Illustrasjonsbilde

Statutter

Statuttene for Mohnprisen er fastsatt av styret for UiT Norges arktiske universitet. 

Hovedformål, forvaltning og finansiering

 • Hovedformålet med Den internasjonale Mohnprisen for fremragende forskning relatert til Arktis (Mohnprisen) er å anerkjenne fremragende forskning relatert til Arktis. Prisen skal også bidra til å sette problemstillinger som er sentrale for den videre utviklingen i Arktis på den nasjonale og internasjonale dagsorden.
 • Mohnprisen forvaltes av UiT Norges arktiske universitet (UiT) på vegne av UiT, Academia Borealis Nord-Norges Vitenskapsakademi (NNVA) og Tromsø Forskningsstiftelse (TFS). UiT skal sørge for bred faglig forankring for prisen og arrangementet i tilknytning til prisutdelingen gjennom å involvere relevante miljø og aktører (nasjonalt og internasjonalt) i arbeidet med prisen.
 • Mohnprisen finansieres gjennom tildeling fra Tromsø Forskningsstiftelse. Midlene fra TFS skal benyttes til:
  • Tildeling til prisvinneren
  • Administrering av, og arrangement i tilknytning til prisutdelingen.

Nominasjonsprosess og tildeling

 • Til Mohnprisen kan nomineres en enkeltperson eller et fagmiljø som har levert fremragende forskning, som har en ledende internasjonal posisjon, som har gjort seg bemerket på sitt område, og som har bragt til veie banebrytende ny kunnskap om Arktis. Prisen gis ikke post mortem, med unntak dersom prisvinneren dør etter at tildelingen har blitt annonsert, men før den har blitt overrakt.
 • Nominasjonsprosessen er åpen for alle som ønsker å foreslå kandidater, men selv-nominasjoner vil ikke bli akseptert.
 • Mohnprisen annonseres internasjonalt (fortrinnsvis) senest ett år før planlagt utdeling.
 • Frist for nominasjoner settes til 31. juli året før tildeling skal skje.
 • Mohnprisen er initielt på NOK 2 000 000.
 • Mohnprisen deles ut hvert 2. år, fortrinnsvis under Arctic Frontiers-konferansen.
 • Prisvinneren inviteres til å gi en åpen forelesning i forbindelse med utdelingen.
 • Det vil bli arrangert en festmiddag for prisvinneren i forbindelse med utdelingen.

Styringskomité og vitenskapelig komité

 • Beslutning om hvem som skal tildeles Mohnprisen fattes av en styringskomité bestående av tre representanter fra UiT (oppnevnt av universitetsstyret), to representanter fra NNVA (oppnevnt av NNVAs styre), og én representant fra TFS (oppnevnt av TFS’ styre). Én av UiTs tre representanter skal være den til enhver tid sittende rektor, og vedkommende skal inneha vervet som leder av styringskomiteen. Ved eventuell stemmelikhet har styringskomiteens leder dobbeltstemme.
 • Medlemmene i styringskomiteen utnevnes for en periode på fire år, med mulighet for gjenoppnevning én gang. Dersom et medlem må trekke seg før utløpet av oppnevningsperioden, oppnevnes et nytt medlem for resten av perioden.
 • Styringskomiteen fatter sin beslutning med utgangspunkt i en anbefaling fra en vitenskapelig komité som oppnevnes av styringskomiteen.
 • Den vitenskapelige komiteen skal ha fem medlemmer – samtlige internasjonalt ledende forskere som til sammen har en bred faglig bakgrunn innen arktiske fag. Minst tre av disse skal være utenlandske. I tillegg til å evaluere innkomne nominasjoner, kan den vitenskapelige komiteen selv nominere kandidater, og den kan – etter behov – konsultere eksperter innen aktuelle fagområder. Komiteen rangerer de tre første kandidatene.
 • Medlemmene i den vitenskapelige komiteen oppnevnes for en periode på to år, og kan gjenoppnevnes én gang. Dersom et medlem må trekke seg før utløpet av oppnevningsperioden, oppnevnes et nytt medlem for resten av perioden.

Revisjon av statutter

 • Statuttene kan endres av UiTs styre.