Narrating the Postcolonial North: Travel, Writing, Performance

Forskningsgruppa studerer nye former for opplevelsesproduksjon og framvisninger innenfor reiseliv, media og kreative næringer i nord. Arbeidet i gruppa er preget av refleksjon, utprøving og utvikling av det postkoloniale teorifeltet i møte med komplekse dekolonialiseringsprosesser i nordområdene, der rettighetsavklaringer og interesseartikuleringer pågår. Forskningen vår anerkjenner det komplekse, motsetningsfylte og maktrelevante ved slike prosesser gjennom kritiske analyser.

Gruppa har som mål å utvikle kunnskap om kulturell og økologisk bærekraftig turismeutvikling og nye samhandlingspraksiser i nordområdene. Til ambisjonene ligger også det å utforske hvordan tverrfaglig sammensatte miljøer kan forløse både interessante problemstillinger, teoretiske ambisjoner og nye forsknings- og formidligspraksiser.

Se prosjekter og events for nærmere beskrivelser.

(See description in English below)


Medlemmer: Ragnhildur Asvaldsdottir, Beate Bursta, Brynhild Granås, Bente Heimtun, Elin Johansen, Kari Jæger,Britt Kramvig, Trine Kvidal-Røvik, Stein Roar Mathisen, Kjell Olsen, June Anthonsen Røsbø,  Stine Sand, Ola Sletvold, Charlotte Tingelstad, Thomas Vordal, Urban Wråkberg.

Eksterne medlemmer, Alta og Kautokeino: Line Mathisen (NORUT), Vigdis Nygaard (NORUT), Eva Dagny Johansen (Alta museum), Kristin Nicolaysen (Nicolaysen film AS), Solveig Joks (Sami allaskuvla), Kristine Nystad (Sami allaskuvla), Nina Smedseng (Nordnorsk reiseliv).

Eksterne medlemmer, andre enheter UiT: Kirsten Stien (IPL), Torun Ekeland (IPL), Stefan Holander (IPL), Silje Solheim Karlsen (IPL), Jan Erik Henriksen (IBSA), Siw Øvernes (IBSA), Eva Josefsen (IBSA), Anne Britt Flemmen (ISS), Berit Kristoffersen (ISS), Outi Rantala (University of Lapland).


This research group studies emerging forms of experience production and cultures at display in Northern tourism, media, and creative industries. In doing so, we explore and extend the field of postcolonial theory to grasp the intricate processes of northern decolonization, at a time when legal rights are being worked out and competing interests are articulated. Through critical analyses, our research acknowledges the complex, contradictory and power-related aspects of such processes.

We aim to develop knowledge on cultural and ecological sustainability and new cooperative practices in the north. We also explore how interdisciplinarity in research might bring new research questions and theoretical ambitions, and inaugurate new academic and mediatory practices.

Please see projects and events for further descriptions.

 

 

Styringsgruppe

Brynhild Granås, førsteamanuensis

Britt Kramvig, professor

Trine Kvidal-Røvik, førsteamanuensis

Stein Roar Mathisen, professor

Kjell Olsen, professor

Leder

Trine Kvidal-Røvik, førsteamanuensis

Tilhørighet

Institutt for reiseliv og nordlige studier

 

Skip to main content