Tilbake

Studentoppgaver

 

 
Formål

Dersom du skal gjennomføre medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger i din bachelor eller masteroppgave, stilles det særlige krav til gjennomføringen.

Det overordnede ansvaret for forskningen i din oppgave, er det din veileder som har.

Denne rutinen skal gi deg innblikk i de viktigste elementene du som student må vite.
Meldinger og søknader

Dersom du skal samle inn personopplysninger, skal prosjektet meldes inn til Sikt (tidligere NSD). Dersom prosjektet ditt også har tilhørighet til UNN, skal prosjektet ditt også meldes til Personvernombudet på UNN.

Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan identifisere en person. Direkte personidentifiserende opplysninger kan for eksempel være navn, personnummer, e-postadresse, IP-adresse eller andre personlige kjennetegn. Indirekte personidentifiserende opplysninger er bakgrunnsopplysninger som kan gjøre det mulig å spore opplysningene til en enkeltperson, for eksempel bostedskommune kombinert med opplysninger om alder, kjønn, yrke, nasjonalitet etc.

Ved behandling av personopplysninger er det utarbeidet en egen Retningslinje for behandling av personopplysninger i forsknings- og studentprosjekt ved UiT. På UiT er det bestemt at det ikke skal behandles personopplysninger i studentprosjekt under masternivå med mindre det er nødvendig ut fra læringsmålene. Hovedregelen for bachelorprosjekter er med andre ord at det skal benyttes anonyme opplysninger. Du kan da eksempelvis bruke tilgjengelige data fra tidligere gjennomførte undersøkelser og statistikkdatabaser. 

Dersom opplysningene du samler inn også omhandler medisinsk og helsefaglig forskning, humant biologisk materiale eller helseopplysninger, må det også søkes om godkjenning fra REK.  Det er veilederen din som må sende en slik søknad til REK og skal stå som «prosjektleder» for ditt prosjekt. Du kan eksempelvis ikke selv stå som søker på søknaden til REK. 

Dersom du kun behandler anonyme opplysninger, trenger prosjektet ditt ikke meldes til REK eller Sikt. Det er ikke tilstrekkelig at du selv anonymiserer opplysningene eller pseudonymiserer opplysningene ved at personopplysningene erstattes av nummer, kode, fiktive navn og lignende. For at prosjektet skal være fullstendig anonymt, kan heller ikke du eller veileder kjenne til forskningsdeltakernes identitet. 

Behandling av søknader i de forskjellige institusjonene kan ta lang tid, og det er derfor viktig at meldingene og søknadene om godkjenning sendes i god tid. Du kan ikke starte med å samle inn opplysninger i prosjektet før godkjenningene foreligger. 

Dersom det underveis er forsinkelser i gjennomføringen av ditt prosjekt eller det må gjøres endringer i prosjektet ditt, så er det viktig at du sammen med din veileder melder fra til Sikt og REK. 
Innhenting av samtykke

Dersom du selv skal samle inn data til ditt prosjekt, kreves det samtykke fra de som skal delta. Det skal utarbeides et informasjonsskriv som gir deltakerne god informasjon om ditt prosjekt. Sammen med din veileder må du passe på at samtykkeskjemaene og informasjonsskrivet oppfyller kravene som stilles til disse, og at de som signerer samtykkeskjemaene har lov til å gjøre dette. Det er egne regler for innhenting av samtykke fra barn eller andre uten samtykkekompetanse.

Det er viktig å passe på at alle samtykkeskjemaene er datert og signert på en slik måte at det er mulig å identifisere deltakeren fra signaturen. Dette kan løses ved at deltakerens navn skrives i blokkbokstaver i tillegg til signaturen.
Lagring av data i ditt prosjekt

Dersom du behandler personopplysninger, er det flere forhåndsregler du må ta når du skal lagre disse opplysningene.

Hovedregelen for lagring av slike opplysninger er å oppbevare disse pseudonymisert, det vil si at forskningsdata og indentifiserende elementer (koblingsnøkkel) lagres hver for seg.

Personopplysninger skal lagres og oppbevares i samsvar med UiTs retningslinjer. Se «Retningslinjer for behandling av personopplysninger i forsknings- og studentprosjekt ved UiT Noregs arktiske universitet (UiT)».

Dersom du ikke har utstyr som tilhører UiT som kan benyttes for ditt prosjekt og vurderer å ta i bruk privat utstyr er det viktig at du og din veileder setter dere godt inn i, og etterlever kravene som stilles i «rutine for bruk av privat utstyr ved behandling av personopplysninger i forsknings- og studentprosjekt».

Fysiske dokumenter skal oppbevares innelåst i låst skap på låst rom. Kun en definert brukergruppe skal ha tilgang, inkludert din veileder. Fysiske dokumenter skal oppbevares på UiT, og kan ikke oppbevares i studentskap på campus, hjemme eller på praksissted. Du må avtale med din veileder hvor disse kan oppbevares på UiT. Dette gjelder også for samtykkeskjema. Av dokumentasjonshensyn skal prosjektdata, inkludert samtykkeskjema, oppbevares i fem år etter at prosjektet ditt er avsluttet. Dette er for at de skal kunne fremskaffes ved internkontroll eller tilsyn fra tilsynsmyndighetene. Etter denne femårsperioden skal opplysningene slettes eller anonymiseres. Det er din veileder som har ansvar for at personopplysningene lagres i samsvar med UiTs retningslinjer.

Etter at du er ferdig med bachelor eller masteroppgaven din er det viktig at du ikke sitter igjen med personopplysninger – hverken i papirform eller elektronisk. Dette gjelder også for egne notater du har gjort hvor det er mulig å identifisere deltakerne.

Gyldig fra:  20.10.20
Sist endret: 16.08.22

Dokumenteier: Dekan Helsefak
Dokumentansvarlig: Leder seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak UiT

Gjelder for: Helsefak / UiT

Versjon 2.0