Invitation to an open forum for student recruitment at NT-fak. All employees and students are welcome to participate. The forum will be on Teams. " />                                                                                                                                     Invitation to an open forum for student recruitment at NT-fak. All employees and students are welcome to participate. The forum will be on Teams. " />

Åpent rekrutteringsforum for NT-fak

Det inviteres til et nytt åpent forum for studentrekruttering ved NT-fak. Alle ansatte og studenter er velkommen til å delta.

Møtet blir på Teams.

                                                                                                                                   

Invitation to an open forum for student recruitment at NT-fak. All employees and students are welcome to participate.

The forum will be on Teams. 

Foreløpig agenda for forumet blir;

 • UiT policy for studentrekruttering - UiT utarbeider en ny policy for studentrekruttering som vil gjelde for hele universitetet. Arbeidet vil bli presentert og alle har mulighet til å kommentere.
  • Mandat og arbeidsgruppe presenteres av seksjonsleder for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester Kjetil Undseth
  • Siden NT-fak ikke er representert i arbeidsgruppen så ønskes det tilbakemeldinger til arbeidet. Alle som ønsker, har mulighet til å stille spørsmål eller kommentere under møtet.
   • Hvordan kan NT-fak bidra til å rekruttere flere studenter til UiT?
   • Hva ønsker vi å oppnå med studentrekruttering?
   • Hvordan ønsker vi at arbeidet med rekruttering skal fordeles både på og mellom institutter, fakulteter og universitetsadministrasjonen?
   • Hva ønsker de forskjellige gruppene på NT-fak med studentrekruttering?
 • Studiekatalogen for 2024 - Studiekatalogen på nett med informasjon om alle studiene som tilbyr opptak til høsten 2024 blir publisert i januar. Katalogen er en viktig informasjonskilde for søkere om hva vi tilbyr. Det ønskes tilbakemeldinger på salgspunkter for våre studier og hva vi kan trekke frem som det beste ved studieprogrammene. Dette vil også brukes til opplæringen av studentambassadørene som gjennomfører skolebesøk januar/februar 2024.
 • Eventuelt
  • Åpen dag 2024
  • Teams-rom for studentrekruttering

Tentative agenda for the forum is;

 • UiT policy for student recruitment - UiT is working on a new policy for student recruitment for the whole university. The work will be presented and everybody will have the opportunity to comment.
  • The mandate and work group will be presented by head of student recruitment, market and graphical services Kjetil Undseth NT-fak is not represented in the work group, therefore this forum will be an opportunity to give feedback to the process. Everybody who wishes can ask questions or comment during the meeting.
   • How can NT-fak contribute to recruiting more student to UiT?
   • What is the goal of student recruitment?
   • How do we wish to administer the recruitment work between departments, faculty and university administration?
   • What do the different groups at NT-fak wish from student recruitment?
 • Study catalogue for 2024 - The online study catalogue with information about all study programs available for admission fall 2024 will be published in january. The catalogue is an important source for information to the applicants about what we can offer. We would like feedback on unique selling points for our studies and highlight the best point of our study programmes. 
 • Other business
  • Åpen dag 2024
  • Teams-room for student recruitment
When: 30.11.23 at 13.15–15.00
Where: Teams
Location / Campus: Digital
Target group: Employees, Students, Unit
Contact: Tor Olav Berg
E-mail: tor.o.berg@uit.no
Join Teams meeting
Add to calendar