autumn 2024
LER-1223 Matematikk fellesemne - 15 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk i grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

LER-1203 Matematikk fellesemne 1-7 15 stp
LER-1204 Matematikk fagvalg 15 stp
LER-1210 Matematikk fellesemne 15 stp

Course content

Emnet inneholder følgende temaer: Tall og tallsystem, brøk, proporsjonalitet, desimaltall og prosent, matematisk kompetanse og kommunikasjon, matematikkvansker, kartlegging, problemløsning, modellering/matematisering og matematikk i etnomatematisk kontekst med vekt på samisk kultur.

Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har matematisk kunnskap om:

 • tall, regning og tallsystemer
 • brøk, desimaltall og prosent

Studenten har kunnskap om elevers matematiske tenking og:

 • forståelse for posisjonssystemet for hele tall, brøk, proporsjonalitet, prosent og desimaltall
 • hvordan elever utvikler telle- og regnestrategier
 • vanlige feil og misoppfatninger og hvordan disse kan forebygges, avdekkes og følges opp
 • matematikkvansker knyttet til tema i emnet
 • kulturelle variasjoner, med særlig vekt på samisk

Studenten har kunnskap om undervisning i matematikk og

 • matematiske kompetanser
 • problemløsning og modellering/matematisering
 • matematisk kommunikasjon
 • oppbygging og strukturer i addisjons-, subtraksjons-, multiplikasjons- og divisjonstabellen
 • hvordan undervise i telle- og regnestrategier
 • fleksible og standardiserte algoritmer for de fire regneartene
 • kartlegging og vurdering av elevenes matematiske kompetanser
 • overgangene fra barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn
 • elever med ulik kulturell bakgrunn

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • anvende prioriteringsregler, den assosiative, kommutative og distributive loven i grunnleggende tallregning
 • lede undervisning med fokus på brøk, desimaltall, prosent og proporsjonalitet og sammenhengen mellom disse
 • vise hvordan brøk kan illustreres og konkretiseres
 • bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, begrunnelser, argumenter og bevis
 • kommunisere med elever, lytte til og vurdere elevers innspill
 • vurdere elevenes måloppnåelse, begrunne vurderingene og gi læringsfremmende framovermeldinger
 • forebygge og oppdage matematikkvansker og tilrettelegge for mestring hos elever med ulike typer matematikkvansker
 • bruke samisk kultur som kontekst i matematikkundervisningen

Kompetanse

Studenten har kompetanse i å:

 • anvende primtall, faktorisering og delbarhet i undervisningen
 • analysere og vurdere elevers tenkemåter, argumentasjon og løsningsmetoder ut fra ulike perspektiv på kunnskap og læring
 • tilrettelegge for tidlig innsats og tilpasse opplæringen til elevenes ulike behov, gjennom valg og bruk av kartleggingsprøver og ulike observasjons- og vurderingsmåter
 • gjøre bruk av elevers innspill og stimulere elevers matematiske tenkning
 • planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for alle elever med fokus på variasjon og elevaktivitet

Language of instruction and examination

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Teaching methods

Studentene skal fordype seg i kompleksiteten i den grunnleggende matematikken, nøkkelkunnskaper og sentrale elementer i matematisk kunnskap. Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer som individuelt arbeid, gruppearbeid, forelesninger og seminarer.

For å studere hvordan elever tenker vil det brukes video der elever løser oppgaver, aktiviteter og diskusjoner. For å studere hvordan man planlegger og gjennomfører undervisning vil man prøve ut materiell, analysere video av undervisning og diskutere hva som skiller god og dårlig undervisning.

Kvalitetssikring

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Schedule

Examination

Examination: Duration: Grade scale:
Muntlig eksamen 45 Minutter A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Tilstedeværelse Approved – not approved
Skriftlig Approved – not approved
Regnetest Approved – not approved
Refleksjonsnotat Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • skriftlig besvarelse (maks 3000 ord) om matematiske kompetanser og/eller vurdering av elevers matematiske kompetanser eller regnestrategier
 • test i regneferdigheter særlig knyttet til brøk, proporsjonalitet, desimaltall og prosent
 • refleksjonsnotat om problemløsning, f. eks lage en plan for undervisning (maks 2500 ord)

More info about the oral exam

Muntlig eksamen på inntil 45 minutter. Hjelpemiddel: ubegrenset antall egne notater.

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen kan bli holdt ved et annet campus.
 • Earlier years and semesters for this topic