Illustrasjonsbilde

Vil du jobbe hos oss?

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Som en av landsdelens største arbeidsgivere, er vi opptatt av å bidra til økonomisk, kulturell og sosial vekst i landsdelen. Vår strategi og målsetting er «Drivkraft i nord».

Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer. Dette klarer vi ikke alene, vi er avhengige av engasjerte og dyktige medarbeider for å lykkes!

 


Ledige vitenskapelige stillinger


Fra søknad til ansettelse


Send inn søknad via jobbnorge

Alle stillinger ved UiT Norges arktiske universitet utlyses via internettportalen jobbnorge. Søknad leveres via jobbnorge.no, ved å klikke «Søk stillingen» og følge den elektroniske søkeprosessen.

Husk å lese utlysningsteksten nøye for å få med alt søknaden skal inneholde. UiT aksepterer kun søknader som er kommet inn via jobbnorge, søknader mottatt på e-post eller andre steder vil ikke bli vurdert. Alle søknader som kommer inn blir behandlet etter søknadsfristen har gått ut. Søkere får tilsendt bekreftelse på at søknaden er mottatt.

Søknaden vurderes av bedømmelseskomiteen

For vitenskapelige stillinger oppnevnes det bedømmelseskomiteer som skal vurdere kandidatenes egnethet til stillingen. Hvem komiteen skal bestå av varierer for ulike typer stillinger. Hvor lang frist komiteen får for å vurdere søkerne, varierer også avhengig av type stilling og antall søkere, vanligvis 1-3 mnd. Bedømmelseskomiteens vurdering av søkerne blir sendt alle søkerne. Søkere har mulighet til å gi én kommentar til bedømmelsen, og motta ett svar fra komiteen.


Intervju

Når bedømmelsen foreligger, og eventuelle kommentarer er svart ut, blir de best kvalifiserte søkerne invitert til intervju. Intervjukomiteen kan enten være den samme som bedømmelseskomiteen, eller bestå av noen andre fra fakultetet eller instituttet. Hvordan intervjuene gjennomføres, varierer avhengig av type stilling. For stillinger som er tillagt undervisning, avholdes det ofte prøveforelesninger.


Innstilling – godkjennes av tilsettingsutvalget (TU)

Basert på en helhetlig vurdering av kandidatene med grunnlag i søknad, intervjurapport og bedømmelse, samt referansesjekk, blir kandidatene rangert. Nærmeste leder for den utlyste stillingen skal innstille tre kandidater, hvis mulig. Innstillingen med begrunnelse fremmes tilsettingsutvalget for godkjenning. Tilsettingsutvalget behandler innstillinger hver 14. dag.


Tilbud

Tilbud sendes til kandidaten innstilt som nummer én til stillingen. Dersom første kandidat takker nei, sendes tilbud videre til neste kandidat på listen, inntil stillingen er besatt. Tilbudet inneholder blant annet opplysninger om plassering i lønnsramme/lønnstrinn/alternativ og frist for å akseptere tilbudet.


Ansettelse

Når tilbudet er akseptert, blir arbeidsgiver og ny arbeidstaker enige om tiltredelsesdato. Arbeidsavtale utformes av UiT og oversendes for elektronisk signering.

Viktig å merke seg: søkeprosessen for stipendiater innebærer flere steg, ettersom man her også må gjennom opptak som student ved stipendiatprogram. Se mer informasjon her: link.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. For oss er det viktig å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Tilsettingen skjer i henhold til statsansatteloven og universitets- og høyskoleloven, i tillegg til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

 

Velkommen som søker hos UiT Norges arktiske universitet!

Universitetet som arbeidsplass


Tekst kommer
Kjernevirksomheten til universitetet er forskning, utdanning og formidling. I tillegg til vitenskapelige stillinger innen kjerneområdet er universitetet avhengig av mange funksjoner administrativt. Vi har stillinger som jurister, økonomirådgivere, innkjøpsrådgivere, HR-medarbeidere, forskningsrådgivere og studierådgivere for å nevne noen. Våre ledige stillinger finner du her - kanskje finner du noe som er midt i blinken for deg?


Ledige teknisk-administrative stillinger


Fra søknad til ansettelse


Søknad via jobbnorge
Prosessen starter ved at du som søker legger inn søknad via internettportalen jobbnorge. Det er viktig at du leser utlysningsteksten nøye for å få med alt søknaden skal inneholde. UiT Norges arktiske universitet aksepterer kun søknader som er sendt gjennom jobbnorge, søknader mottatt på epost eller andre steder vil ikke bli vurdert.

Søknaden vurderes av vurderingskomite
Medlemmer i vurderingskomiteen for den aktuelle stillingen, velger ut hvilke kandidater som skal inviteres til intervju.

Intervju
Intervjukomiteen gjennomfører intervjuer med aktuelle kandidater. Hvordan intervjuene er lagt opp, avhenger av hvilken type stilling det er.

Innstilling – godkjennes av tilsettingsrådet (TR)
Basert på en helhetlig vurdering av kandidatene med grunnlag i søknad, intervjurapport, samt referansesjekk, blir kandidatene rangert. Nærmeste leder for den utlyste stillingen skal innstille tre kandidater, hvis mulig. Innstillingen med begrunnelse fremmes tilsettingsrådet for godkjenning.

Tilbud
Tilbud sendes til kandidaten innstilt som nummer én til stillingen. Dersom første kandidat takker nei, sendes tilbud videre til neste kandidat på listen, inntil stillingen er besatt. Tilbudet inneholder blant annet opplysninger om plassering i lønnsramme/lønnstrinn/alternativ og frist for å akseptere tilbudet.

Ansettelse
Når du har akseptert tilbud blir du og arbeidsgiver enig om tiltredelsesdato. Arbeidsavtale utformes av UiT og oversendes for elektronisk signering.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. For oss er det viktig å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Ansettelse skjer i henhold til statsansatte loven og universitets- og høyskoleloven, i tillegg til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Velkommen som søker hos UiT Norges arktiske universitet!

Universitetet som arbeidsplass


Våre verdier
Troverdighet - Akademisk frihet - Nærhet - Kreativitet - Engasjement

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.
Et mangfoldig fellesskap

Med det store mangfoldet av fagmiljøer er UiT Norges arktiske universitet en arbeidsplass som blir sett på som attraktiv både hjemme og i utlandet. Universitetet har medarbeidere fra hele 76 ulike nasjoner noe som viser at det å ha et mangfoldig fellesskap vektlegges i stor grad.

Likestilling, likeverd og toleranse er begreper som står sentralt hos ledelsen, i administrasjonen, i forskingsmiljøene, i undervisningen og blant studentene. Vi tror at det å ha et mangfoldig fellesskap er en forutsetning for å utvikle et sterkt administrativt fagmiljø.

Personlig og faglig utvikling

For at UiT Norges arktiske universitet skal være en stor bidragsyter til å skape vekst i nord, er det viktig å ha spisskompetanse på alle områder vi arbeider innenfor. Personlig og faglig utvikling for våre medarbeidere er derfor viktig for oss. Som ansatt ved UiT får du muligheten til å utvikle deg gjennom deltakelse på interne og eksterne kurs, i tillegg til å få muligheten til å reise på relevante konferanser og seminarer.

I det å være en utdanningsinstitusjon, ligger videreutdanning som en naturlig del av vårt tilbud til våre ansatte. Som ansatt ved UiT er det mulighet for videreutdanning innenfor ditt fagfelt om du jobber på et av studiestedene i Norge, eller er stasjonert i utlandet.

Inkluderende arbeidsliv

UiT Norges arktiske universitet har et stort fokus på medarbeiderskap. Det betyr at alle som jobber hos oss har et ansvar for å bidra til inkludering. Vi samarbeider tett med NAV om et mer inkluderende arbeidsliv. Samarbeidet bidrar til reduksjon av sykefravær og uføretrygd, og at den enkeltes ressurser og arbeidsevne utvikles og benyttes i aktivt arbeid.

Universitetet er med på den store inkluderingsdugnaden. Inkluderingsdugnaden er utarbeidet av regjeringen og har som mål at 5 % av nyansatte ved statlige virksomheter skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Balanse mellom jobb og fritid

På UiT Norges arktiske universitet har vi forståelse for at livet består av mer enn jobb. Alle våre medarbeidere er ulike når det gjelder hvilke forpliktelser de har i hverdagen. Universitetet ønsker å være en arbeidsgiver som legger til rette for en god balanse mellom jobb og fritid.

De aller fleste enhetene har fleksitidsordninger som gjør det enklere for deg som trenger fleksibilitet i hverdagen din.

Fysisk aktivitet

Det har vært gjort mange undersøkelser på sammenhengen mellom fysisk helse og arbeidsevne på jobb. Undersøkelsene viser det samme: trening fører til mer overskudd, bedre humør, økt konsentrasjon og lavere sykefravær. Som ansatt hos oss får du en time trening i arbeidstida hver uke.

Universitetet har også et aktivt bedriftsidrettslag med et bredt spekter av treningstilbud; allidrett, bowling, fotball, friidrett, innebandy, ski, sykkel, turgruppe, volleyball og yoga. I tillegg til fysisk aktivitet får du muligheten til å bli kjent med dine kollegaer i en helt ny setting – perfekt teambuilding!

Velferd

UiT Norges arktiske universitet prøver å være en tilrettelegger ved endret arbeids- eller livssituasjon. Nyansatte som flytter til nytt arbeidssted kan få tilbud om utleiebolig og fortrinn til barnehageplasser.

Universitetet har en avtale med bedriftshelsetjenesten Hemis som kartlegger arbeidsmiljøet og bistår i eventuelle problemstillinger tilknyttet dette. De har dybdekompetanse på organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. I tillegg tilbyr de en rekke tjenester med fokus på arbeidsrelatert helserisiko. Alt dette for at våre ansatte skal ha det best mulig på jobb!

Alle arbeidstakere som er ansatt i statens tjeneste med minst 14 arbeidstimer per uke er medlemmer i Statens pensjonskasse. Som medlem i Statens pensjonskasse kan du blant annet låne inntil 1,7 millioner kroner til bolig. Medlemskapet gir også trygg pensjonssparing, i tillegg til gruppeliv- og yrkesskadeforsikring.

Karrieremuligheter

I en stor organisasjon som UiT Norges arktiske universitet er det muligheter for ulike karriereveier for den enkelte medarbeider, enten vitenskapelig eller administrativt. Hvis du er på utkikk etter nye utfordringer kan det derfor være at du ikke trenger å se så langt. Det åpner seg stadig nye stillinger og muligheter i organisasjonen.
Cathrine Brynjulfsen, førstekonsulent


Navn: Cathrine Brynjulfsen

Stillingstittel: Formidlingskoordinator

Det beste med jobben min: Den varierte arbeidshverdagen der jeg får drive med det jeg synes er gøy.

Ved universitetet får Cathrine kombinere to ting hun brenner for: forskningskommunikasjon og kreativt arbeid.

Når Cathrine Brynjulfsen (32) blir bedt om å beskrive en vanlig dag på jobb, spør hun kjapt: Hvilken dag? For arbeidshverdagen hennes som formidlingskoordinator er veldig variert.

En vanlig dag kan være alt fra å bære bord og stable stoler til å sitte fem timer i strekk og lage en presentasjon. Det kan være planlegging eller evaluering av arrangementer, utforming av profileringsartikler, følge opp sosiale medier, blogg eller rådgivning innen formidling.

– Det er denne variasjonen jeg liker aller best med jobben min. Det er til tider veldig hektisk, men også veldig gøy. Og jeg får jobbe med formidling innenfor helse, et område jeg synes er veldig spennende, sier Cathrine.

Kjent miljø innen forskningskommunikasjon

Hennes interesse for formidling av forskning ble for alvor vekket i hennes tidligere jobb, der forskning innen bioteknologi skulle formidles til allmennheten. Da det åpnet seg en jobbmulighet ved Det helsevitenskapelige fakultetet, så Cathrine det som en kjempesjanse.

– Jeg kjente litt til miljøet her, med flere gode og kjente folk innen forskningskommunikasjon. Dessuten har jeg kommet dit i livet at jobben også må føles givende og interessant, jeg jobber ikke lenger bare for å få lønn, forteller Cathrine.

– September er min supermåned

Faggruppa Cathrine jobber i, har blant annet ansvar for rekrutteringskampanjer overfor potensielle studenter, tilbyr  skolebesøk, lager utstillinger, tilrettelegger for disputaser og arrangerer flere store events i løpet av året. Noen perioder er travlere enn andre for Cathrine.

– September er min supermåned. Da er det mye som skjer, og vi har mange store arrangementer under Forskningsdagene. Det inkluderer mye planlegging, noen veldig intense dager og masse etterarbeid.

Attraktive goder og godt arbeidsmiljø

Etter hektiske perioder er det godt å vite at man kan ta seg en velfortjent pust i bakken. Cathrine forteller at hun ikke pleier å ta ut overtid i lønn, men at avspasering og fritid er mye mer verdifullt for henne. En fleksibel arbeidstid forenkler familiekabalen siden hun er alene med sønnen på 10 år. Men det kanskje aller beste, ifølge Cathrine, er menneskene hun jobber med.

– Vi har et veldig godt faglig og kollegialt miljø i faggruppen min, med stort fokus på å gjøre hverandre bedre og utnytte kompetansen hos den enkelte. I tillegg er vi en del av en større seksjon og inngår i fakultetsadministrasjonen hvor ledelsen er  nær og det er  lav terskel for å snakke med folk, forteller hun.

Cathrine tror mange har et litt feil inntrykk av hvordan det er å jobbe i administrasjonen ved universitetet. Universitetet er stort, og her skjer det store ting som når ut til mange.

– Universitetet er så mye mer enn en sikker arbeidsplass med gode pensjonsordninger.

Inge Waller Nilsen, seniorrådgiver


Navn: Inge Waller Nilsen

Stillingstittel: Seniorrådgiver for EU-finansiering av forskningsprosjekter

Det beste med jobben min:

Det kommer et påfyll av unge, ambisiøse og superflinke forskere til fakultetet, og de synes jeg det er søkkartig å jobbe med.

 

 

Når en talentfull forsker har utviklet seg i positiv retning i løpet av perioden de har hatt kontakt – da blir Inge stolt!

 

Inge Waller Nilsen (62) har lang bakgrunn som forsker, og tok for fem år siden det litt utradisjonelle steget til en administrativ stilling ved Det helsevitenskapelige fakultet.

– Her får jeg mulighet til å bruke egne opparbeidede erfaringer til å hjelpe andre, sier Inge.

 

Legger til rette for forskere 

Jobben hans er å legge til rette for at forskere ved fakultetet skal være i best mulig stand til å hente inn penger fra EU. Norske forskere kan søke om midler til sin forskning fra EU, og kan få tildelt alt fra 200.000 til opp mot 25-30 millioner kroner. Men søkeprosessen er komplisert.

– Det finnes en jungel av ulike inngangsporter til EU-midlene, der alle har ulike krav som skal være oppfylt fra forskerne og instituttets side. Jeg veileder søkerne i alt fra når og hvor de bør søke, til direkte skriveråd og forbedringsforslag.

Inge prøver så godt han kan med å hjelpe alle som er interessert i å søke, men har et spesielt fokus på unge talentfulle forskere.

– Noen er veldig framoverlent og har høye ambisjoner, mens andre ikke er fullt så fokusert på det. Da må jeg ha fokus på å utvikle dem, og gjøre dem klar for arenaen. Det innebærer alt fra karriereveileding til søkeprosessen.

 

Et utradisjonelt karrierehopp

Inge har selv både søkt og vært involvert i EU-prosjekter, noe som gir han en unik tyngde i stillingen sin. Det er ikke så mange som tar steget fra forskning til administrasjon, men for Inge har kombinasjonen satt han i en særstilling.

– Jeg får nok større aksept i forskningsmiljøene enn jeg ville gjort uten forskerbakgrunnen min. I tillegg til å hjelpe til med teksten og strukturen i søknaden, forstår jeg forskerspråket, og kan bidra til den faglige biten.

Det sendes ut omtrent 10-15 søknader fra universitetet hvert år, og for universitetet er EU-pengene veldig viktig. Universitetet har et krav om 25 prosent eksternfinansiering. I tillegg gir innvilgede EU-prosjekter anerkjennelse.

– Hvis du kan vise til et EU-prosjekt kommer du høyere opp i prosessen andre finansieringskilder, for eksempel Forskningsrådet, der pengesummene kan være enda høyere, forklarer Inge.

 

Hjelper andre med å bli bedre

For Inge er den viktigste, og mest givende, delen av jobben å hjelpe andre med å bli bedre.

– Forskerne har kompetanse på forskning, ikke skriving. Det er min jobb å hjelpe dem til å få ned på papiret hva som er bra med dem og deres forskning. Noen ganger blir søknadene innvilget, andre ganger ikke, men jeg blir stolt når jeg ser at de har beveget seg et langt steg i løpet av den kontakten vi har hatt.

Inge forteller om en ung og ambisiøs forsker som skulle søke etter støtte fra Forskningsrådet til prosjektet sitt.

– Den unge mannen var åpenbart talentfull i faget sitt, men hadde ikke den store forståelsen for innretningen og hensikten til søknaden. Jeg måtte snu hodet hans litt, sånn at han forsto at han måtte skrive på en annen måte. Vi hadde en god kommunikasjon underveis, og jeg ga han både objektive råd og subjektive meninger. Noen fulgte han, og en del kastet han. Å få jobbe med folk med høye ambisjoner, som er villig til å legge ned arbeid til å lykkes, da trives jeg!

Jannicke Persen, juridisk seniorrådgiver


Navn: Jannicke Persen

Stillingstittel: Juridisk seniorrådgiver

Det beste med jobben min: Stor grad av selvstendighet. Jeg styrer min egen hverdag og min faglige utvikling.

 

Fra advokatfirma i England til jurist på universitetet

 

Fleksibiliteten var en av grunnene til at Jannicke søkte på jobben – men det er ikke grunnen til at hun har blitt værende.

Jannicke Persen (38) jobber som jurist ved Det helsevitenskapelige fakultetet. Hun kom rett fra en krevende jobb som advokatfullmektig i England med lange arbeidsdager, pendling og høyt press. Som småbarnsmor kjente hun at hun trengte en forandring, og valgte å flytte tilbake Tromsø og ta en jobb ved universitetet. Hun så for seg at hun bare skulle bli i jobben et par år før hun gikk videre. Nå har hun vært her i åtte år.

– Den største grunnen til at jeg har blitt her er at jeg har en veldig spennende jobb med mange utfordringer og personlig utvikling. Jeg er innom mange ulike fagfelt, og lærer noe nytt hver eneste dag. Og er det noe jeg ikke kan, får jeg lov til å bruke tid på å tilegne meg den kunnskapen.

 

En variert jobbhverdag 

Jannicke jobber med alt som har med juss å gjøre på fakultetet. Hun er innom både kontraktsrett, helseforskningsrett, forskningsetikk og personvern, og beskriver jobbhverdagen som veldig variert.

– Siden vi er så få jurister på huset jobber vi tett med ledelsen og får være med når viktige avgjørelser tas. Vi jobber også tett med forskerne og får lære om vidt forskjellige fagfelt hele tiden, sier Jannicke.

– Den ene dagen kan det være en forsker som har noen spørsmål knyttet til samtykkekompetanse ved demens, mens det neste dag kan handle om å sende genetiske prøver ut av landet, og hvorvidt det er ulike regler for bilder av iris og urinprøver. Det er en stor variasjon i denne jobben.

For eksempel var hun med en forskningsgruppe til Seattle for å møte grunnleggeren av et program som brukes for å fremme barns psykiske helse, og hun var med en annen gruppe til Brussel for å forhandle med legemiddelindustrien. Jannicke er også med når forskere møter viktige samarbeidspartnere eller når en konflikt har oppstått.

 

– Selv om det er masse som skjer, er det selvfølgelig også mye kontorarbeid. Jeg skriver forskjellige juridiske utredninger, rydder opp i avvik og megler i konflikter. Mye av dette skjer på papir, sier Jannicke.

Selv trives hun aller best når det er mye å gjøre, og hun får grave seg ned i kompliserte juridiske problemstillinger. Og når hun får ryddet opp i en langvarig konflikt eller forhandlet fram gode store internasjonale kontrakter som gir gode betingelser for forskerne, og som kommer Tromsø til gode, da blir hun stolt.

– Jeg er med på mange ulike prosjekter der det jeg gjør virkelig betyr noe. Det er en god følelse.

 

Selvstendighet og faglig utvikling

Mange tenker kanskje at det å jobbe med jus på universitetet er en ensformig jobb der man stort sett tar imot søknader, fatter vedtak og behandler klager, men ifølge Jannicke er den typiske saksbehandlerjobben er en veldig liten del av hennes hverdag.

Derimot kan hun fortelle om en selvstendig jobb der hun i stor grad styrer sin egen hverdag og faglige utvikling selv.

– For eksempel får jeg mange spørsmål om genetikk, et område som jeg føler at jeg ikke kan nok om. Da får jeg lov til å reise på kurs for å tilegne meg den kunnskapen. Jeg føler at jeg får en stor tillitt i organisasjonen til å løse oppgaver på den måten jeg synes er best.

 

Har skapt en god balanse

Jannicke innrømmer at hun har en travel jobb, og at det hender at hun i travle perioder tar frem datamaskinen på kveldene etter at barna er i seng. Likevel føler hun at hun har funnet en god balanse.

– I min tidligere jobb som advokat jobbet jeg med familierett, og det var ofte vanskelig å legge fra seg saken når jeg kom hjem fra jobb. Nå føler jeg at det er mye lettere å koble av, og være til stede når jeg kommer hjem, og det er viktig for meg.

 

Sigbjørn Engstad, rådgiver økonomi


Navn: Sigbjørn Engstad

Stillingstittel: Rådgiver økonomi

Det beste med jobben min: Tanken på å være en del av noe større.

 

Landet jobben uten lang CV eller jobberfaring

 

Siviløkonomen var innom et lager i Oslo og en barneskole i Skibotn før han landet rådgiverjobben på universitetet.

Det kreves mange flinke folk for å få hjulene til å gå rundt i den store samfunnsinstitusjonen som universitetet er. Sigbjørn Engstad (34) er én av dem. Han er rådgiver i økonomi ved UiT Norges arktiske universitet.

– Når man jobber her tenker man jo på at man er del av noe større. Hadde dette vært Formel 1 hadde det ikke vært meg som kjørte bilen, men jeg er kanskje han fyren som står i pit stop-en og bytter dekk, sier Sigbjørn.

 

Stort ansvar som nybegynner

Jobben på universitetet er Sigbjørns første økonomijobb. Her har han ansvaret for økonomien til to institutter; Institutt for medisinsk biologi og institutt for psykologi. Et stort ansvar for én som aldri har hatt en økonomistilling tidligere.

– Jeg kjenner en ærefrykt. Jeg er helt fersk i stillingen, og får lov til å jobbe med å sette opp budsjetter og følge opp økonomien for store institusjoner som dette. Dette er kompliserte greier, og det føles til tider litt overveldende. Heldigvis har jeg god støtte rundt meg, og jeg gleder meg til alt faller på plass.

 

Fikk jobben uten lang CV

Sigbjørn Engstad (34) er utdannet siviløkonom, med en bachelor fra Norges arktiske universitet i Tromsø og en master fra Bodø og Russland.

Etter utdannelsen flyttet Sigbjørn til Oslo, men landet ingen økonomijobb i hovedstaden. Deretter bar det hjem til Skibotn, der han jobbet som lærer en periode – en jobb han trivdes veldig godt i. Så landet han jobben ved universitetet i Tromsø.

Sigbjørn tror at det var personlig egenhet som gjorde at han fikk jobben.

– Jeg hadde ingen tung CV å vise til, selv om jeg selvfølgelig hadde det formelle på plass. Jeg liker å tro at jeg har gjort et godt inntrykk.

Han er ydmyk over å ha fått sjansen, og har ambisjoner innenfor jobben han nå skal gjøre.

– Først skal jeg bli kjempeflink i det jeg gjør, og gjøre meg fortjent til tillitten jeg har fått fra instituttene. Min jobb er å sørge for at deres økonomi går av seg selv, og at de slipper å bekymre seg.

 

Ønsker seg flere unge kolleger

Selv om Sigbjørn er veldig fornøyd med arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, er det én ting han ønsker seg: litt flere unge kolleger.

– Jeg er 34, og blant de yngste på fakultetet. Det hadde vært gøy om det kom inn flere unge folk, sier han.

Sigbjørn hadde ingen relevant jobberfaring å vise til da han ble ansatt, noe som viser at det satses på unge og nyutdannede ved universitetet.

– Min erfaring er at økonomijobbene her er spennende og utfordrende, og vi får et stort ansvar. Heldigvis er det lett å be om hjelp, også på tvers av nivåer. Det er en veldig flat struktur her.

 

– En del av noe større

Selv om man noen ganger kan bli litt usynlig i systemet, synes Sigbjørn at det ligger mye stolthet i å være en del av universitetet, og Det helsevitenskapelige fakultet.

– Helsesektoren er noe vi alle stifter bekjentskap med i løpet av livet. Det er noe spesielt med å vite at det er folk her på bygget som møter oss på sykehusene, hos tannlegen og i eldreomsorgen. Og kanskje er det en av forskerne her som finner løsningen på kreftgåten i fremtiden. Jeg er stolt av å være en del av alt dette.

 Error rendering component

Møt noen av våre ansatte