RENIS

Renal Iohexol Clearance Survey

RENIS

Renal Iohexol Clearance Survey (RENIS): Aldersbetinget tap av nyrefunksjon – en ny trussel mot god aldring
Prosjektet fokuserer på kronisk nyresykdom (KN), et tiltakende problem blant eldre. Over en tredjedel av individer over 60 utvikler KN, som forventes å bli en av de største helseutfordringene innen 2040. Prosjektet baserer seg på Renal Iohexol Clearance Survey (RENIS), en unik studie som har utført nøyaktige nyrefunksjonsmålinger i en representativ befolkningsgruppe. Om lag 1600 deltagere i studien har fått målt nyrefunksjon, det vil si den glomerulære filtrasjonsraten (GFR), flere ganger i løpet av 15 år.

Vi undersøker årsaker til aldersrelatert tap av GFR, hvorfor så mange utvikler KN og betydningen av GFR tapet for generelt helsetap hos eldre.
 
Hovedmålene inkluderer studier av livsstilsrelaterte faktorer slik som kosthold, fysiskaktivitet, fedme, og prediabetes i forhold til tap av GFR og KN-utvikling. Studien vil også undersøke betydningen av aldersrelatert GFR-tap for utvikling av hjerte-karsykdommer, skrøpelighet, kognitiv svekkelse, lungesykdom, kreft og dødelighet. Et delmål er å vurdere behovet for å endre definisjonen av KN for å inkludere kjønns- og aldersspesifikke kriterier. Et annet mål er å utvikle en ny diagnostisk metode for en mer nøyaktig estimering av GFR ved endogene filtrasjonsmarkører i blodet.
 
Prosjektet forventes å bidra med viktig kunnskap for å forebygge den kommende KN-epidemien. Resultatene vil være viktige for å identifisere individer med høy risiko for KN, slik at forebyggende tiltak kan settes i verk tidlig. Dette kan redusere sykelighet, behov for dialyse og nyretransplantasjon. En mer nøyaktig GFR-estimering kan også redusere feildosering av medisiner og under- eller overbehandling av pasienter, og redusere helsekostnadene.

Prosjektet ledes av professor Toralf MelsomPage administrator: Rinde, Ludvig Balteskard
Last updated: 22.07.2023 18:47