Disputas – cand.med Brage Håheim

Cand.med Brage Håheim disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“The hemodynamic aspects of pharmacological manipulation of cardiac contractility and vascular resistance in rewarming from hypothermia”

Kort sammendrag av avhandlingen:

Nedkjøling, eller hypotermi, er en alvorlig tilstand med potensielt dødelig utfall. Nedkjølte pasienter kan være svært sirkulatorisk ustabile og behandlingen er komplisert og krever høyspesialisert kompetanse. Pasienten er sirkulatorisk ustabil fordi nedkjølingen har skadet hjertet, lungene og sirkulasjonen. Denne skaden må behandles under og også ofte etter oppvarmingen for å forhindre ytterligere sirkulatorisk kollaps, og potensielt død. Den lave kroppstemperaturen fører også til endringer i hvordan vanlige brukte medisiner virker på kroppen. Dette kompliserer behandlingen ytterligere.

Denne avhandlingen tar utgangspunkt i de skader hypotermi påfører hjertet og sirkulasjonen og undersøker hvordan dette kan behandles med medikamenter. Vi har utviklet en eksperimentell dyremodell for å etterligne hypotermi og undersøkt hvordan to viktige hjertemedisiner, levosimendan og nitroprusside, virker på hjerte- og karfunksjonen under hypotermi og etter oppvarming. Målet er å øke vår forståelse av hvordan hypotermi påvirker kroppen og hvordan effekten av disse medikamentene påvirkes av nedkjølingen.

Vi fant ut at begge medikamentene, til tross for forskjellig virkningsmekanisme, hver for seg har en gunstig effekt på hjertefunksjonen og blodstrømmen til hjerne etter oppvarming. Dette er viktig informasjon som forteller oss at ikke bare hjertet tar skade av nedkjølingen men også blodkarene. Blodkarene trekker seg sammen under nedkjøling og forblir sammentrukket etter oppvarming og dette hindrer blodstrøm til viktige organer.

Disse funnene gir oss tro på at bruk av disse medikamentene kan bidra til å bedre sykehusbehandlingen av sirkulatorisk ustabile, nedkjølte pasienter.

Veiledere

Hovedveileder professor Torkjell Tveita

Biveileder førsteamanuensis Erik Sveberg Dietrichs

Bedømmelseskomiteen

Professor Giuseppe Faggian, University of Verona Medical School, Italia – 1. opponent

Dr. Øyvind Sverre Svendsen, Haukeland universitetssykehus, Bergen – 2. opponent

Førsteamanuensis Kirsten Brun Kjelstrup, UiT - Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder

Professor John-Bjarne Hansen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT – Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: “Clinical use of hypothermia: indications and evidence”

When: 07.12.18 at 12.15–16.00
Where: Store Aud, MH-øst
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Responsible: Ingrid Kvist Martinussen
Add to calendar