Studentutveksling: forhåndsgodkjenning av fag / praksis (Learning Agreement)

1- Forhåndsgodkjenning

Før utveksling, skal en læringsavtale (Learning Agreement) inngås og signeres av student, partneruniversitet og utvekslingskoordinator ved UiT. Avtalen er grunnlaget for godkjenning/innpassing av utvekslingsoppholdet i egen utdanningsplan

Hvem har ansvar for å finne relevante emner?

Forhåndsgodkjenningen er din garanti for at du vil få utenlandsoppholdet godkjent som del av utdanningsplanen din ved UiT. Før innsending av søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved ditt fakultet, er det viktig å sjekke om partneruniversitetet har definert opptaks- og forkunnskapskrav på de emner/fag du ønsker å studere. Om du oppfyller slike eventuelle krav, avklares i dialog mellom deg og partneruniversitetet. 

Forhåndsgodkjenning av emner

Du må man legge fram en plan for emner/studieopplegg du ønsker å følge ved partneruniversitetet. Pass på at du velger emner som kan erstatte emner som inngår i studieplanen din ved UiT i det aktuelle semesteret (30 studiepoeng per semester).

Forhåndsgodkjenning av praksis

Studenter som reiser på praksisopphold, får hjelp av sin faglige koordinator - i samarbeid med studieveileder på instituttet - til å finne en relevant praksisplass som tilfredsstiller kravene i  studieprogrammet.

Forhåndsgodkjenning og Lånekassen

Forhåndsgodkjenning er en forutsetning for å kunne søke om støtte til utenlandsoppholdet fra Lånekassen. Merk at Lånekassen krever at du er fulltidsstudent under utenlandsoppholdet.

Språktest

De fleste av våre partneruniversitet har ikke spesielle språkkrav, men enkelte krever 4 i engelsk fra videregående skole. For mer informasjon om språkkrav, se beskrivelsen til hvert enkelt universitet under "viktige lenker" nedenfor.

Viktige lenker

Oversikt over UiTs partneruniversiteter

Veiledning og hjelp


2- Skjemaer for forhåndsgodkjenning

Last ned Learning Agreement for Erasmus +


Last ned Learning Agreement for alle andre utvekslingsprogram (ikke-Erasmus+)


Last ned Confirmation of Arrival


3- Hovedregler for godkjenning

  • Godkjenning av ekstern utdanning innebærer at utdanningen kan brukes som del av en grad ved UiT: Innpassing av ekstern utdanning betyr at utdanningen kvalifiserer for fritak for tilsvarende fag/emner ved UiT.

  • Emnevalg ved partneruniversitet kan ikke overlappe med tidligere / fulførte fag/emner ved UiT.

  • Lånekassen kan kun gi støtte til fulltidsstudier: Med fulltidsstudier menes normert studietid ("full credit load"). Tar du færre studiepoeng/fag/credits/ECTS enn det som tilsvarer utdanning på fulltid, får du ikke støtte fra Lånekassen. Du må være på lærestedet og følge undervisningen. Utdanningen kan ikke være lagt opp som nettstudium eller samlingsbasert studium. Det er unntak for rene nettstudier i EØS-land. Normert studietid for ett semester regnes ut ved å beregne hvor mange studiepoeng (credits, units, créditos el.l.) som skal til for å oppnå en grad, for så å dele på antall semestre graden er normert til.

  • Forhåndsgodkjenning er en uttalelse fra UiT om at et planlagt delstudium i utlandet kan godkjennes eller innpasses som en del av studiene i Norge etter et utenlandsopphold. Forhåndsgodkjenning må skaffes før du reiser til utlandet. Du må legge fram studieplanene dine til fakultetet eller instituttet som du er tilknyttet - eller planlegger å studere ved  - før studieoppholdet i utlandet.

  • Behandling av Learning Agreement: For å få behandlet en søknad om forhåndsgodkjenning må du legge fram Learning Agreement (beskrivelser av kurs du planlegger å ta under utenlandsoppholdet). Behandling av søknaden kan ta tid. Starte derfor arbeidet med den tidlig. Forhåndsgodkjenningen legges ved søknaden til Lånekassen. Den er en uttalelse fra fakultet eller instituttet om at de kurs du planlegger å ta i utlandet, ikke vil være til hinder for en normal studieprogresjon.

  • Endelig godkjenning Etter et studieopphold i utlandet, må du legge fram søknad om endelig godkjenning av disse studiene til instituttet eller fakultetet som du er tilknyttet. Søknaden vurderes på bakgrunn av gyldig eksamensutskrift, studieplan og opplysninger om normert studietid ved det utenlandske universitetet ( Diploma Supplement).

  • Tid-for-tid-prinsippet: Godkjenning av eksamener avlagt ved akkrediterte læresteder i utlandet skjer hovedsakelig etter tid-for-tid-prinsippet; det som regnes som et fulltidsstudium ved det utenlandske lærestedet kan godkjennes som et fulltidsstudium ved UiT. Det vil si at ett semesters fulltidsstudium ved et utenlandsk lærested vil dermed gi 30 studiepoeng. Tilsvarende gis det 60 studiepoeng for fulltidsstudier i to semestre.

  • Det finnes unntak fra denne regelen (tid-for-tid-prinsippet): Drar du på utveksling til USA, Latin-Amerika og en rekke land i Asia og Afrika, blir emner/fag på førsteårsnivå normalt ikke godkjent som høyere utdanning (gi uttelling i studiepoeng) i Norge. Norske regler for å oppnå generell studiekompetanse gjør at det første året av høyere utdanning fra disse landene i utgangspunktet ikke blir godkjent som del av en norsk universitetsgrad. Kontakt fakultetet ditt for mer informasjon om dette. NOKUTs oversikt over disse landene: https://www.nokut.no/databaser-og-fakta/nokuts-landdatabase2/GSU-listen/

  • European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS): EU har et system for å sammenligne vekt og karakter på kurs på universitets- og høyskolenivå, på tvers av land og institusjoner. ECTS ble introdusert for å gjøre studentutveksling enklere i forbindelse med Erasmus-programmet, men er i dag innført i en rekke europeiske land gjennom Bologna-prosessen. Ifølge malen for systemet, utgjør 60 ECTS ett års fulltidsstudium. Tar du derfor kurs tilsvarende 60 ECTS under utenlandsoppholdet ditt, skal det etter hovedregelen godkjennes som 60 studiepoeng i en bachelorgrad ved norske universitet. Tilsvarende; blir 30 ECTS godkjent som 30 studiepoeng.

Page administrator: Mustta B. Malharunmi
Last changed: 22.03.2023 09.10
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne