AVLYST Scenario-seminar: Hvordan sikre beskyttelsen av miljøet...

Seminarfokus: Globale marine miljøstatusvurderinger tegner et urovekkende bilde, og miljøproblemene er mange og ulike. Norge er internasjonalt forpliktet til å ivareta naturmangfoldet til havs. Naturmangfoldet i norsk økonomisk sone forvaltes bl.a. av de helhetlige forvaltningsplanene, og er regulert i Grl. § 112 og i øvrig lovgivning. I henhold til Aichi-målene skulle 10 % av sjøarealet være regulert til marine verneområder eller undergitt andre effektive arealbaserte forvaltningstiltak innen 2020, og marin arealplanlegging er i vinden.

Hvordan sikre beskyttelsen av miljøet i norsk økonomisk sone for fremtiden? Basert på noen fremtidsskildringer av miljøstatus i norske havområder og de viktigste marine miljøproblemene, og forutsatt at det i Norge (og i andre land i parallell) er ønskelig å redusere miljøbelastningene: Hvilke reguleringsgrep kan tenkes?

Scenario-seminar: Dette belyses ved ulike presentasjoner som knytter seg til tre temaer: 

 1. Fremtidsscenarier om miljøstatus og de viktigste miljøproblemene for norske havområder per 2030 
 2. Den (u)mulige sammenhengen mellom miljøstatus, miljøproblemer og hva vi kan regulere
 3. Fremtidsscenarier om regulerings- og forvaltningsutvikling frem mot 2030: (Noen forslag nedenfor – kom gjerne for å presentere disse eller dine egne!)
  1. Marine       arealplaner og intensivert bruk. Hvilke gjennomslag får miljøhensynene og       hvordan?
  2. Er et       uendret regulerings- og forvaltningsregime egnet til å møte forskjellige       utviklingstrender?
  3. «Andre       effektive forvaltningstiltak» innføres, hva endrer det på?
  4. Kan en trinnvis       innstramming av sektorfullmaktene gjennom styrking av naturmangfoldloven,       klimaloven og forurensningsloven tenkes?
  5. En ny       miljøbelastningslov med formål å begrense miljøbelastningene forårsaket       av norske aktiviteter og/eller av norske juridiske og private personer. I       henhold til loven opprettes et miljøbelastningsdepartement, som skal holde       oversikt over miljøbelastningene av eksisterende og nye tiltak, og       redusere den totale belastningen med en økende andel over tid.  


Vi ønsker å legge opp til en fri diskusjon og meningsutveksling om regulatorisk mulighetsrom.   

Det vil bli satt opp et detaljert program og en detaljert tidsplan. Ønsker du å presentere? Ta gjerne kontakt med Lena Schøning på lena.schoning@uit.no eller 918 919 23. Vi har noe finansiering tilgjengelig til reise og losji for innledere.

Påmelding: https://nettskjema.no/a/137610

 

When: 12. June 2020 at 08.30–14.00
Where: Teo H4 4.213
Location / Campus: Tromsø
Target group: All
Responsible: Christin Skjervold
Add to calendar