyremodeller i basal translasjonsforskning innenfor områdene føto-maternell medisin og perinatal medisin
 • Psykisk mødrehelse i svangerskapet
 • Evaluering av fødselsmetoder inkludert keisersnitt og setefødsler (insidens, indikasjoner, komplikasjoner etc)
 • Lavrisikofødsler
 • Reproduksjonsepidemiologi
 • Preeklampsi (patofysiologi, identifisering av risiko, konsekvenser på lang sikt, etc) og medisinske tilstander i svangerskapet
 • Endotelfunksjon hos gravide og hos ikke-gravide som tidligere har hatt preeklampsi
 • Placentær genomics/proteomics og placentær patofysiologi
 • Reproduktiv endokrinologi, pre-implantasjonsbiologi og klinisk assistert befruktning
 • Inkontinens

 

Lokale samarbeidspartnere

Anne Husebekk og Bjørn Skogen, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, IMB, UiT

Kirsti Ytrehus, Avdeling for medisinsk fysiologi, IMB, UiT

Natasa Skalko-Basnet, Institutt for farmasi, UiT

Ellen Blix og Merethe Kumle, Enhet for forskningsmetodologi, UNN

Tore Sørlie, Forskergruppe for Psykiatri, IKM, UiT

Bjørn Straume, ISM, UiT

Per Lunde, Avdeling for hjerte-, lunge- og karkirurgi, UNN

Trond Flægstad og Per Ivar Kaaresen, Barne- og ungdomsklinikken, IKM, UNN

Tom Wilsgaard, ISM, UiT

Ruth Paulssen, Microarray Resource Centre, Medisinsk genetisk avdeling, IKM, UNN

Mona Nystad, Medisinsk genetisk avdeling, IKM, UNN

Jouko Pirhonen, Kompetansesenter for inkontinens og bekkenbunnssykdom (KIB)

Gunnar Leivseth, IKM, UiT

 

Nasjonale samarbeidspartnere

Torvid Kiserud, Universitet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus

Vasilis Sitras, AHUS, Oslo

Ivar Sønbø Kristiansen, Universitetet i Oslo

Bjørn Backe, NTNU, Trondheim

Rolf Gunnar Jørstad, Norsk Pasientskadeerstatning 

Lars T Johansen, Statens helsetilsyn

Signe Egenberg, Stavanger universitetssykehus

Geir Bukholm, Universitetet i Oslo

Annetine Staff, Universitetet i Oslo

 

Internasjonale samarbeidspartnere

Juha Räsänen, Oregon Health and Science University, Portland, USA and University of Eastern Finland, Kuopio

Tiina Erkinaro, Oulu University Hospital, Oulu, Finland

Kersti Linask, Children’s Research Institute, University of South Florida, USA

Nicky Manning and Nick Archer, John Radcliffe Hospital, Oxford, UK

Jens Langhoff-Ross, Universitetet i København og Rigshospitalet

Andreas Herbst, Universitetet i Lund, Sverige

Magnus Westgren, CLINTEC, Karolinska Institutet, Sverige

2.     UNDERVISNING

Kvinneklinikken har stor undervisningsbelastning, det økende antall studenter er ikke kompensert med økte stillingsandeler. I nasjonal sammenheng har vi hatt et meget ambisiøst klinisk undervisningstilbud.

Fra 2011 ble internasjonalt semester innført og undervisningen i obstetrikk og gynekologi er en del av dette i 4. årets høstsemester.

I 2012 ble arbeidet med delemnesbeskrivelse videreført og samordnet med de andre fagområdene som inngår i internasjonalt semester. En del av forelesningene i obstetrikk og gynekologi har tidligere vært gitt i 6. studieår. Alle forelesninger er nå lagt til 4. studieår. Alle forelesninger gis nå på engelsk, og det innebærer et betydelig merarbeid for foreleserne.

Det er laget en detaljert og omfattende beskrivelse av undervisningen i ferdighets-laboratoriet. Alle delemne- og arbeidsskrivelser er i løpet av 2012 laget på engelsk. Det ble høsten 2012 utarbeidet et eget evalueringsskjema og skriftlig evaluering ble gjort av samtlige forelesninger.

Jordmor Inger H. Langås er ansatt som koordinator for undervisningen i føde- og barsel-avdelingen og den kliniske undervisningen er forbedret.

Optimal bruk av gode simulatorer og modeller i ferdighetssenter er helt sentralt i vårt fag.

Det er derfor søkt om og innvilget midler til pedagogiske tiltak fra Fag- og forskningsenteret, UNN. Koordinator og tre av avdelingens øvrige undervisere skal hospitere i 2013 ved et engelskspråklig senter. Hensikten er å forbedre undervisningen i praktiske ferdigheter.

4-årsstudentene har seminarer og undervisning i ferdighetslaboratorium, mens den kliniske undervisningen er forbeholdt 6. årsstudentene. Dette fungerer godt, og evalueringene er gjennomgående bedre enn den tiden begge årskull hadde klinisk undervisning i samme perioder.

Den delen av undervisningen som gis til 6.årsstudentene (klinisk uketjeneste og seminarer) er gitt som et ekstra kurs over to uker til de internasjonale studentene på slutten av 4. årets høstsemester.

Studentene har tilbud om studentpoliklinikk med Professor Emeritus Jan Martin Maltau. Dette tilbudet er unikt innenfor fagområdet fødselshjelp og kvinne-sykdommer, med meget positive tilbakemeldinger fra studentene.

Høsten 2012 ble eksamen gjennomført på engelsk for de fagområder som er lagt til internasjonalt semester.


3.     FORSKNING

3.1  Forskningsprosjekter

“Effect of pressure and volume load on the cardiac structure and function of pregnant rats”

Prosjektleder Ganesh Acharya i samarbeid med Kirsti Ytrehus, IMB.

“Experimental studies on fetal cardio-vascular function in a sheep model”

Prosjektleder Juha Räsänen University of Oulu, Oulu, Finland i samarbeid med Ganesh Acharya. Finansiert av Academy of Finland, Sigrid Juselius Foundation and University Hospital of Oulu, Finland.

“Maternal endothelial function and feto-maternal hemodynamics in normal and complicated pregnancies: An observational study”

Prosjektleder Ganesh Acharya i samarbeid med Kari Flo (biveileder) og Anne Husebekk, IMB. PhD-stipendiat Christian Widnes.

“Hemodynamic effects of intrauterine growth restriction on fetal and neonatal cardiovascular function”

Prosjektleder Ganesh Acharya i samarbeid med Per Ivar Kaaresen (biveileder), BUK/IKM. PhD-stipendiat Nils Thomas Sognstad.

“Genetics of fetomaternal diseases”

Prosjektleder Ganesh Acharya i samarbeid med Mona Nystad, Medisinsk genetikk, BUK, Vasilis Sitras, Akershus universitetssykehus (biveileder).

“Psykososiale forhold i relasjon til graviditet/fødsel”. Flere pågående prosjekter

Prosjektleder Tore Sørlie i samarbeid med Pål Øian (biveileder). PhD-stpendiater Hilde Nerum og Lotta Halvorsen.

“Keisersnitt – indikasjoner, komplikasjoner og pediatriske data”

Prosjektleder Pål Øian. Prosjektet omfatter 25 sykehus i Norge, to i Sverige.

“Maternelle dødsfall i Norge”

Prosjektleder Siri Vangen i samarbeid med Pål Øian. Nasjonal kartlegging av årsaker til at kvinner dør i forbindelse med sykdom relatert til svangerskap, fødsel og barselperiode. 

“Eklampsi i Skandinavia”

Prosjektleder Pål Øian. Samarbeid med Kvinneklinikken, Rigshospitalet, København og Lunds Universitetssjukehus, Lund. Eklampsi er en sjelden, men livstruende tilstand for både mor og foster. Insidens, behandlingsresultater og langtidsoppfølging av kvinnene gjennomføres i Norge og Norden.

“Molekylærbiologi og epidemiologi ved preeklampsi”

Prosjektleder Berit Dahlstrøm i samarbeid med Pål Øian og Geir Bukholm.

“Prehospital fødselshjelp”

Prosjektleder Pål Øian i samarbeid med Signe Egenberg og Stein Atle Puntervoll.

”Forekomst av C825T-polymorfisme i Gß3-proteinet ved svangerskapskomplikasjoner”

Prosjektleder Øivind Melien. Samarbeidsprosjekt med Annetine Staff, Ullevål sykehus.

“Lavrisikofødsler i en kvinneklinikk”. En randomisert studie.

Prosjektleder Pål Øian i samarbeid med stipendiat Stine Bernitz og Ellen Blix, Leiv Sandvik.

“Perinealrupturer”. En intervensjonsstudie ved fem norske fødeavdelinger

Prosjektleder Jouko Pirhonen i samarbeid med Pål Øian og Mona Stedenfeldt.

“Hjemmefødsler”. En litteraturstudie og case control studie

Prosjektleder Ellen Blix i samarbeid med Pål Øian og Merete Kumle.

“Tilsynssaker i fødselshjelp – Statens helsetilsyn”

Prosjektleder Pål Øian i samarbeid med Lars T. Johansen

“Store blødninger etter keisersnitt”

Prosjektleder Finn Egil Skjeldestad. Med data fra Medisinsk fødselsregister analyseres blødninger etter keisersnitt i perioden 1999-2008.   

“Robson’s kriterier for keisersnitt”

Prosjektleder Finn Egil Skjeldestad. Med data fra Medisinks fødselsregister analyseres utvikling av keisersnitt ved hjelp av Robson’s kriterier med spesiell vekt på seteforløsninger i perioden 1990-2011.   

“Videreføring av ”Gjennombruddsprosjektet keisersnitt 1999-2000”

Prosjektleder Finn Egil Skjeldestad. Med data fra studien analyseres ”Neonatal outcomes and transmissions to neonatal intensive units by stage of labour at cesarean section”.

“Antibiotiakaprofylakse ved keisersnitt”

Prosjektleder Finn Egil Skjeldestad. I samarbeid med Nasjonalt Folkehelseinstitutt gjennomføres en spørreskjemaundersøkelse som kartlegger fødeavdelingenes bruk av antibiotikaprofylakse ved keisersnitt: retningslinjer, antibiotikaregimer, administrasjon og komplianse. Aggregerte data for retningslinjer analyseres sammen med data fra NOIS (Norsk overåkningssystem fo infeksjoner i sykehus).

“Trender og risikofaktorer for infeksjoner etter keisersnitt i Helse-Nord og Norge”.    Prosjektleder Finn Egil Skjeldestad.  I samarbeid med Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Baserer seg på registerdata fra MFR/NPR/NOIS, samt journalgjennomgang ved utvalgte sykehus.

“Bruker og foreskrivningsmønster av hormonell prevensjon i Norge 2004-2008.  Prosjektleder Finn Egil Skjeldestad. Med bruk av data fra Reseptregisteret analyseres bruker- og foreskrivningsmønster av hormonell prevensjonsbruk i Norge.

“Ny metode for undersøkelser og behandling av kvinner med urininkontinens”

 Prosjektleder Gunnar Leivseth i samarbeid med Ingard Nilsen.

"The micro-structural basis of bone loss and fragility after menopause: a longitudinal cotwin control study "(University of Melbourne, Australia).

Prosjektleder Åshild Bjørnerem

"Kjønnshormoner, beinskjørhet og brudd blant kvinner og menn: Tromsøundersøkelsen"

Prosjektleder Åshild Bjørnerem

"Pathogenesis of Bone Fragility – Cortical Porosity Target for Fracture Prevention: The Tromsø Study"

Prosjektleder Åshild Bjørnerem

Svangerskapsutfall hos mor og barn ved diabetes i svangerskapet – kvalitetsikring-prosjekt; et samarbeid Universitetsykehuset Nord-Norge, Hammerfest og Bodø”.

Prosjektleder Åshild Bjørnerem

"Statiner, Kronisk inflammasjon, Beinskjørhet og brudd: Tromsøundersøkelsen "

Prosjektleder Åshild Bjørnerem

3.2  Ekstern finansiering

Prosjekttittel: Fetal veksthemming: Hemodynamiske og metabolske konsekvenser hos foster og nyfødte. Bidragsyter: Helse Nord RHF. Prosjektleder Ganesh Acharya. PhD -stipendiat Nils Thomas Songstad.

Prosjekttittel: Cardiac function and upper body blood flow in normal and growth restricted fetuses: An observational study. Bidragsyter: Helse Nord RHF. Prosjektleder Ganesh Acharya. Forsker: Norbert Szunyogh.

Prosjekttittel:. ”Improved therapy of genital infections: Role of nanomedicine”. Bidragsyter: Norske Kvinners Sanitetsforening.  PhD-stipendiat May Wenche Jøraholmen. Biveiledre: Purusotam Basnet og Ganesh Acharya.

Prosjekttittel: Psykisk helse ved svangerskap og fødsel. Bidragsyter: Helse Nord RHF. Biveileder Pål Øian. PhD-stipendiater Hilde Nerum og Lotta Halvorsen.

Prosjekttittel: Sfinkterskader ved fødsel. Bidragsyter Helse Nord RHF. Prosjektleder Pål Øian. PhD-stipendiat: Mona Stedenfeldt.

Prosjekttittel: Genetics of fetomaternal diseases. Bidragsyter Helse Nord RHF. Prosjektleder Ganesh Acharya i samarbeid med Mona Nystad, Medisinsk genetikk, BUK og Vasilis Sitras, Akershus universitetssykehus.

Prosjekttittel: Risikovurdering og fødselsutkomme. Bidragsyter: Vestre Viken HF. Hovedveileder Pål Øian. PhD-stipendiat Tonje Lippert.

Prosjekttittel: Lavrisikofødsler i en kvinneklinikk - randomisert kontrollert studie. Bidragsyter: Sykehuset Østfold HF. Hovedveileder: Pål Øian. PhD-stipendiat Stine Bernitz.

Prosjekttittel: “Maternal endothelial function and feto-maternal hemodynamics in normal and complicated pregnancies: An observational study”. Bidragsyter UNN. Hovedveileder: Ganesh Acharya, biveileder Kari Flo. PhD-stipendiat Christian Widnes.

Prosjekttittel:"Pathogenesis of Bone Fragility – Cortical Porosity Target for Fracture Prevention:The Tromsø Study".  Bidragsyter Helse Nord RHF . Prosjektleder Åshild Bjørnerem Bjørnerem.

Prosjekttittel: “The micro-structural basis of bone loss and fragility after menopause: a longitudinal cotwin control study”. Prosjektmedarbeider Åshild Bjørnerem Bjørnerem.

Bidragsyter NHMRC, CIB, APP1004983.

3.3  Deltakelse i symposier/konferanser - internasjonale og nasjonale

Skjeldestad FE. Register data and population-based health surveys as sources for research on VTE – past and future opportunities. The second national conference on blood disorders in public health. March 12-14, 2012. Atlanta, USA.

Skjeldestad FE. Chlamydia and reproductive tract complications – clinical aspects. Expert meeting Chlamydia control in Europe. May 30-31, 2012. ECDC, Stockholm, Sweden.

Skjeldestad FE. Nordic research project considering RTGCS in the trend of caesarean section rates in the Nordic countries. Nordic network for the audit process based on the Robson Ten Group Classification System (RTGCS) (Workshop 7). Nordic Congress of obstetrics and gynecology, June 16-19, 2012. Bergen, Norway.

Eriksen H-M, Gran JM, Bjørnholt JV, Skjeldestad FE. Antibiotic prophylaxis at caesarean section –  the impact of guideline on surgical site infection. Nordic Congress of obstetrics and gynecology, June 16-19, 2012. Bergen, Norway (Abstract 39)

Friesleben de Blasio B, Neilson A, Klemp M, Skjeldestad FE. Modeling CC in the post HPV vaccination era in Norway. Nordic Congress of obstetrics and gynecology, June 16-19, 2012. Bergen, Norway (Abstract 46)

Helgadottir LB, Turowski G, Skjeldestad FE, Jacobsen A-F, Sandset PM, Jacobsen E-M. Classification of Stillbirths by Cause of Death and Risk Factor Analysis - a Case-Control Study. Nordic Congress of obstetrics and gynecology, June 16-19, 2012. Bergen, Norway (Abstract 56)

Kolås T, Øian P, Skjeldestad FE. Cesarean delivery: the role of emergency, decision to delivery interval and phase of labor on low Apgar score. Nordic Congress of obstetrics and gynecology, June 16-19, 2012. Bergen, Norway (Abstract 84)

Laine K, Skjeldestad FE, Barbero ML, Staff AT.  Similar reduction in OASIS  rate across all subgroups of women defined by risk factors after implementation of a perioneal protection programme.  Nordic Congress of obstetrics and gynecology, June 16-19, 2012. Bergen, Norway (Abstract 88)

Laine K, Skjeldestad FE, Barbero ML, Staff AT.  Similar reduction in OASIS  rate across all subgroups of women defined by risk factors after implementation of a perioneal protection programme.  International Urogynecological Association Annual Meeting. 4-8 September 2012, Brisbane, Australia.

Eriksen H-M, Gran JM, Bjørnholt JV, Skjeldestad FE. Antibiotic prophylaxis at caesarean section –   the impact of guideline on surgical site infection. Norsk forum for sykehushygiene, Tromsø 16-18 oktober, 2012 (Abstract 2)

Eriksen H-M, Gran JM, Bjørnholt JV, Skjeldestad FE. Antibiotic prophylaxis at caesarean section –   the impact of guideline on surgical site infection. Årsmøte Norsk forening for gynekologi. Tromsø 24-27 oktober, 2012. Gynekologen 2012; 24: 48 (Poster 17)

Gets AL, Skjeldestad FE.  Behov og bruk av HRT blant langtidsoverlevere etter gynekologisk kreft. Årsmøte Norsk forening for gynekologi. Tromsø 24-27 oktober, 2012. Gynekologen 2012; 24: 36 (Abstrakt 8)

Sørbye SW, Fismen S, Butteberg J, Mortensen ES, Skjeldestad FE.  Forebygging av livmorhalskreft med cytologi og HPV-test (cotesting) i primærscreening. Årsmøte No rsk forening for gynekologi. Tromsø 24-27 oktober, 2012. Gynekologen 2012; 24:

Songstad NT, Kaspersen KH, Hafstad A, Acharya G. Høyintensitets intervalltrening hos gravide rotter. Perinataldagene 2012. Oslo 7.-9. november 2012. (Muntlig presentasjon – kåret til Beste frie foredrag)

Songstad NT, Johansen D, How OJ, Ytrehus K, Acharya G. Effect of chronic pressure load on heart structure and function in pregnant rats. Perinataldagene 2012. Oslo 7.-9. november 2012. (Muntlig presentasjon)

Kaspersen KH, Songstad NT, Hafstad A, Acharya G. High intensy training in pregnant rats. 23th European Congress in Perinatal Medicine. Paris, Frankrike. 13.-16. juni 2012. (Poster presentasjon)

Songstad NT, Johansen D, How OJ, Ytrehus K, Acharya G. Effect of chronic pressure load on heart structure and function in pregnant rats. 23th European Congress in Perinatal Medicine. Paris, Frankrike. 13.-16. juni 2012. (Muntlig presentasjon)

Stedenfeldt M,  Pirhonen J, Blix E, Wilsgaard T, Vonen B, Øian P.   Episiotomy characteristics and risk for anal sphincter injuries: a case-control study.38th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology, 17-19 June 2012, Bergen

Bernitz  S, Rolland R, Blix E, Jacobsen M, Sjøborg K, Øian P. Is the operative delivery rate in low-risk women dependent on birth care level?38th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology, 17-19 June 2012, Bergen

Lippert T, Nesje E, Koss KS, Øian P. Epidural and oxytocin augmentation as risk factors for operative deliveries for low-risk women in a large obstetric department. 38th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology, 17-19 June 2012, Bergen

Johansen LT, Øian P. Barn som dør eller får alvorlig skade under fødselen.Norsk gynekologisk forenings årsmøte Tromsø 25-27 okt 2012

Andersgaard AB, Acharya G, Mathiesen EB, Johansen SH, Straume B, Øian P. Hypertensive svangerskapskomplikasjoner – og senere utvikling av kardiovaskulær sykdom; en populasjonsbasert studie.Norsk gynekologisk forenings årsmøte Tromsø 25-27 okt 2012

Haavelsen CF, Øian P, Morken NH. Overtidig svangerskap.Norsk gynekologisk forenings årsmøte Tromsø 25-27 okt 2012

Andreasen S, Backe B, Øian P. Erstatningssaker i Norsk pasientskadeerstatning etter asfyxi under fødsel.Norsk gynekologisk forenings årsmøte Tromsø 25-27 okt 2012

Stedenfeldt M, Øian P, Hals E, Pirhonen T, Gissler M, Hjelle S, Berg Nilsen E, Severinsen AM, Solsletten C, Hartgill T, Pirhonen J. Obstetric anal sphincter injuries after a successful intervention. 18. International Symposium on Improving Quality and Value in Health Care, IHI, December 10, 2012, Orlando, USA

Basnet P, Acharya G, Hentemann M., Skalko-Basnet N. Vesicle-based curcumin formulation for the topical application targeted to vaginal inflammation during pregnancy. International Federation of Placenta Association (IFPA), Hiroshima, Japan 18-21 September, 2012 (Poster).

Basnet P, Hentemann M, Acharya G, Skalko-Basnet N. Development of liposomal formulation with curcumin targeted for the treatment of vaginal inflammation. 38th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology, Bergen, Norway, June 16-19, 2012 (Poster).

Flo, K; Vårtun, Å; Szunyogh, N; Widnes, Christian; Acharya, Ganesh. Effect of Passive Leg Raising on Systemic Hemodynamics of Healthy Pregnant and Non-pregnant Women. The second international Congress on Cardiac problems in Pregnancy; Berlin,Germany  2012-05-17 - 2012-05-20. (Oral poster)

Vårtun, Å; Flo, K; Wilsgaard, Tom; Acharya, Ganesh. Preload reserve in the second half of pregnancy: a longitudinal study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2012;Volum 91. s. 140-140 (Poster)

Vårtun, Å; Widnes, C; Flo, K; Acharya, G. Hemodynamic profile of pregnant women with uterine artery notching at 22-24 weeks of gestation. International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy World Congress; 2012-07-09 - 2012-07-12 (Poster)

Bjørnerem Å, Zebaze R, Ghasem-Zadeh A, Bui M, Wang X, Hopper JL, Seeman E. The Taller they are, the more porous the skeleton to Fall harder upon. Oral ECCEO, Bordeaux, 2012.

Bjørnerem Å, Ghasem-Zadeh A, Zebaze R, Bui M, Wang X, Hopper JL, Seeman E. Cortical Bone Loss Predate Menopause. Oral and YI Award. ASBMR, Minneapolis, USA, Oct 2012.

Bjørnerem Å, Gaup AK, Grønberg M. Neonatal and Maternal outcomes in Insulin Dependent and Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus and Gestational Diabetes in Troms, Norway. Poster. NFOG. Bergen, May. 2012.

Bjørnerem Å, Gaup AK, Grønberg M. Svangerskapsutfall hos mor og barn ved diabetes i svangerskapet. Framlegg. NGF. Tromsø, Oktober 2012.

Skåren L, Wang X, Walker SP, Seeman E, Bjørnerem Å, Høyde og vekt hos mor og far påvirker intrauterin lengdevekst ulikt hos jenter og gutter. Framlegg. NGF. Tromsø, 2012.

3.4  Deltakelse i internasjonale forskningssamarbeid

“Experimental studies on fetal cardio-vascular function in a sheep model”. Prosjektleder Juha Räsänen University of Oulu, Oulu, Finland i samarbeid med Ganesh Acharya. Finansiert av Academy of Finland, Sigrid Juselius Foundation and University Hospital of Oulu, Finland.

”Eklampsi i Skandinavia”. Eklampsi er en sjelden, men livstruende tilstand for både mor og foster. Innsidens, behandlingsresultater og langtidsoppfølging av kvinnene gjennomføres i Norge og Norden. Prosjektleder Pål Øian. Samarbeid med Kvinneklinikken, Rigshospitalet, København og Lunds Universitetssjukehus, Lund. 

Mirjam Lukkasse (PhD-stipendiat). ”Når redselen tar overhånd. Del av EU-prosjektet Bidens”. Lønnet av Norske kvinners Sanitetsforening/Helse Nord/EU midler. Biveileder Pål Øian.

Treatment and test-of-cure practices among patients diagnosed with genital Chlamydia infection in Norway – A longitudinal study 2004-2016. Finn Egil Skjeldestad i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Oslo, og Center for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, USA.

Hormonal contraception and venous thrombosis – Danish registry studies. Finn Egil Skjeldestad i samarbeid med Department of Clinical Medicine, Faculty of Health Sciences, University of Tromsø.

Trends of Cesarean section in the Nordic countries. Finn Egil Skjeldestad i samarbeid med  Rikshospitalet, København, Danmark; Stakes, Helsinki, Finland og Socialstyrelsen, Stockholm, Sverige

The relation between venous thrombosis and subsequent award of disability pension. Finn Egil Skjeldestad i samarbeid med NTNU, HUNT forskningssenter, Trondheim, hematologisk forskningsruppe, Universitetet i Tromsø, og Center for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, USA.  

3.4 Doktorgrader

Linda Bjørk Helgadottir PhD disputas 31. mai 2012, Universitetet i Oslo

Intrauterine fetal death: classification and risk factors: A case-control study of sociodemographic, clinical and thrombophilic risk factors.

Bi-veileder: Finn Egil Skjeldestad

Heidi Tiller ”Fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia”. Disputas januar 2012, Universitet i Tromsø

Biveileder: Pål Øian

Avdelingen er delaktig i følgende doktorgradsprosjekter

Nils-Thomas Songstad (PhD-stipendiat 100 % finansiert av Helse Nord). ”Fetal vekst-hemming. Hemodynamiske og metabolske konsekvenser hos foster og nyfødte”. Hovedveileder: Ganesh Acharya. Biveilder: Per Ivar Kaaressen

Christian Widnes (PhD-stipendiat). “Maternal endothelial function and feto-maternal hemodynamics in normal and complicated pregnancies: An observational study”.

Hovedveileder: Ganesh Acharya. Biveileder: Kari Flo

Madhu Wagle (PhD-stipendiat): Self reported oral health, awareness and attitude towards dental care, and risk of dental caries among pregnant women in Norway. Hovedveileder: Ganesh Acharya,  Biveilder: Purusotam Basnet

Norbert Szunyogh(Postdoc. forsker100 % finansiert av Helse Nord). ”Cardiac function and upper body blood flow in normal and growth restricted fetuses: An observational study”. Hovedveileder: Ganesh Acharya.

Stine Bernitz. (PhD-stipendiat). ”Lavrisikofødsler i fødeavdeling. RCT”. Lønnet av Helse Sør-Øst og Sykehuset Østfold HF. Hovedveileder: Pål Øian.

Mona Stedenfeldt (PhD-stipendiat). ”Sfinkterskader ved fødsel”. Lønnet av Helse Nord RHF. Hovedveileder: Pål Øian.

Tonje Lippert (PhD-stipendiat). ”Risikovurdering og fødselsutkomme”. Lønnet av Sykehuset Asker og Bærum HF. Hovedveileder Pål Øian.

Hilde Nerum (PhD-stipendiat). ”Psykisk helse ved svangerskap og fødsel”. Lønnet av Helse Nord. Biveileder Pål Øian.

Lotta Halvorsen (PhD-stipendiat). ”Psykisk helse ved svangerskap og fødsel”. Lønnet av Helse Nord. Biveileder Pål Øian.

Stine Andreasen (PhD-stipendiat). ”Erstatningssaker i obstetrikk. Pasientsikkerhet”. Lønnet av Norsk Pasientskadeerstatning. Hovedveileder Pål Øian.

Kathrine Laine (PhD-stipendiat). ”Perinuemskader under fødsel: risikofaktorer, forløsnings-teknikk, livskvalitet og senere reproduktivhelse”. Utgår fra UiO. Biveileder: Finn Egil Skjeldestad.

May Wenche Jøraholmen (PhD-stipendiat). ”Improved therapy of genital infections: Role of nanomedicine”. Utgår fra Institutt for farmasi, UiT. Biveildre: Purusotam Basnet og Ganesh Acharya.

4.     FORMIDLING

Finn Egil Skjeldestad

Hem E intervjuer Skjeldestad FE. Mer blodpropp med nyere p-piller. Tidsskr Nor Lægeforen 2012;132:142.

Skjeldestad FE. Store blødninger vanligst ved akutt keisersnitt. Tidsskr Nor Lægeforen 2012;132:146.

Skjeldestad FE. Lav forekomst av arteriell trombose ved p-pillebruk. Tidsskr Nor Lægeforen 2012;132:1953.

Velger abort på grunn av økonomi.  Adressa 8. desember, 2012. Intervju med professor Skjeldestad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø.

Mona Nystad

NRK Troms og Finnmark 31. oktober 2012 i Nordpå i Helsespalten:

“Gentester, helgenomanalyser, arvelige tilstander og forskning. Fokus på ny maskin som brukes til helgenomanalyser”.

Nils Thomas Songstad

”Det enkle er ikke alltid det beste” – Kronikk Side 3 Nordlys 25. april 2012. Songstad

Kapittelansvarlig og medforfatter på kapittelet pediatrisk revmatologi  i Norsk Pediatrisk Forenings nasjonale veileder i akutt pediatri.

Pål Øian

Øian P, Iversen OE, Hordnes K, Backe B. Ufornuftig om evidens. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1204-5.

Backe B, Staff A, Iversen OE, Øian P. Tidlig ultralyd. Dyrt, usikkert – og etisk diskutabelt. Dagens Medisin 2012; nr 11: 32-33.

Kolås T, Øian P, Hordnes K. Sviktende vilje i de regionale helseforetak til implementering av nye kvalitetskrav i fødselsomsorgen. Gynekologen 2012; 25-2: 28-9.

Blix E, Huitfeldt AS, Øian P, Straume B, Kumle M. Utfall etter planlagte hjemmefødsler i Norge 1990-2007. Sekundærartikkel. Tidsskr for Jordmødre 2012; 9: 25-29.

Pål Øian har ellers deltatt i 2012 i TV programmet ”Rapport Granskning” (tilsvarende norske Brennpunkt) om sfinkterrupturer.

Pål Øian har deltatt i TV program i Danmarks Radio om induksjon av fødsel.

Pål Øian har også vært intervjuet mange ganger i 2012 i norske aviser.

5.     BOK

Fødselsboken 2011-2012. Sandviks 10. Opplag. P. Øian Medisinskfaglig rådgiver.

Purusotam Basnet (2012) Editor “Promising Pharmaceuticals” by InTech, Open Access Publisher (ISBN 978-953-51-0631-9)

Purusotam Basnet (2012) Modern Medicine and Pharmaceutics Ed. Purusotam Basnet Promising Pharmaceuticals, published by InTech, Open Access Publisher (ISBN 978-953-51-0631-9), pp 1-18.

http://www.intechopen.com/books/promising-pharmaceuticals/modern-medicine-and-pharmaceutics

6. PRIS

Bjørnerem Å. ASBMR Young Investigator Award, 1000 USD Minneapolis, Minnesota, USA

Songstad NT, Kaspersen KH, Hafstad A, Acharya G. Høyintensitets intervalltrening hos gravide rotter. Perinataldagene 2012. Oslo 7.-9. november 2012. (Muntlig presentasjon – kåret til Beste frie foredrag)

Purusotam Basnet. “Excellence in Integrative Medicine Research Award-Basic Research Category” for “Liposomal delivery system enhances anti-inflammatory properties of Curcumin by the European Society of Integrative Medicine during the 5th European Congress for Integrative Medicine (ECIM),Firenze, Italia, 21.09.12.

7.     AVDELINGEN ARRANGERTE/BIDRATT TIL FØLGENDE KURS

Åshild Bjørnerem. Dnlf Emnekurs: Spesielle emner i gynekologi og fødselshjelp 2012.

Ganesh Acharya. NFOG Precongress Workshop: Fetal growth assessment and obstetric Doppler ultrasound; 2012-06-16.

Ganesh Acharya. Nord-Norsk Forum for Obstetrikk og Gynekologi; 2012-04-26. Placenta Acreta and Uterine rupture: The iatrogenic Epidemics of 21st Century.

Ganesh Acharya. Nasjonal blodbankkonferanse; 2012-05-02 - 2012-05-04 Alloimmunization in Pregnancy: Is it time to consider selective targeted antental Anti-D prophylaxis in Norway?

8.     Opponent og sensuroppgaver

 Flo K. Komiteleder ved Tormod Eggens disputas med avhandlingen ”Prognostic factors in early stage cervical squamous cell carcinoma”

Basnet P. Disputasleder forEvgeny V. Suborov. Ph D Thesis ”Postpneumonectomy pulmonary edema and the nitric oxide pathway: An experimental study, Nov 2012, IKM/UiT

Acharya G. Opponent I for Ingrid Lian. PhD thesis “Mechanisms involved in the pathogenesis ofpreeclampsia and fetal growth restriction:Transcriptional analyses of placental and decidual tissue”. NTNU, Trondheim.

Acharya G. II. Opponent II for Meryam Sugulle. PhD thesis “Cardiovascular biomarkers in pregnancies complicated by preeclampsia or diabetes mellitus”. Universitet i Oslo.

Acharya G. Thesis reviewer (examiner):  Heli Saarelainen. PhD thesis Endothelial Function and Regulation of Vascular Tone in Normal and Complicated PregnancyUniversity of Eastern Finland, Kupio, Finland

Acharya G. Evaluation of HEL-3950 Master Thesis in public Health by Rupendra Puri (Supervisor: Jon Øyvind Odland) ; ISM/UiT 

Øian P.  Opponent for Gun Lindel. PhD thesis “Ultrasound fetal weight prediction of large fetuses. Epidemiological and clinical investigations”. Universitetet i Lund. Sverige.

Øian P. Opponent for Elham Baghestan. PhD thesis “ Epidemiological aspects of obstetric anal sphincter injuries. A population-based study in Norway”. Universitetet i Bergen.

Veiledning (hovedfagsoppgaver levert i 2012)

Øian P og Claus Klingenberg. Veiledere for 5. årsoppgave: Norskpraksis for tidspunkt for avnavling etter fødsel; en literaturgjenonomgang ag kartlegging av faktisk praksis ved norske fødeinstitutioner og jordmødrene på UNN.  Stud. med. Camilla Lundberg (levert i 2012)

Mona Nystad, Tore Gutteberg  og Acharya G. Veiledere for Master Thesis. A molecular genetic study investigating the role of maternal and placental laeverin gene mutation and fetal whole genome copy number variations in the pathophysiology of preeclampsia. Stud. Hanne Listau Olsen (Levert i 2012).

Basnet P. and Skalko-Basnet Natasa Veiledere for Master Thesis: Development of liposomal formulation for green tea catechins targeted for teh treatment of vaginal inflammation. Stud. Johanne Naper Trønnes (Levert i 2012)

Acharya G. Veileder for 5. årsoppgave. Effekter av mild hypotermi på hjertets kontraktile funksjon vurdert med invasiv (trykk-volum kateter) vs ikke-invasiv (ekkokardiografi) metode. Stud. medIngrid Aune Tveita (levert i 2012).

Nilsen I. Veileder for 5. årsoppgave. Vektøkning blant fødende kvinner i Tromsø, en tidsstudie. Stud. med. Marja Liisa Somby og Kamilla Kristine Bøgwald. (levert i 2012)

Skjeldestad FE. Veileder for 5. årsoppgave. Risiko faktorer for postoperative infeksjoner etter keisersnitt. Stud. med. Ingvild Skogstad (levert i 2012).

Skjeldestad FE. Veileder for 5. årsoppgave. Postmenopausale symptomer og hormonsubstitusjonsbehandling hos langtidsoverlevende etter gynekologisk kreft og et tilfeldig utvalg norske kvinner. Stud. med. Andrea Lange Getz (levert I 2012). 

 9.     Representasjon i Universitetets organer

Anne Beate Vereide

Medlem Eksamenskommisjon Med-400

Martha Hentemann

Medlem Eksamenskommisjon Med-400 internasjonalt semester

Ganesh Acharya

Ansvarlig for Med 400 internasjonalt semester

Kari Flo

Mentor i det langsgående prosjektet PROFKOM.

Åse Vårtun

Representant for tekniske/administrative stillinger i Tilsettingsrådet, Det helsevitenskapelige fakultet.

10.  Representasjon i organer utenom Universitetet

Pål Øian

Redaktør for ”Veileder i fødselshjelp” Den norske legeforening/Norsk Gynekologisk forening

Hovedansvarlig for Keisersnittprosjekt i Norge

Medlem i arbeidsgruppe oppnevnt av Norsk Gynekologisk forening. Samarbeid

Medlem fagråd – stiftelsen Amathea

Fast referee i flere nasjonale og internasjonale tidsskrifter

Medlem gruppe: Retningslinjer for hjemmefødsler. Helsedirektoratet 2011.

Medlem av prosjektgruppe: Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi. Den norske legeforening.

Ganesh Acharya

Medlem av nasjonal referansegruppe for avansert fostermedisin.

Medlem fra USAM til faggruppen for obstetrikk og gynekologi under det nasjonale publiseringsutvalget i medisin siden 2011.

Scientific Editor British Journal of Obstetrics and Gynaecology

Associate Editor Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica

Martha Hentemann

Medlem i PGD-nemnda siden 2008

Ingard Nilsen

Medlem ”Spesialitetskomiteen for fødselshjelp og kvinnesykdommer”

Medlem ”Styringsgruppen for rekruttering og stabilisering av gynekologer i Helse Nord”

Konsulent KIB

Nils Thomas Songstad

Member of the national board of the clinical, prospective multicenter study”Early Prediction of Cerebral Palsy by computer-based video analysis of general movements”

Purusotam Basnet

Honorary Associate editor Journal of Reproductive and Stem Cell Biotechnology (JRSCB) (on line journal: www.ivf-hub.net)

11.  Publications in peer-reviewed journals in 2012

Acharya G, Albrecht C, Benton SJ, Cotechini T, Dechend R, Dilworth MR, Duttaroy AK, Grotmol T, Heazell AE, Jansson T, Johnstone ED, Jones HN, Jones RL,  Lager S, Laine K, Nagirnaja L, Nystad M, Powell T, Redman C, Sadovsky Y, Sibley C, Troisi R, Wadsack C, Westwood M, Lash GE. IFPA Meeting 2011 workshop report I: Placenta: Predicting future health; roles of lipids in the growth and development of feto-placental unit; placental nutrient sensing; placental research to solve clinical problems-a translational approach. Placenta. 2012 Feb; 33 Suppl: S4-8.

Andersgaard AB, Acharya G, Mathisen EB, Johnsen SH, Straume B, Øian P. Recurrence and long-term maternal health risks of hypertensive disorders of pregnancy: a population based study. Am J Obstet Gynecol. 2012; 206(2): 143.e1-8.

Andreassen G, Øian P, Brattland T, Blix E. Retningslinjer for svangerskapsomsorgen følges i Tromsø. Sykepleien forskning 2012;7:342-8.

Andreasen S, Backe B, Jørstad RG, Oian P. A nationwide descriptive study of obstetric claims for compensation in Norway. Acta Obstet Gynecol Scand. 2012 Oct; 91(10): 1191-1195.

Basnet P, Hussain H, Tho I, Skalko-Basnet N. Liposomal delivery system enhances anti-inflammatory properties of curcumin. J Pharm Sci. 2012 Feb; 101(2): 598-609.

Basnet P , Škalko-Basnet Nat () Curcumin: A challenge in cancer treatment. Journal of Nepal Pharmaceutical Association, 2012, XXVI (1), 19-47.

Berginc K, Skalko-Basnet N, Basnet P, Kristl A. Development and evaluation of an in vitro vaginal model for assessment of drug's biopharmaceutical properties: curcumin. AAPS PharmSciTech. 2012 Dec; 13(4): 1045-1053.

Bernitz S, Aas E, Øian P. Economic evaluation of birth care in low-risk women. A comparison between a midwife-led birth unit and a standard obstetric unit within the same hospital in Norway. A randomised controlled trial. Midwifery. 2012 Oct; 28(5): 591-599.

Bjørnerem Å, Ahmed LA, Jørgensen L, Størmer J, Joakimsen RM. Breastfeeding protects against hip fracture in postmenopausal women:  the Tromsø study. J Bone Miner Res. 2011; 26(12): 2843-50.

Bjørnerem Å, Ghasem-Zadeh A, Bui M, Wang X, Rantzau C, Nguyen TV, Hopper LJ, Zebaze R, Seeman E. Remodeling markers are associated with larger intracortical surface area but smaller trabecular surface area: a twin study. Bone. 2011; 49(6): 1125-1130.

Blix E, Huitfeldt AS, Øian P, Straume B, Kumle M. Outcomes of planned home births and planned hospital births in low-risk women in Norway between 1990 and 2007: A retrospective cohort study. Sex Reprod Health. 2012 Dec; 3(4): 147-153.

de Blasio BF, Neilson AR, Klemp M, Skjeldestad FE. Modeling the impact of screening policy and screening compliance on incidence and mortality of cervical cancer in the post-HPV vaccination era. J Public Health (Oxf). 2012 Dec; 34(4): 539-547.

de Weerd L, Weum S, Sjåvik K, Acharya G, Hennig RO. A new approach in the repair of a myelomeningocele using amnion and a sensate perforator flap. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2012 Dec 19. doi:pii: S1748-6815(12) 00651-1.10.1016/j.bjps.2012.11.020. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 23266019.

Erkinaro T, Haapsamo M, Kavasmaa T, Mäkikallio K, Acharya G, Räsänen J. Fetal cardiac function after labetalol or pindolol for maternal hypertension in a sheep model of increased placental vascular resistance. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012 Sep 26. pii: S0301-2115(12) 00416-2. doi: 10.1016/j.ejogrb.2012.09.009.

Freiesleben de Blasio B, Neilson AK, GjertsenM, Skjeldestad FE.  Modeling the impact of screening policy and screening compliance in the post HPV vaccination era. J Pub Health. 2012; 34: 539-47.

Fuglenes D, Aas E, Botten G, Øian P, Kristiansen IS. Maternal preference for cesarean delivery: do women get what they want? Obstet Gynecol. 2012 Aug;120(2 Pt 1): 252-260.

Granslo H, Klingenberg C, Fredheim E, Acharya G, Mollnes TE, Flægstad T. Staphylococcus epidermidis biofilms induce lower complement activation in neonates compared to adults. Pediatr Res. 2012 Dec 11. doi: 10.1038/pr.2012.193. [Epub ahead of print]

Hadgu A, Nordbø SA, Skjeldestad FE. One in 16 quadrillion: importance of blinding in research reproducibility. Epidemiology. 2012 May; 23(3): 503-504.

Han, M., Neves AL, Serrano M, Brinez P, Huhta JC, Acharya G, Linask KK. Comparison of effects of alcohol, lithium, and elevated homocysteine exposure on nonmuscle myosin IIB expression in the mouse placenta and human trophoblasts. Am J Obstet Gynecol 2012 . 2012 Aug; 207(2): 140.e7-140.e

Helgadottir LB, Skjeldestad FE, Jacobsen AF, Sandset PM, Jacobsen EM. The association of inherited thrombophilia and intrauterine fetal death: a case-control study. Blood Coagul Fibrinolysis. 2011 Dec; 22(8): 651-656.

Helgadottir LB, Skjeldestad FE, Jacobsen AF, Sandset PM, Jacobsen EM. The association of antiphospholipid antibodies with intrauterine fetal death: a case-control study. Thromb Res. 2012 Jul; 130(1): 32-37.

Helgadottir LB, Skjeldestad FE, Jacobsen AF, Sandset PM, Jacobsen EM. Classification of stillbirths and risk factors by cause of death – a case-control study. DOI: 10.1111/aogs.12044 (online 16. Nov. 2012) AOGS.

Helgadottir LB, Turowski G, Skjeldestad FE, Jacobsen AF, Sandset PM, Roald B, Jacobsen EM. Classification of stillbirths and risk factors by cause of death – a case-control study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2012 Nov 16. doi: 10.1111/aogs.12044. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 23157574.

Jørgensen L, Hansen JB, Ahmed L, Bjørnerem Å, Emaus N, Joakimsen R, Mathisen E, Størmer J, Vik A, Jacobsen BK. Osteoprotegerin is associated with hip fracture incidence: the Tromsø study. Int J Epidemiol. 2012; 41(4): 1033-1039.

Junno J, Bruun E, Gutierrez JH, Erkinaro T, Haapsamo M, Acharya G, Räsänen J. Fetal sheep left ventricle is more sensitive than right ventricle to progressively worsening hypoxemia and acidemia. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012 Dec 21. doi:pii: S0301-2115(12): 00531-533. 10.1016/j.ejogrb.2012.11.010. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 23266204.

Laine K, Skjeldestad FE, Sandvik L, Staff AC. Incidence of obstetric anal sphincter injuries after training to protect the perineum: cohort study. BMJ Open. 2012 Oct 17;2(5). doi:pii: e001649. 10.1136/bmjopen-2012-001649. Print 2012. PubMed PMID: 23075573; PubMed Central PMCID: PMC3488722.

Lidegaard Ø, Milsom I, Geirsson RT, Skjeldestad FE. Hormonal contraception and venous thromboembolism. Acta Obstet Gynecol Scand. 2012 Jul; 91(7): 769-778.

Morseth B, Ahmed L, Bjørnerem Å, Emaus N, Jacobsen BK, Joakimsen R, Størmer J, Wilsgaard T, Jørgensen L. Leisure-time physical activity and risk of non-vertebral fracture in women and men aged 55 years and older: The Tromsø Study. Eur J Epidemiol. 2012; 27(6): 463-471.

Nerum H, Halvorsen L, Straume B, Sørlie T, Oian P. Different labour outcomes in primiparous women that have been subjected to childhood sexual abuse or rape in adulthood: a case-control study in a clinical cohort. BJOG. 2012 Nov 12. doi: 10.1111/1471-0528.12053. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 23157417.

Øian P, Iversen OE, Hordnes K, Backe B. [Unreasonable thoughts about evidence]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2012 May 29; 132(10): 1204-5.

Paudyal MP, Rajbhandari M, Basnet P, Yahara S, Gewali MB. Quality assessment of the essential oils from Nardostachys jatamansi (D. Don) DC and Nardostachys chinensis Batal obtained from Kathmandu valley market, Scientific World, 2012; 10 (10), 13-16.

Rannestad T, Skjeldestad FE. Co-morbidity and pain sites in long-term gynecological cancer survivors and women in the general population. Gynecol Oncol. 2012 Oct; 127(1): 168-171.

Rannestad T, Skjeldestad FE. Number of pain sites and co-morbidity in long-term gynecological cancer survivors and women in the general population.  2012; 127:186-171.

Rannestad T, Skjeldestad FE. Socioeconomic conditions and number of pain sites in women. BMC Womens Health. 2012 Mar 29; 12: 7. doi: 10.1186/1472-6874-12-7. PubMed PMID: 22458415; PubMed Central PMCID: PMC3350397.

Sitras V, Fenton C, Paulssen R, Vårtun Å, Acharya G. Differences in gene expression between first and third trimester human placenta: a microarray study. PLoS One. 2012; 7(3): e33294.

Skjeldestad FE, Øian P. Blood loss after cesarean delivery: a registry-based study in Norway, 1999-2008. Am J Obstet Gynecol. 2012; 206: 76.e1-7.

Skjeldestad FE. Foreskriving av prevensjon til unge kvinner. Tidsskr Nor Lægeforen. 2012; 132: 292-294.   

Skjeldestad FE. Prescribing contraception for young women. Tidsskr Nor Laegeforen. 2012 Feb 7; 132(3): 292-294.

Søgaard AJ, Meyer HE, Ahmed LA, Jørgensen L, Bjørnerem Å, Emaus N. Does recalled dieting increase the risk of non-vertebral osteoporotic fractures? The Tromsø study. Osteoporos Int. 2012; 23(12): 2835-2845.

Sørbye SW, Fismen S, Gutteberg TJ, Mortensen ES, Skjeldestad FE. HPV mRNA testing in triage of women with ASC-US cytology may reduce the time for CIN2+diagnosis compared with repeat cytology. Curr Pharm Des. 2012 Sep 24. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 23016772.

Stedenfeldt M, Pirhonen J, Blix E, Wilsgaard T, Vonen B, Øian P. Episiotomy characteristics and risks for obstetric anal sphincter injuries: a case-control study. BJOG. 2012 May; 119(6): 724-730.

Tiller H, Killie MK, Husebekk A, Skogen B, Ni H, Kjeldsen-Kragh J, Øian P. Platelet antibodies and fetal growth: maternal antibodies against fetal platelet antigen 1a are strongly associated with reduced birthweight in boys. Acta Obstet Gynecol Scand. 2012 Jan; 91(1): 79-86. doi: 10.1111/j.1600-0412.2011.01269.x. Epub 2011 Oct 13. PubMed PMID: 21895612.


2012 Conference Abstracts

Acharya G, Nystad M, Sitras V, Dhakal HP, Vårtun Å, Basnet P, Linask KK. Expression of Nonmuscle myosin IIA and IIB in normal and preeclamptic human placenta and their role in trophoblast cell migration, IFPA, Hiroshima, Japan, September 2012 (poster)

Basnet P, Acharya G, Hentemann M., Skalko-Basnet N. Vesicle-based curcumin formulation for the topical application targeted to vaginal inflammation during pregnancy. International Federation of Placenta Association (IFPA), Hiroshima, Japan 18-21 September, 2012 (Poster).

Basnet P, Hentemann M, Acharya G, Skalko-Basnet N. Development of liposomal formulation with curcumin targeted for the treatment of vaginal inflammation. 38th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology, Bergen, Norway, June 16-19, 2012 (Poster).

Bjørnerem Å, Gaup AK, Grønberg M. Neonatal and Maternal outcomes in Insulin Dependent and Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus and Gestational Diabetes in Troms, Norway. NFOG. Bergen, May. 2012 (Poster).

Bjørnerem Å, Gaup AK, Grønberg M. Svangerskapsutfall hos mor og barn ved diabetes i svangerskapet. Framlegg. NGF. Tromsø, October 2012.

Bjørnerem Å, Ghasem-Zadeh A, Zebaze R, Bui M, Wang X, Hopper JL, Seeman E. Cortical Bone Loss Predate Menopause. ASBMR, Minneapolis, USA, Oct 2012 (Oral and YI Award).

Bjørnerem Å, Zebaze R, Ghasem-Zadeh A, Bui M, Wang X, Hopper JL, Seeman E. The Taller they are, the more porous the skeleton to Fall harder upon. ECCEO, Bordeaux, 2012 (Oral).

Bjørnerem Å, Zebaze R, Ghasem-Zadeh A, Bui M, Wang X, Hopper JL, Seeman E. The Taller they are, the more porous the skeleton to Fall harder upon, ECTS, Stockholm, 2012 (Oral).

Bjørnerem Å, Zebaze R, Ghasem-Zadeh A, Bui M, Wang X, Hopper JL, Seeman E. The Taller they are, the more porous the skeleton to Fall harder upon, ANZBMS, Perth, Australia.

Bjørnerem Å, Zebaze R, Ghasem-Zadeh A, Bui M, Wang X, Hopper JL, Seeman E. The Taller they are, the more porous the skeleton to Fall harder upon. ASBMR, USA, 2012 (Poster).

Kaspersen KH, Songstad NT, Hafstad A, Acharya G. High intensy training in pregnant rats. 23th European Congress in Perinatal Medicine. Paris, France. 13.-16. June 2012 (Poster).

Mona Nystad, Hanne Listau Olsen; Vasilis Sitras; Acharya G. Whole genome copy number variations in the umbilical cord blood of fetuses of severely preeclamptic women. NFOG 16.-19. June 2012, Bergen

Nystad M,* Jørgensen A,* Nilssen Ø, Marton V. Delineation of syndromic Wolff-Parkinson-White due to a 20p12.3 microdeletion of the BMP2 region in a boy, his sister and their mosaic mother. European Society of Human Genetics (ESHG) 23.-26 June 2012 (*Both contributed equally to this work)

Skåren L, Wang X, Walker SP, Seeman E, Bjørnerem Å, Høyde og vekt hos mor og far påvirker intrauterin lengdevekst ulikt hos jenter og gutter. Framlegg. NGF. Tromsø, 2012.

Songstad NT, Johansen D, How OJ, Ytrehus K, Acharya G. Effect of chronic pressure load on heart structure and function in pregnant rats. Perinataldagene 2012. Oslo 7.-9. November 2012 (Oral).

Songstad NT, Johansen D, How OJ, Ytrehus K, Acharya G. Effect of chronic pressure load on heart structure and function in pregnant rats. 23th European Congress in Perinatal Medicine. Paris, France. 13.-16. June 2012 (Oral).

Songstad NT, Kaspersen KH, Hafstad A, Acharya G. Høyintensitets intervalltrening hos gravide rotter. Perinataldagene 2012. Oslo 7.-9. November 2012. (Oral – kåret til Beste frie foredrag)

Stedenfeldt M, Øian P, Hals E, Pirhonen T, Gissler M, Hjelle S, Berg Nilsen E, Anne Severinsen M, Solsletten C, Hartgill T, Pirhonen J. Obstetric anal sphincter injuries after a successful intervention. 18th International Scientific Symposium on Improving Quality and Value in Health Care

Stedenfeldt M; Pirhonen J; Blix E; Wilsgaard T; Vonen B; Øian P. Episiotomy characteristics and risks for obstetric anal sphincter injuries: a case-control study. 38th Nordic Congress of Obstetric and Gynecology, Bergen, Norway

Stedenfeldt M; Pirhonen J; Blix E; Wilsgaard T; Vonen B; Øian P. Anal incontinence and sexual problems in primiparous women with episiotomy: a matched case-control study. 42nd Annual Meeting of the International Continence Society (ICS), Beijing, China, 2012

Vårtun Å, Widnes C, Flo K, Acharya G. Hemodynamic profile of pregnant women with uterine artery notching at 22-24 weeks of gestation. International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy World Congress; 2012-07-09 - 2012-07-12.

Vårtun Å, Flo K, Wilsgaard T, Acharya G. Preload reserve in the second half of pregnancy: a longitudinal study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2012 ;Volum 91. s. 140.

 

 

 

We can recommend