Studenthelse og HMS

Studenthelse og HMS

Her har vi forsøkt å samle informasjon som angår deg som student i forhold til studenthelse og HMS ved Det helsevitenskapelige fakultet ved campusene i Tromsø, Bodø, Hammerfest, Harstad og Narvik. Siden er sist oppdatert 26. januar 2023.

 


 

1. SMITTEVERN

2. FASTLEGE OG TANNLEGE

3. HELSEFONDET (lagt ned 1.1.2015)

4. STUDENTHELSESTASJON

5. STUDENTRÅDGIVNINGA

6. HMS ANSVAR FOR STUDENTER VED HELSEFAK

7. ARBEIDSULYKKER/STUDIEULYKKER

8. SKADEMELDING TIL NAV

9. FORSIKRING


 

1. SMITTEVERN

 

1.1 Hepatitt B

 • Hvorfor: Forhindre smitte hos studenten ved evt. stikkskade
 • Kostnader: Vaksine til bioingeniør-, anestesi-, intensivsykepleie-, operasjonssykepleie-, jordmor-, lege-, tannlege- og  tannpleierstudenter dekkes av Folketrygden.
 • Øvrige studentrgupper må pr. i dag selv dekke vaksinasjonen. Ta kontakt med din fastlege eller vaksinasjonskontor.
 • Vaksinasjon er frivillig, men anbefalt!
 • Ytterligere informasjon om Hepatitt B - FHI
 • FHI - vaksinasjonsveileder for helsepersonell.


1.2 Tuberkulose

Fra 1/6-2018 gis det ikke lenger en generell anbefaling om BCG-vaksinasjon av helsepersonell eller studenter i helsefag. Den viktigste grunnen for dette er at risikoen for tuberkulosesykdom i denne gruppen er svært lav. Dette er i tråd med anbefalinger for BCG-vaksinasjon i andre land med lav forekomst av tuberkulose.

Folkehelseinstituttets anbefaling om BCG-vaksine i yrkessammenheng vil vanligvis bare omfatte helsepersonell i spesialisthelsetjenesten som over tid (ca. 3 måneder) skal arbeide med:

 • Voksne pasienter med smittsom lungetuberkulose
 • Dyrkning av mykobakterier i mikrobiologisk laboratorium

For utfyllende informasjon om den endrede anbefalingen se Folkehelseinstituttets nettside:  
Revisjon av råd om BCG-vaksinasjon. Februar 2018 (notat, PDF) (FHI) 1.3 MRSA

Multiresistente bakterier som ikke kan bekjempes med antibiotika er et økende problem. Helseinstitusjoner er pliktig å forhindre at det bringes slike bakterier inn i f.eks. sykehus, da det kan få alvorlige konsekvenser for allerede syke pasienter. MRSA er betegnelsen på slike bakterier.

 • Hvorfor: Hindre smitte til pasient
 • Kostnader: Testing skal være gratis for den enkelte. Studentene må medbringe regning for å få dekket utgiftene hos det programansvarlige instituttet.
 • Testing etter risiko for smitte når en skal ut i helsetjenesten, spesialist eller kommune.
 • Når: Før praksis og alltid etter utveksling hvor en har vært på helseinstitusjon
 • Hvem gjør: Inntil videre fastlege.
 • Oppfølging ved påvist smitte:  Inntil videre: Fastlege og studiekonsulent.
 
Blir det påvist at du er smittebærer, ta kontakt med din studiekonsulent for å diskutere konsekvenser dette har for din videre studieprogresjon.
 
Alle studenter som skal ha praksis i helseinstitusjon, må ved levere egenerklæring vedrørende MRSA og tuberkulose:

 
1.4 ESBL og VRE

I helsetjenester utenfor sykehus og sykehjem forebygges spredning av ESBL og VRE gjennom å etterleve basale smittevernrutiner hos alle patienter. Det er ingen tiltak (oppsporing, sanering eller arbeidsrestriksjoner) for helsepersonell etter at de hadde hatt kontakt med ESBL eller VRE positiv patient uten beskyttelsesutstyr. Derfor er det ikke nødvendig med testing av helsepersonell.

For mer informasjon om ESBL og VRE vises det til Folkehelseinstituttets nettsider.


 1.5 Influensavaksine 2022\23

Det helsevitenskapelige fakultet oppfordrer alle studenter på Helsefak med pasientkontakt til å la seg vaksinere. Dette av hensyn til seg selv og pasientene.

Helseforetakene og kommunene har ansvar for influensavaksineringen av Helsefaks studenter som er utplassert i praksis. Studenter og elever i helsefaglig praksis regnes som helsearbeidere.

Vaksineringen vil skje i form av kollegavaksinering på de aktuelle avdelinger og praksissteder, etter nærmere avtale. Eventuelt ved andre lokale løsninger, f.eks hos det kommunale vaksinekontoret.

Studenter uten pasientkontakt omfattes ikke.


2. FASTLEGE OG TANNLEGE

 • Studenter bør skaffe seg fastlege når de kommer til sitt studiested ved UiT fra annen kommune
 • Studenter kan bruke legevakta (også på dagtid) inntil de har skaffet seg fastlege
 • For tannbehandling
  • Tilbudet i den offentlige tannhelsetjenesten er utvidet til å gjelde 21- og 22-åringer. Gruppen får dekket halve regninga hos fylkeskommunenes tannklinikker.

   Barn og ungdom har allerede rett til gratis tannbehandling til og med året de fyller 18, og 75 prosent refusjon som 19- og 20-åring. Utvidelsen for 21- og 22-åringer fikk virkning fra 1. januar 2022 da den ble vedtatt av Stortinget tidligere i år. Mer informasjon finner du her.

 


3. HELSEFONDET

Helsefondet er lagt ned fra 1.1.2015


 
4. STUDENTHELSESTASJON
Studenthelsestasjon er et tilbud til studenter ved UiT, om veiledning, samtale eller undersøkelse av helsesøster eller lege innenfor områdene:
 • Prevensjon
 • Resept på prevensjonsmidler
 • Seksuelt overførbare infeksjoner
 • Graviditet
 • Abort
 • Seksualitet

Besøksadresse: Framstredet 79, 9037 Tromsø (inngang via inngangen til Kraft sportsenter)
Telefon: 950 47 400 (telefonen er åpen fra kl. 08:30-11:00 og fra kl. 12:00-15:00)

Mandag - fredag: 08:30-15:00.


Kilde: Norges arktiske studentsamskipnad5. STUDENTRÅDGIVNINGA

Studentrådgivinga

 • Rask hjelp
 • Dagtid mandag – fredag.
 • Ring Studentrådgivinga 77 64 90 50, eller kom innom i Åpen time kl 13:00.

 

 • Kveldstid og helg
  • Oppsøk Legevakta fra kl 16:00 hverdager og hele dagen i helgen, eller ring politiet på 112.
 Gjelder det fysisk sykdom?
 • Ring fastlege i åpningstida, eller oppsøk Legevakta etter kl 16:00.
 
Ved akutt skade, ring ambulanse på 113.


6. HMS ANSVAR FOR STUDENTER VED HELSEFAK

Dekan har øverste ansvar for alle, inkl studenter

Seksjon for utdanningstjenester har ansvar for :
 • Budsjett for særlig tilrettelegging for studenter
 • Gjennomgang av læringsmiljø hvert 2.år
 • Skademeldinger for medisinstudenter
 • Orientere medisin studenter om læringsmiljøhåndboka og beredskapsrutiner
De enkelte institutt har ansvar for:
 • Læringsmiljø for studenter (egen undervisning)
 • Risikovurdering av undervisning i emner og delemner
 • HMS gjennomgang for studenter ved forskningsgrupper (samme runde som for ansatte)
 • Skademeldinger for studenter på egne program
 • Orientere sine studenter om læringsmiljøhåndboka og beredskapsrutiner
 • HMS opplæring av studenter på konkrete kurs (emneleder)


7. ARBEIDSULYKKER/STUDIEULYKKER

Arbeidsulykker er ulykker som skjer på våre campus bygninger, på praksisstedet eller på utveksling. En ulykke kan for eksempel være stikkskader, kuttskader,bittskader, fall, andre uhell mm.  på lab, i undervisning eller under praksis.

Uhell meldes på skjema som finner på denne nettsiden eller på infotorget på Helsefak (campus Tromsø). Her vil det også være mulig å få hjelp til utfylling av skjema. Uhell/ulykker som oppstår i praksis skal også meldes gjennom praksisstedets HMS system.

Eventuelle egenandeler dekkes av ikke av UiT, men av NAV dersom det blir godkjent som yrkesskade (ta vare på kvitteringen fra behandlinger).

Skjema for intern melding av skader, nestenulykker og yrkessykdommer skal brukes ved:

 • Ulykker som medfører fravær eller medisinsk behandling
 • Alle skader og uhell som krever førstehjelp
 • Skader og uhell hvor det foreligger fare for varig men selv om lege ikke er oppsøkt
 • Alle materielle skader og/eller miljøskader (for eks brann, utslipp av kjemikalier el l.)
 • Alle uønskede hendelser/farlige forhold som kunne ha ført til personskade og/eller skade på materiell og miljø (nestenulykker)
 • Ved personskade som følge av strømgjennomgang eller lysbuer (elskade)

Avhengig av hva og hvor, skal lærer og aktuell instituttleder signere.


Kilde: Helsefaks nettsider om HMS8. SKADEMELDING TIL NAV

Med yrkesskade forstås legemsskade eller sykdom, som er forårsaket av en ulykke som skjer på undervisningsstedet i undervisningstiden.

En yrkesskade som krever medisinsk behandling, som fører til at person blir arbeidsufør eller ved mistanke om senskade, skal, i tillegg til intern melding, meldes til NAV i den kommunen hvor den skadede oppholder seg. Skaden skal også meldes til NAV i tilfeller hvor den skadede selv ønsker det.

Ansvarlig leder (studiekonsulent) er ansvarlig for at skademeldingsblankett Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført elev/student NAV 13-10.01 (NAV-blankett) fylles ut og sendes snarest og innen 3 dager. Du som student skal motta et eksemplar av utfylt skjema, samt en orientering.9. FORSIKRING

Studenter ved universiteter eller offentlige høyskoler er etter lov om folketrygd § 13-10 c) yrkesskadedekket. Dette innebærer at studenter har de samme rettigheter som arbeidstakere i forhold til folketrygdeloven, kapittel 13 i den utstrekning lovens vilkår er oppfylt.
 
Etter folketrygdloven § 13-3 første ledd defineres ”yrkesskade” som en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens medlemmet er yrkesskadedekket. Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet.

Kilde: Læringsmiljøhåndboka og veileder fra Universitets og høgskolerådet (UHR).

 

 

 


MRSA/Tuberculosis

UHRs veiledning ved ulykker

Melding av skade til NAV

Meld avvik – skade – ulykke – nestenulykke

Tiltak ved blodsøl, stikkskader etc.

Arbeidsklær i praksis, retningslinjer Helse Nord

 

 

 

 

 

 Page administrator: Vollan, Kenneth Webb Berg
Last updated: 22.05.2023 10:33