autumn 2018
KJE-1004 Innføring i uorganisk kjemi - 10 stp

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Teoretisk.

Emnet er tilgjengelig som enkeltemne eller valgemne i enkelte studieprogram. Emnet er obligatorisk for studenter som følger kjemi- og lektor-programmene og er åpent for andre studenter som har behov for opplæring i uorganisk kjemi og som oppfyller opptakskravet. Emnet tilbys med forbehold om at et minimum antall studenter registrerer seg for emnet.


Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 og R2 og enten Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Anbefalte forkunnskaper: KJE-1002 eller tilsvarende. KJE-1001 er sterkt anbefalt.

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

K-120 Uorganisk kjemi 10 stp

Course content

Kurset gir en problembasert introduksjon til elemnetær uorganisk kjemi. Følgende tema blir gjennomgått:

 • Enkel bindingsteori: kvalitativ molekylærorbitalbeskrivelse av diatomiske og triatomiske molekyler 
 • Molekylær symmetry (punktgrupper)
 • Deskriptiv kjemi av s- og p-blokk elementene
 • Kvalitativ krystallfeltteori og elementær ligandfeltteori (inkludert p-donor og -akseptor ligander) 
 • Kort introduksjon til reaktivitet av transisjonsmetallforbindelser 
 • Kort diskusjon av metallorganisk og biouorganisk kjemi


Objective of the course

Kunnskaper:

Studenten 

 • Har en forståelse av enkel bindingsteori (kvalitativ molekylærorbitalteori) og molekylær symmetri
 • Er kjent med de viktigste fakta ang. s- og p-blokk elementene
 • Kan forklare reaksjonskjemien til hovedgruppene (dvs. s og p-blokkene) via mekanismer 
 • Kan gi en enkel beskrivelse av elektronstrutur av transisjonsmetallkomplekser med hjelp av krystallfeltteori 
 • Har en enkelt oversikt over matnyttigheten til ulike elementer og viktige forbindelser

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Bestemme (og begrunne) punktgrupper til molekyler
 • Forutsi produktene til de enkleste reaksjoner som involverer hovedgruppene 
 • Begrunne de fleste vanlige reaksjoner som involverer hovedgruppene via mekanismer (piltrekking)
 • Klassifisere transisjonsmetallkomplekser som høy- eller lav-spinn

Kompetanse

Studenten skal kunne:

 • Anvende sine kunnskaper og ferdigheter på problemstillinger i kjemi, geologi, biologi og medisinske fag 
 • Formidle sentrale faglige begrep, teorier, ideer og problemstillinger både skriftlig og muntlig
 • Formidle uorganisk kjemi gjennom bruk av hverdagslige eksempler 
 • Videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse gjennom videre studie


Language of instruction and examination

Undervisningsspråket vil være norsk. Pensumlitteraturen vil hovedsakelig være på engelsk.

Teaching methods

Studiet er lagt opp med problembaserte forelesninger (30 t) og seminarer (20 t). Emnet er undervist gjennom et problembasert opplegg. Studentene forbereder seg i forhold til tema som blir gjennomgått og hvor forelesningstimene blir benyttet til å a) gjennomgå konsepter (20%) og b) hjelpe studentene til å beherske disse konseptene gjennom omfattende oppgave-/problemløsning (80%). Seminarene er utelukkende oppgaveløsning, hvor oppgaver forskjellig fra de i forelesningstimene blir presentert.

Emnet er i stor grad problembasert slik at deltagelse på forelesninger og seminarer er av stor betydning.


Assessment

Avsluttende skriftlig prøve (4t). Bokstavkarakterer (A-F).

For å kunne gå opp til eksamen må følgende arbeidskrav være oppfylt:

Godkjenning av en litteraturstudie (ca. 10 sider inkludert referanser); denne skal fokusere på uorganisk kjemi i dagliglivet eller sentrale temaer i faget av bred allmenn interesse.

Kandidater som ikke består eksamen kan melde seg opp til kontinuasjonseksamen påfølgende semester. 


Recommended reading/syllabus

Pensum offentliggjøres i Canvas ved oppstart av studiesemester.

Error rendering component

 • Earlier years and semesters for this topic