Kurs om soppens rolle innen ernæring og medisinsk behandling / Course about the role of fungi in nutrition and medical treatment

Illustrasjons-/bannerbilde for Kurs om soppens rolle innen ernæring og medisinsk behandling / Course about the role of fungi in nutrition and medical treatment
eugloh.eu

NORWEGIAN:

Ønsker du å lære om hva som skiller spiselige fra giftige sopp eller hvordan sopp kan brukes til medisinske formål? Fra mars til juni i 2024 holder University of Novi Sad et kurs hvor du kan bygge din egen kunnskap om en organisme som har en viktig rolle både innen ernæring og i økosystemer.

 

ENGLISH:

Do you want to learn about what distinguishes edible from poisonous mushrooms or how fungi can be used for medicinal purposes? From March to June 2024, the University of Novi Sad is holding a course where you can build your own knowledge about an organism that plays an important role nutritionally and in ecosystems.

NORWEGIAN:

Dette er et hybridkurs som holdes både på nettet og gjennom klasseromsundervisning ved Universitetet i Novi Sad. Et viktig mål for kurset er å forbedre studenters kunnskap og bevissthet om hvordan sopp kan brukes i ernæring og til medisinsk behandling.

Under kurset vil du også få innsikt i hvordan sopp produserer bestemte giftstoffer som kan være en trussel mot vår helse.

 

Dato: 2. mars – 11. mai 2024

Tidssone: CET

Sted: På nettet og på University of Novi Sad

Målgruppe: bachelorstudenter

Vert: University of Novi Sad

Språk: engelsk

Studiepoeng: 5 ECTS for å ha deltatt på hele kurset. Kursdiplomer vil dessuten bli sendt på e-post ut til alle studenter som deltar på kurset.

Krav til søker: ingen tidligere kunnskap om fagfeltet påkrevd

Utvelgelseskriterier: Søker sender et motivasjonsbrev, 25 søkere velges ut på lik basis blant alle partnereuniversiteter.

Søknadsfrist: 20. januar 2024

Program for kurset:

 • 2., 16. og 30. mars 2024: 2 timers nettkurs
 • 6. april 2024: seminararbeid på nettet
 • 10.- 11. mai 2024: feltarbeid (1 dag) og laboratorieøvelser (1 dag)

 

Teoretisk pensum:

 • Livsstrategier og funksjonen sopp har i et økosystem
 • Soppens næringsverdi
 • Soppens medisinske verdi
 • De viktigste artene av spiselige og giftige sopp
 • Sopp som er dyrket til kommersiell bruk
 • Mekanismer knyttet til gift produsert av sopp
 • Falsk og mild soppforgifting

Deltakerne vil under kurset også bli orientert om de viktigste forgiftingssyndromene kan forårsake. I tillegg vil det holdes et spesialforedrag om bevaring av sopparter, deres leveområder i naturen og hvilke tungmetaller, radioaktive stoffer og andre giftige substanser som finnes i viltvoksende sopp.

 

Praksis:

Det vil i stor grad legges opp til læring gjennom feltarbeid. Da vil deltakere kunne lære å gjenkjenne områder med giftige sopparter og bli orientert om regler for å sanke sopp.

Gjennom laboratoriearbeid vil en kunne skille ut spiselig og giftige sopparter, hvordan sopp bevares og forberedelse av drikker og uttrekk av droger (tinktur).

Det vil gis opplæring i førstehjelpsprosedyrer og behandling etter forgifting.

Seminararbeidet (på nettet) baseres på studentenes interesser.

 

Kompetanse som kan opparbeides:

 • Kritisk tenkning
 • Kunnskap omgjort til handling
 • Kreativitet og problemløsning

 

Dette kurset er en del av EUGLOHs arbeidspakke 2.

Logo

EUGLOH er en allianse mellom ni europeiske universiteter som legger til rette for mobilitet knyttet til forskning, undervisning og innovasjon. Alliansen støtter opp under aktiviteter, prosjekter og programmer som retter seg mot globale helseutfordringer. Denne virksomheten krysser fagdisipliner og har et spenn som også går utenfor den medisinske sektoren.

 

 

ENGLISH:

 

This is a hybrid course, with online sessions and onsite session at University of Novi Sad. The course aims at improving students’ knowledge and awareness of importance of mushrooms as a specific group of organism, regarding their use in nutrition and healing treatment.

 

During the course you will also gain knowledge about how the mushrooms produce specific toxins that could be a threat to our health.

 

Date: 2 March 2024 — 11 May 2024

Timezone: CET

Location: Online & University of Novi Sad

Target Group: Undergraduate students

Host: University of Novi Sad

Language: English.

Requirements: Previous knowledge not needed.

Certificate/ECTS: 5 ECTS. Certificates will be awarded to all students participating in the programme onsite at UNS after finishing the course and will be sent by e-mail to all participants as well.

Selection strategy: Motivation letter, 25 applicants equally distributed among partners, will be accepted for the course.

Registration deadline: 20 January 2024

The programme schedule will include:

 • 2, 16 and 30 March 2024: online course (2 hours)
 • 6 April 2024: seminar work online
 • 10–11 May 2024: fieldwork (1 day) and laboratory exercises (1 day)

Theoretical foundation:

 • Life strategies and the importance of mushrooms/fungi in nature
 • Nutritional values of mushrooms
 • Medicinal properties of mushrooms
 • The most important species of edible and poisonous mushrooms
 • Mushrooms grown for commercial use
 • Mechanisms of toxins produced by mushrooms
 • False and mild mushroom poisoning

 

An additional focus of the training is to familiarize participants with the knowledge of the most important poisoning syndromes.

Together with this, a special lecture will be devoted to the conservation of mushroom species and their habitat in nature, heavy metals, radioactive elements and other toxic substances in wild growing mushrooms.

 

Practice:

The participants will learn and practice successful field work - recognition of habitats of edible and poisonous mushroom species and rules of collecting (mushroom hunting).

Laboratory work - determination of edible and poisonous mushroom species, conservation of mushrooms, preparation of beverages and tinctures, first aid procedures and treatment etc.

Seminar work - on selected topics based on student interest (online).

 

Competences:

 • Critical thinking
 • Knowledge into action
 • Creativity & problem solving

 

 

This activity is part of EUGLOH’s Work Package 2.

Logo

EUGLOH is an alliance between nine European universities that facilitates mobility related to research, teaching, and innovation. The alliance supports activities, projects, and programs that address global health challenges. This operation crosses disciplinary boundaries and spans beyond the medical sector.

Starts: 02.03.24 at 09.00
Ends: 11.05.24 at 16.00
Where: Online
Location / Campus: Digital, Other
Target group: Students
Link: Klikk her
Contact: Nataša Hrabovski
E-mail: natasa.hrabovski@uns.ac.rs

Sign me up!
Add to calendar