HavetsHemmeligheter med KG Jebsen senter for havrett på UiT–  og få spennende kunnskap om havet i en uformell og hyggelig setting!

Denne gangen er temaet:
"Ny internasjonal avtale om fiske i Polhavet – et reelt behov eller spill for galleriet?"

Bidragsytere vil være professor Tore Henriksen fra JCLOS - K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea ved Det juridiske fakultet, UiT og professor Alf Håkon Hoel fra Norges fiskerihøgskole – begge ved UiT. " /> HavetsHemmeligheter med KG Jebsen senter for havrett på UiT–  og få spennende kunnskap om havet i en uformell og hyggelig setting!

Denne gangen er temaet:
"Ny internasjonal avtale om fiske i Polhavet – et reelt behov eller spill for galleriet?"

Bidragsytere vil være professor Tore Henriksen fra JCLOS - K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea ved Det juridiske fakultet, UiT og professor Alf Håkon Hoel fra Norges fiskerihøgskole – begge ved UiT. " />

Havets hemmeligheter (Secrets of the Ocean)

Velkommen til HavetsHemmeligheter med KG Jebsen senter for havrett på UiT–  og få spennende kunnskap om havet i en uformell og hyggelig setting!

Denne gangen er temaet:
"Ny internasjonal avtale om fiske i Polhavet – et reelt behov eller spill for galleriet?"

Bidragsytere vil være professor Tore Henriksen fra JCLOS - K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea ved Det juridiske fakultet, UiT og professor Alf Håkon Hoel fra Norges fiskerihøgskole – begge ved UiT.

Påmelding: christin.skjervold@uit.no


Bakgrunn for temaet:
Den 8. oktober 2018 undertegnet de fem arktiske kyststatene (Canada, Danmark for Grønland, Norge, Russland og USA) sammen med EU og fire andre fjernfiskestater (Island, Japan, Kina og Sør-Korea) en avtale for å forhindre uregulert fiske på det åpne hav i det sentrale Polhavet (engelsk: Agreement to Prevent Unregulated High Seas Fisheries in the Central Arctic Ocean).

Smelting av sjøis åpner nye områder for fiske
Hittil har de sentrale delene av Polhavet vært dekket av helårsis, som har gjort området utilgjengelig for fiskefartøy. Klimaendringer med påfølgende smelting av sjøisen vil åpne havområdet for næringsaktiviteter sommerstid de kommende tiårene. Store deler av Polhavet ligger innenfor 200 mils økonomiske sonen til de fem kyststatene Norge, Russland, Danmark for Grønland, Canada og USA. De er ansvarlige for å sikre at fiske i disse områdene skjer innenfor bærekraftige rammer.

Samarbeid om åpent hav
Men et omlag 2,8 millioner kvadratkilometer stort område i Polhavet - større enn Middelhavet - ligger på det åpne hav, utenfor områdene som kyststatene har jurisdiksjon over. Etter folkeretten, har alle stater rett til å fiske på det åpne hav. Imidlertid har statene de siste årene forpliktet seg til et tettere og mer forpliktende samarbeid om bevaring og forvaltning av fiskeressursene på det åpne hav. Samarbeidet skal skje gjennom regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner.

Fare for overfiske
Det finnes ikke fiskeressurser av kommersiell betydning i Polhavet. Og av naturlige årsaker er det ikke etablert noen regional organisasjon til å forvalte fiskeressursene i det åpne havområdet i det sentrale Polhavet. Men det kan ikke utelukkes at det en gang i fremtiden vil kunne finnes fisk i Polhavet, når isen trekker seg tilbake.

Avtalen som ble undertegnet tidligere i høst, har som formål å forhindre et uregulert fiske, et fiske på åpent hav som ikke er regulert gjennom en regional fiskeriforvaltningsorganisasjon. For å skaffe kunnskap om økosystemer og ressurser forplikter partene seg til å samarbeide forsking og overvåkning.

Er det behov for en slikt avtale?
På Havets hemmeligheter 29. november vil professor Alf Håkon Hoel, Fiskerihøgskolen, og professor Tore Henriksen, K.G. Jebsen-senter for havrett ved Det juridiske fakultet, innlede om bakgrunnen for og hovedinnholdet i avtalen. De vil også drøfte behovet for en slik avtale og de mer overordnede konsekvensene av den.

When: 29.11.18 at 19.00–21.00
Where: Champagnekantina Teo Hus 6
Location / Campus: Tromsø
Target group: All
Responsible: Christin Skjervold
Add to calendar