Gruvedrift i Repparfjord: Forskere som kan kontaktes


Ved UiT Norges arktiske universitet finnes flere forskere og fagmiljøer som forsker på emner som kan knyttes til ulike aspekter ved den planlagte gruvedriften.

Nærings- og fiskeridepartementet ga i februar i år selskapet Nussir ASA driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund kommune i Finnmark. Selskapet har også fått utslippstillatelse som innebærer deponering av avgangsmasser i sjødeponi i Repparfjord.

MILJØ

Sjødeponi, bunnfauna, kulturminner

 

Førsteamanuensis Sabina Strmic-Palinkas, Institutt for geovitenskap

Telefon: 77 62 51 77

E-post: sabina.s.palinkas@uit.no

Forskning: Et tryggere miljøvalg,

Evolution of Hydrothermal fluids of the sediment-hosted CU deposits of Nussir and Ulveryggen, Repparfjord, Northern Norway

 

Instituttleder Matthias Forwick, Institutt for geovitenskap

Telefon: 77 64 44 53

E-post: matthias.forwick@uit.no

Forskning: Marin geologi

 

Forsker Juho Juntilla, Institutt for geovitenskap

Telefon: 77 64 44 60

E-post: juho.junttila@uit.no

Forskning: Marin geologi

 

Seniorforsker Stephen Wickler, Norges arktiske universitetsmuseum

Telefon: 77 64 50 81

E-post: stephen.wickler@uit.no

Forskning: Maritim arkeologi. Hadde ansvar for Nussir-saken som saksbehandler i forbindelse med Norges arktiske universitetsmuseum sin rolle som myndighet for forvaltning av kulturminner under vann. Høringsinnspill fra Tromsø Museum – Universitetsmuseet (Nå: Norges arktiske universitetsmuseum)

 

PhD-stipendiat Anatolijs Venovcevs, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Telefon: 77 64 42 34

E-post: anatolijs.venovcevs@uit.no

Forskning: My PhD research specifically deals with the material legacies of mining in the Arctic and the subarctic (Kola Peninsula and Labrador). As part of that research I am immersed in the material and social legacies of what previous and ongoing mining developments have done – specifically in Russia and Canada but also an understanding of what has been happening elsewhere in the world and specifically in the Arctic regions of the Scandinavian countries.

 

Førsteamanuensis Øyvind Stokke, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Telefon: 77 64 63 34

E-post: oyvind.stokke@uit.no

Forskning: Miljøfilosofi

 

Førsteamanuensis Svein Anders Noer Lie, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Telefon: 77 64 56 91

E-post: svein.a.lie@uit.no

Forskning: Miljøfilosofi. Avveining av verdier ved kobberdrift i Repparfjord. Nussirs rolle i det grønne skiftet.

 

Professor Ida Hydle, Institutt for barnevern og sosialt arbeid

 

 

REINDRIFT/ SAMERETT

 

Forsker Nicholas Tyler, Senter for samiske studier (SESAM)

Telefon: 77 64 47 88 / 905 77 298

E-post: nicholas.tyler@uit.no

Forskning: Reinsdyrs økologi, reinsdyrhold, reinsdyr og deres økofysiologiske tilpasning til arktisk miljø, reinsdyr og konflikter tilknyttet utvikling av infrastruktur

 

Professor Øyvind Ravna, Det juridiske fakultet

Mobil: 971 86 706

E-post: oyvind.ravna@uit.no

Forskning: Reindriftsrett, samerett, folkerett

 

Postdoktor Kristina Labba, Det juridiske fakultet

Telefon: 77 62 09 50

E-post: kristina.labba@uit.no

Forskning: Samerett, urfolksrett

 

Professor Mattias Åhren, Det juridiske fakultet

Telefon: 77 64 69 15

E-post: jon.m.ahren@uit.no

Forskning: Internasjonal rett, urfolksrett og samerett

 

MINERALER

Rådgiver Babak Ghassim, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Telefon: 77 62 08 16

E-post: babak.ghassim@uit.no

Forskning: Bærekraftig mineralindustri. Babak Ghassims doktorgrad fra 2019 viser at bedriftene i mineralindustrien gjør det bedre økonomisk når de har fokus på bærekraftig, åpen innovasjon. Les mer: Åpen innovasjon gir bærekraftig mineralindustri

 

MATERIALTEKNOLOGI

Forskningsgruppen ”Building, Energy and Material technology Research Group (BEaM)” er knyttet til Institutt for bygg, energi og materialteknologi. Gruppen kan bidra med kunnskap om tverrfaglige temaer innen bygg, energi og materialer for å utvikle teknologier som er energieffektive, miljøvennlige og bærekraftige. Det overordnede målet er å bidra til bærekraftig utvikling av regionen og de nordlige områdene.

Kontaktpersoner:

Førsteamanuensis Idunn Kjølle, Institutt for bygg, energi og materialteknologi

Telefon: 76 96 61 09

E-post: idunn.kjolle@uit.no

 

Universitetslektor Stein Erik Hansen, Institutt for bygg, energi og materialteknologi

E-post: stein.e.hansen@uit.no

 

MINERALER OG GRUVEDRIFT I ET SAMFUNNSØKONOMISK PERSPEKTIV

Førsteamanuensis Harald Bergland, Handelshøgskolen ved UiT i Harstad

Telefon: 77 05 82 28

E-post: harald.bergland@uit.no

Forskning: Kobberkontroversen i Kvalsund – fagkunnskapens rolle

 

På Twitter   #norgesarktiske