UiT med ny handlingsplan for likestilling

UiT lanserer en ny handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering. UiT er allerede det breddeuniversitetet med høyest andel kvinner i vitenskapelige toppstillinger.

Aarskog, Karine Nigar
Published: 20.02.20 14:06 Updated: 20.02.20 22:50

Kenneth Ruud.
Kenneth Ruud er leder av likestillings- og mangfoldsutvalget ved UiT. Foto: UiT

Handlingsplanen slår fast at UiT Norges arktiske universitet skal arbeide aktivt for å fremme likestilling, mangfold og inkludering av ansatte og studenter og for å skape et inkluderende og trygt arbeidsmiljø uavhengig av etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, religion og livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering eller kjønnsidentitet.

Se hele handlingsplanen her!

– Dette er vår første handlingsplan som i tillegg til likestilling også adresserer mangfold. For første gang har vi dermed klare ambisjoner og mål for vårt arbeid med mangfold, sier prorektor for forskning ved UiT, Kenneth Ruud som også er leder av likestillings- og mangfoldsutvalget ved UiT.

Stor økning i antall kvinner

Tidligere handlingsplaner har handlet om kjønnslikestilling, med fokus på å øke kvinneandelen i vitenskapelige toppstillinger. De siste årene har også arbeidet mot seksuell trakassering, lederopplæring og statistikk vært prioritert.

Tove Bull var den første kvinnelige rektoren ved UiT.
Tove Bull var den første kvinnelige rektoren ved UiT. Foto: Bjørn Jørgensen

– Opprykksprosjektet som ble avsluttet i 2019 har gitt mange kvinner mulighet til opprykk til professor eller dosent. Fra å ha kun 12 prosent kvinnelige professorer i 2002, har vi i dag over 38 prosent kvinnelige professorer, sier Ruud.

Les også: Vil ha 50 nye kvinnelige professorer og dosenter

Det er over gjennomsnittet for sektoren, og UiT opprettholder dermed posisjonen som det breddeuniversitetet med høyest andel kvinner i vitenskapelige toppstillinger.

– Det systematiske arbeidet som er gjort som en oppfølging av de handlingsplanene vi tidligere har hatt på likestilling har dermed ført til positive endringer ved institusjonen, sier Ruud.

– Ulik erfaringsbakgrunn er en styrke

Den nye handlingsplanen beskriver noen utfordringer, prioriterte arbeidsområder og satsinger, samtidig som den angir tiltak som skal iverksettes og beskriver hvem som har ansvar for å følge opp arbeidet med å gjennomføre dem. 

– Forskningen viser at ulik erfaringsbakgrunn er en styrke for nyskaping og nytenkning, og det er gledelig at vi nå har en handlingsplan som vil synliggjøre og ta bedre i bruk mangfoldet ved UiT og å gjøre oss bevisst på forhold ved vår virksomhet som ikke fremmer likestilling og mangfold, sier Ruud.

Følgende målsettinger er viktige for UiT de neste årene:

  • Økt innsats for å forebygge trakassering med hovedvekt på seksuell trakassering
  • Arbeide aktivt for å nå 40 prosent kvinner i vitenskapelige toppstillinger innen utgangen av 2020
  • Iverksette tiltak for bedre kjønnsbalanse ved studieprogram med særlig skjev representasjon
  • Synliggjøre kjønns- og mangfoldsperspektiver i forskning og undervisning
  • Bruke rollemodeller for å styrke mangfoldsperspektiver i forskning og undervisning
  • Styrke arbeidet med kjønnsmangfold ved UiT
  • Å ansette flere med funksjonshemminger
Aarskog, Karine Nigar
Published: 20.02.20 14:06 Updated: 20.02.20 22:50