spring 2017
PSY-2002 Bacheloroppgave - 20 stp

Type of course

Det kreves studierett på bachelorprogrammet i psykologi samt at 120 studiepoeng må være fullført før eksamensoppmelding i emnet. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatory prerequisites

PSY-2001 Psykologisk metode og statistikk IIeller PSY-2001 Psykologisk metode og statistikk II

Course content

Oppgaven er en forskningsrapport over et selvvalgt tema. Oppgaven kan enten være et empirisk arbeide eller en litteraturstudie over et sentralt tema hentet fra psykologi. Tema for oppgaven skal godkjennes av IPS som også oppnevner veileder. Emnet er obligatorisk som del av bachelorstudiet i psykologi.

Objective of the course

Emnet gir deg øvelse i litteratursøk, kritisk kildebruk, psykologisk metode og oppgaveskriving. Du får innsikt i hvordan ny kunnskap etableres innen psykologi, og du får også øvelse i å formulere psykologiske problemstillinger som enten belyses empirisk eller ved hjelp av eksisterende faglitteratur.

Language of instruction and examination

Norsk.

Teaching methods

Forlesninger og kurs i informasjonskompetanse og EndNote m.m. Se timeplan.Veileder:Veiledere kan variere fra semester til semester. Tema for oppgaven vil ligge innenfor den aktuelle veileders fagfelt.

Assessment

Hjemmeoppgave. Lengden på oppgaven bør være på ca. 20 sider. Besvarelsen kan utformes individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. Den arbeidsmengde som går med til en gruppeoppgave må kunne vurderes til å være like stor pr. student som ved en individuell oppgave. Utformingen av oppgavetekst skal skje etter avtale mellom veileder og student(er) senest 6 uker før innlevering. Karakterskala A-F benyttes. Oppgaven leveres stiftet i 3 eksemplar i ekspedisjonen på IPS. Forsiden skal inneholde tittel på oppgaven samt angi forfatter(e) og veileder. Arbeidskrav:Innlevering av referanseliste med artikler tilknyttet tema for bacheloroppgave. Veiledning og innlevering av veiledningskontrakt og prosjektplan er også påkrevd.  

Recommended reading/syllabus

Publication Manual of the American Psychological Association. (6. utg). (2010). Washington, DC: American Psychological Association.

Se også arbeidskrav.

 

Anbefalt litteratur:

Pinker, S. (2014). The Sense of Style. The Thinking Person's Guide to Writing in the 21st Century. New York: Penguin.

For øvrig oppfordres studentene til å orientere seg om den litteratur som finnes innenfor det tema oppgaven vil omhandle.

Error rendering component

  • Earlier years and semesters for this topic