autumn 2024
BIO-1105 Innføring i biologi - 10 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i biologi og lektorutdanning med biologi som studieretning.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Admission requirements

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

  • Matematikk (R1+R2)
  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIO-1101 Biologi: Fortid, nåtid og framtid 10 stp

Course content

Emnet gir en grunnleggende innføring i biologi og biologisk mangfold. Forelesninger omhandler ulike fagområder innen livets tre eksempelvis prokaryoter, planter og sopp. Også virus, dyrefysiologi, terrestre og akvatiske økologi er inkludert. Emnet inneholder kurs i informasjonskompetanse (iKOMP), skrivekurs og semesteroppgave. Emnet komplementerer kurset MBI-1002, Celle- og molekylærbiologi (vårsemesteret).

Objective of the course

Kunnskap

· grunnleggende innsikt i levende organismer og biologisk mangfold

· grunnleggende innsikt i sentrale biologiske teorier og problemstillinger i biologifaget, kjennskap til deler av forskningsfronten innen biologifaget

· kjennskap til regler / etiske retningslinjer knyttet til artikkelskriving / publisering

Ferdigheter

· kunne gjøre rede for og ha innsikt i ulike retninger innen biologifaget og beherske grunnleggende biologisk fagspråk og begreper

· kunne finne fram i tilbudene ved et moderne universitetsbibliotek

Generell kompetanse

· grunnleggende forståelse og innsikt innenfor ulike retninger i biologifaget

· kan lese vitenskapelig tekst kritisk

· kan skrive vitenskapelig tekst og kontrollere bruken av referanse


Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

44 timer forelesninger, kollokvier i tilknytning til forelesninger, semesteroppgave.

Deltakelse på forelesninger og kollokvier er sterkt anbefalt.


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Skriftlig skoleeksamen 20.11.2024 09:00
3 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

IKOMP Approved – not approved
Semesteroppgave Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Godkjente arbeidskrav er gyldig i tre år.

Re-sit examination

Det gis adgang til kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
  • Earlier years and semesters for this topic