Indigenous religion(s) (INREL)

Local grounds, global networks

The project explores the ways in which globalizing discourses on indigeneity intersect and interact with religious registers, on different scales from the local to the global. 

By "Indigenous religion" we mean a globalizing discourse, consisting of notions of an indigenous "we" and a flexible, but fairly standardized, vocabulary of assumed similarities: harmony with nature, healing and holism, antiquity and spirituality, shamanism and animism. Several scholars have referred to the increasing importance of such a formation, but we know little of usages and implications on local grounds; of who uses it, for which purposes and with what results; of who opposes it, for which reasons; and of how usage and content become recognizable as "indigenous". 

This project is an attempt to address this gap in research on indigenous religion(s). It is based on a comparative, bottom up design, which will harness our collective research on specific indigenous traditions from diverse regions, placing these and our analyses of them in a comparative framework. In which ways does Indigenous religion (in the singular) impact established indigenous religions (in the plural)? How is Indigenous religion articulated through local attempts to reclaim older traditions/religions? 

Four thematic fields (organized as work packages) have been selected in order to focus fieldwork and allow for comparisons: translation, performance, media and technologies, and sovereignty. In a fifth work package, we will bring together our collective work through a comparative study within the overall frames of the project, structured by the selected thematic fields. 

The project involves an international group of seven senior researchers, who study indigenous traditions in Sápmi/Norway, Talamanca/Costa Rica, Nagaland/India, Hawaii/USA, Ghana and Nigeria. In addition, three PhD candidates work within the frames of the project, with cases in Yakut/Russia, Argentina and British Colombia respectively. Two of these started in 2016, the third (financed by UiT-The Arctic University of Norway), started in February 2017. A fourth (also financed by UiT) is planned for Autumn term 2019). Five master students have been connected to the project (at UiT). 

In methodological terms we have as a group strived for sustained conversations and collaboration for thinking aloud together, challenging each other`s approaches, blind spots and results, by way of our different competences, experiences and areas of work. We have done so through co-publications, panels at conferences and regular workshops, and most importantly through (so far) four field visits to each other's research areas as a group; to Tromsø/Kautokeino and Nagaland (India) in 2016, and to Talamanca (Costa Rica) and Hawaii in 2018. The results of this form of multi-sited collaborative comparison will be discussed in a volume that we are currently in the process of drafting. This volume will be a major outcome of the project in terms of overall-results, and will – in addition to chapters by each of the group-members consist of an introduction and a methodological section. 

Several articles and book-chapters have already been published, along with one book (Brill Handbook on Indigenous religion(s), edited by Johnson and Kraft 2017), and two journal special issues (Numen 2018, volume 65, 5-6), and Religious Studies and Theology (2017, volume 36,1), edited by Alles and Tafjord 2017). Four of the group members are currently working on monographs from their respective fieldwork areas, within the broader frames of the project (Johnson, Longkumer, Tafjord and Kraft). 

Full Project Description

Populærvitenskapelig framstilling (Norsk) 

Urfolksreligion(er). Lokale steder, globale nettverk 

INREL utforsker forholdet mellom globaliserende urfolksdiskurser og religion, på ulike skalanivåer fra det globale til det lokale.

Med "urfolksreligion" mener vi en globaliserende diskurs, knyttet til forestillinger om et vi-fellesskap, og et fleksibelt, men relativt standardisert vokabular: harmoni med naturen, healing og holisme, urtid og åndelighet, sjamanisme og animisme. En rekke forskere har påpekt at denne formasjonen finnes, men vi vet lite om bruk og implikasjoner - hvem som bruker den, for hvilke formål, og med hva slags resultater; hva som finnes av motstand og forhandlinger, og mer allment hvordan den har blitt til og hva som funderer den. Vi vet også lite om utvekslinger mellom lokale og globale aktører og arenaer. 

Hensikten med prosjektet er å undersøke slike, og relaterte spørsmål. Det vil vi gjøre gjennom case studier av ulike fremstillinger av urfolksreligioner, innenfor rammer som åpner for sammenligning, og tar på alvor internasjonale nettverk og interaksjon. I hvilken grad påvirkes lokale tradisjoner av uttrykk for urfolksreligion på globalt nivå? Hvordan artikuleres urfolksreligioner gjennom lokale forsøk på å revitalisere eldre tradisjoner? 

For å fokusere feltarbeidene og muliggjøre komparasjon har vi valgt ut fire tematiske felt: oversettelse, performance, media og teknologier, og selvråderett. I tillegg har vi lagt opp til en femte arbeidspakke, knyttet til sammenstilling og sammenligning av våre respektive studier, innenfor prosjektets rammer og fokusområder, og i forhold til de overordnede spørsmålene vi forsøker å belyse. 

Prosjektet består av en internasjonal gruppe av syv seniorforskere, som studerer forhold i henholdsvis Norge, Costa Rica, Panama, India, Hawaii, Ghana og Nigeria. I tillegg jobber tre PhD kandidater innenfor prosjektets rammer, med prosjekter i henholdsvis Yakut/Russland, Argentina, og Canada. To av disse startet opp i 2016. Den tredje (finansiert av UiT. Norges Arktiske Universitet) startet i 2017. En fjerde stipendiat (også finansiert av UiT) har planlagt oppstart i januar 2019. Fem masterstudenter har så langt vært knyttet til prosjektet (ved UiT). 

Metodologisk sett har vi som gruppe etterstrebet samtaler og samarbeid over tid, for slik å utfordre hverandres tilnærminger, blinde flekker og resultater, gjennom våre ulike kompetanser, erfaringer og områdekunnskap. Det har vi gjort gjennom samskriving og sampublikasjoner, gjennom workshops og paneler på konferanser, og ikke minst gjennom (så langt) fire reiser til hverandres feltarbeidsområder som gruppe: til Tromsø/Keutokeino og Nagaland (India) i 2016, og til Talamanca (Costa Rica) og Hawai i 2018. Resultatene av denne formen for komparativt samarbeid vil bli diskutert i fellespublikasjon, som vi har startet arbeidet med. Boken vil presentere resultater fra prosjektet, og vil i tillegg til kapitler av de enkelte gruppemedlemmene, ha et kapittel om metodologiske refleksjoner. 

En rekke artikler og bokkapitler er allerede publisert, sammen med en bok (Brill Handbook on Indigenous religion(s), ed. By Johnson and Kraft 2017), og to spesialnumre av tidskriftene Numen (2018, vol. 65, 5-6) og Religious Studies and Theology (2017, vol. 36,1) begge red. av Alles og Tafjord, 2017). Fire av gruppemedlemmene arbeider med monografier fra sine respektive feltarbeidsområder, innenfor prosjektets rammer (Johnson, Longkumer, Tafjord og Kraft).