Susanna Ragnhild Andersdatter Siri

disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:
Cardiovascular risk factors and incidence of acute myocardial infarction and cerebral stroke in Sami and non-Sami populations — The SAMINOR Study

Avhandlingen er tilgjengelig her.
The doctoral thesis.

På grunn av koronautbruddet er auditoriet stengt for publikum.
Disputasen vil bli strømmet her!
Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i en måned.

 

The auditorium will be closed to the public because of the corona outbreak.
The defense will be streamed here!
A recording of the disputation will be available for one month.

 

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl.1015.
Prøveforelesning/the trial lecture vil strømmes her/will be streamed here!

Tittel for prøveforelesning: «Begrensinger for universalitet: Balansen mellom individuelle rettigheter og folkehelse. I hvilken grad kan samfunnet begrense den enkeltes rett til helse for å ivareta allmennhetens velferdsinteresser eller omvendt – i hvilken grad kan beskyttelsen av allmennhetens velferd tjene som påskudd for å begrense individets grunnleggende rettigheter?»

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputasen.
Opponents ex auditorio should sign up to leader of defense by e-mail to: torbjorn.wisloff@uit.no

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:
In the present thesis, we studied cardiovascular risk in Sami and non-Sami populations, using data from the SAMINOR Study.
We used a cross-sectional, repeated cross-sectional, and a prospective cohort designs. We observed that Sami had a somewhat elevated risk of cerebral stroke compared to non-Sami, which was partially explained by lower body height.
The risk of coronary heart diseases were similar in Sami and non-Sami. These results are supported by small or no ethnic differences in traditional cardiovascular risk factors.
For both Sami and non-Sami men and women, we observed a favourable change in cardiovascular risk factors from 2003–2004 to 2012–2014. At present, no specific preventive measures are needed for the Sami, as we observed only small or no ethnic differences in risk.
However, studies that disentangle what height represents in the risk of cardiovascular diseases in Sami and non-Sami, and surveillance of cardiovascular risk in these populations, are warranted.


Hovedveileder

Førsteamanuensis Tonje Bjørndal Braaten, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Biveileder
Professor Bjarne Koster Jacobsen, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Bedømmelseskomité
Førsteamanuensis Sven Hassler, Göteborgs universitet- 1.opponent

Professor Bjørn Olav Åsvold, NTNU - 2.opponent

Professor Inger Njølstad, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder
professor Torbjørn Wisløff, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

 

 

 

When: 08.02.21 at 12.15–16.00
Where: Strømmes fra auditorium Cortex
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Contact: Andrea Jennerwein
E-mail: andrea.jennerwein@uit.no
Add to calendar