Studenthelse og HMS

Det helsevitenskaplige fakultet

Studenthelse og HMS

Formålet med nettsiden er å samle noe av informasjonen som angår deg som student i forhold til studenthelse og HMS ved Det helsevitenskapelige fakultet. Her har vi tatt med de punktene vi oftest får spørsmål om, og nettsiden vil ikke dekke alle aspekter ved HMS og helse. Informasjonen er generell, og det anbefales i første omgang å ta kontakt med ditt institutt og studiekonsulent dersom det er informasjon som er uklar, eller informasjon du ikke finner på nettsiden.

 


 

UNDER FINNER DU FØLGENDE HOVEDPUNKTER:

Telefonnummer

Legevakt 116 117

Politi 112

Ambulanse 110

UIT varslingsnummer 776 44444 

www.sikresiden.noGENERELT

Si ifra!

UiT ønsker at du som student skal si ifra hvis du opplever vanskelige situasjoner. Eksempler på dette kan være: 

 • Seksuell trakassering
 • Mobbing og trakassering
 • Kritikkverdige forhold
 • Læringsmiljø og utdanningskvalitet
 • Ekstremisme
 • Forskningsetikk
 • HMS-avvik

SI IFRA!

Som student skal du innrette deg i henhold til de mål og planer som gjelder for HMS-arbeidet ved UiT, og som angår deg. 

I den daglige studiesituasjonen, når du sitter på lesesaler, i auditorier, er på datasaler eller lignende, gjelder ikke Arbeidsmiljølovens bestemmelser, men bestemmelsene i Universitets- og høgskoleloven.  Lovens § 4-3 beskriver hvordan det fysiske arbeidsmiljøet for studenter skal utformes. Her kan du lese mer om hvordan UiT jobber systematisk med å forbedre læringsmiljømiljøet til studenter.
 
Student i praksis
For studier med krav til praksis skal fakultetet vurdere hvordan praksisstedet ivaretar hensynet til HMS og avtale hvordan oppfølingen av HMS skal foregå. Informasjonen vil du få fra fakultetet eller instituttet.
 
Risikofylt arbeid
Når du som student jobber i risikofylt arbeidsmiljø som i laboratorier, verksted, felt eller delta på tokt, har du samme rettigheter og plikter som arbeidstakere. Det er da viktig at du setter deg inn i HMS-reglene. Disse vil du få fra fakultetet eller instituttet. Nødvendig sikkerhetsopplæring skal være definert som et arbeidskrav i de studieprogram og emnene der dette er aktuelt. Gjennomført sikkerhetsopplæring dokumenteres i FS.


SMITTEVERN

Hepatitt B

 • Hvorfor: Forhindre smitte hos studenten ved evt. stikkskade
 • Kostnader: Vaksine til bioingeniør-, anestesi-, intensivsykepleie-, operasjonssykepleie-, jordmor-, lege-, tannlege- og tannpleierstudenter dekkes av Folketrygden.
 • Øvrige studentgrupper må pr. i dag selv dekke vaksinasjonen. Ta kontakt med din fastlege eller vaksinasjonskontor.
 • Vaksinasjon er frivillig, men anbefalt!
 • Ytterligere informasjon om Hepatitt B - FHI
 • FHI - vaksinasjonsveileder for helsepersonell.


MRSA/Tuberkulose

Egenerklæring

Alle studenter som skal ha praksis i helseinstitusjon, må levere egenerklæring vedrørende MRSA og Tuberkulose. 
 

Dersom en har hatt risiko for å kunne være smittet/bærer av antibiotikaresistente gule stafylokokker (MRSA) og tuberkulose, er det en lovpålagt plikt å la seg teste (Forskrift nr1996/0705 om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet- antibiotikaresistente bakterier http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-19960705-0700.html og tuberkuloseforskriften av 2009 om tuberkulosekontroll https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-02-13-205

Lenke til ytterligere informasjon finner du her.

Blir det påvist at du er smittebærer, ta kontakt med din studiekonsulent for å diskutere konsekvenser dette har for din videre studieprogresjon.
 

ESBL og VRE

I helsetjenester utenfor sykehus og sykehjem forebygges spredning av ESBL og VRE gjennom å etterleve basale smittevernrutiner hos alle pasienter. Det er ingen tiltak (oppsporing, sanering eller arbeidsrestriksjoner) for helsepersonell etter at de hadde hatt kontakt med ESBL eller VRE positiv pasienter uten beskyttelsesutstyr. Derfor er det ikke nødvendig med testing av helsepersonell.

For mer informasjon om ESBL og VRE vises det til Folkehelseinstituttets nettsider.

Influensavaksine

Det helsevitenskapelige fakultet oppfordrer alle studenter på Helsefak med pasientkontakt til å la seg vaksinere. Dette av hensyn til seg selv og pasientene.

Helseforetakene og kommunene har ansvar for influensavaksineringen av Helsefaks studenter som er utplassert i praksis. Studenter og elever i helsefaglig praksis regnes som helsearbeidere.

Vaksineringen vil skje i form av kollegavaksinering på de aktuelle avdelinger og praksissteder, etter nærmere avtale. Eventuelt ved andre lokale løsninger, f. eks hos det kommunale vaksinekontoret.

Studenter uten pasientkontakt omfattes ikke.


FASTLEGE OG TANNLEGE

 • Studenter bør skaffe seg fastlege når de kommer til sitt studiested ved UiT fra annen kommune
 • Studenter kan bruke legevakta (også på dagtid) inntil de har skaffet seg fastlege
 • For tannbehandling
 • Tilbudet i den offentlige tannhelsetjenesten er utvidet til å gjelde 21- og 22-åringer. Gruppen får dekket halve regninga hos fylkeskommunenes tannklinikker.


STUDENTHELSESTASJON

Studenthelsestasjon er et tilbud til studenter ved UiT, om veiledning, samtale eller undersøkelse av helsesøster eller lege innenfor områdene:
 • Prevensjon
 • Resept på prevensjonsmidler
 • Seksuelt overførbare infeksjoner
 • Graviditet
 • Abort
 • Seksualitet

Samskipnaden har laget en oversikt over sine helsestasjoner og hvordan du søker hjelp.

Studenthelse | Samskipnaden


STUDENTRÅDGIVNINGA

Alle opplever vanskelige perioder i livet og da kan det være godt å snakke med noen. Målet vårt er at du skal oppleve økt mestring og trivsel i hverdagen og få mindre plager.

 • Tilbudet er gratis og det kort ventetid. Du trenger ingen henvisning og vi har taushetsplikt. Du kan ha samtale med oss hos studentrådgivinga eller gjennom telefon- videosamtale via PC eller telefon. Hvis vi ikke er rett for deg, hjelper vi deg videre.
 • Eksempler på temaer du kan snakke med Studentrådgivninga om er ensomhet, angst, nedstemthet, depresjon, stress, prestasjonspress, studier, sexologisk rådgiving, mat, rus, spill, familieproblemer, kjærlighetssorg, og andre ting.
 • Åpningstid er dagtid mandag – fredag:

Legevakt

 • Om det er behov for hjelp på kveldstid og i helgene kan du oppsøke legevakta fra kl. 16:00 på hverdager og hele helgen (telefon 116 117), eller ringe politiet på nummer 112. 
 Gjelder det fysisk sykdom?
 • Ring fastlege i åpningstida, eller oppsøk legevakta etter kl. 16:00.
 
Ved akutt skade og fare for liv, ring ambulanse på 113.HMS ANSVAR FOR STUDENTER VED HELSEFAK

Dekan ved Det helsevitenskaplige fakultet har øverste ansvar for både ansatte og studenter.

Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUF) har ansvar for:
 • Budsjett for særlig tilrettelegging for studenter
 • Gjennomgang av læringsmiljø hvert 2.år
 • Skademeldinger for medisinstudenter (ELU)
 • Orientere medisin studenter om læringsmiljøhåndboka og beredskapsrutiner (ELU)
De enkelte institutt har ansvar for:
 • Læringsmiljø for studenter (egen undervisning)
 • Risikovurdering av undervisning i emner og delemner
 • HMS gjennomgang for studenter ved forskningsgrupper (samme runde som for ansatte)
 • Skademeldinger for studenter på egne program
 • Orientere sine studenter om læringsmiljøhåndboka og beredskapsrutiner
 • HMS opplæring av studenter på konkrete kurs (emneleder) 
 • Målrettet helseundersøkelse (som obligatorisk undervisning)
 • Lokal og sentral HMS opplæring av studenterARBEIDSULYKKER/STUDIEULYKKER

Arbeidsulykker er ulykker som skjer på våre campuser bygninger, på praksisstedet eller på utveksling. En ulykke kan for eksempel være stikkskader, kuttskader, bittskader, fall, andre uhell mm.  på lab, i undervisning eller under praksis.

Uønskede hendelser og avvik meldes i første omgang til fagansvarlig. Instituttet blir etter melding om avvik ansvarlig for å melde dette inn elektronisk via CIM på denne lenken, og ansvarlig for å fylle ut internt skjema om skade. Uhell/ulykker som oppstår i praksis skal også meldes gjennom praksisstedets HMS system - dvs. at avvik må registrerer både hos arbeidsgiver og til fagansvarlig på institutt.

Eventuelle egenandeler dekkes av ikke av UiT, men av NAV dersom det blir godkjent som yrkesskade (ta vare på kvitteringen fra behandlinger).

Skjema for intern melding av skader, nestenulykker og yrkessykdommer skal brukes ved:

 • Ulykker som medfører fravær eller medisinsk behandling
 • Alle skader og uhell som krever førstehjelp
 • Skader og uhell hvor det foreligger fare for varig men selv om lege ikke er oppsøkt
 • Alle materielle skader og/eller miljøskader (for eks brann, utslipp av kjemikalier eller lignende)
 • Alle uønskede hendelser/farlige forhold som kunne ha ført til personskade og/eller skade på materiell og miljø (nestenulykker)
 • Ved personskade som følge av strømgjennomgang eller lysbuer (el-skade)

Avhengig av hva og hvor, skal lærer og aktuell instituttleder signere.


Kilde: Helsefaks nettsider om HMS


SKADEMELDING OG FORSIKRING

Med yrkesskade forstås legemsskade eller sykdom, som er forårsaket av en ulykke som skjer på undervisningsstedet i undervisningstiden.

En yrkesskade som krever medisinsk behandling, som fører til at person blir arbeidsufør eller ved mistanke om senskade, skal, i tillegg til intern melding, meldes til NAV i den kommunen hvor den skadede oppholder seg. Skaden skal også meldes til NAV i tilfeller hvor den skadede selv ønsker det.

Instituttet er ansvarlig for at skademeldingsblankett Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført elev/student NAV 13-10.01 (NAV-blankett) fylles ut og sendes snarest og innen 3 dager. Du som student skal motta et eksemplar av utfylt skjema, samt en orientering. Studenten kan også på eget initiativ sende skjemaet.

I forhold til forsikring har studenter yrkesskadedekning etter folketrygdlovens § 13-10. Dette innebærer at studenter har de samme rettigheter som arbeidstakere i forhold til yrkesskadedekning, dersom lovens vilkår er oppfylt.

For ansatte er det slik at man må være i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Det samme gjelder for studenter. I § 13-10 står det at «Medlemmer som nevnt i første ledd bokstavene a til d er yrkesskadedekket for yrkesskader som de blir påført på undervisningsstedet i undervisningstiden». Det betyr at en skade som skjer på vei til jobb / til studiested ikke dekkes av NAV. I praksis betyr dette at UiT ikke trenger å melde til NAV, men studentene ordner dette selv.

Det er imidlertid slik at dersom den ansatte/student insisterer på å melde en skade til NAV, så er vi som arbeidsgiver pliktig til å gjøre dette, det samme vil da også gjelde for studenter. NAV vil da behandle saken videre. Hvis det er tilfellet, må internt skjema for personskade fylles (og arkiveres i studentmappa til den det gjelder) og i tillegg må meldes til NAV. Her er det viktig å være nøye med opplysninger, at man ikke unnlater å nevne når og hvor hendelsen inntraff.


AKTUELLE LENKER:

MRSA/Tuberculosis

UHRs veiledning ved ulykker

Melding av skade til NAV

Meld avvik – skade – ulykke – nestenulykke

Tiltak ved blodsøl, stikkskader etc.

 

 

 

 

 

 Page administrator: Arnesen, Reidar
Last updated: 24.06.2024 14:46