spring 2019
PSY-2901 Hovedoppgave - 30 stp

Type of course

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på profesjonsstudiet i psykologi og kan derfor ikke tas som enkeltemne.

Obligatory prerequisites

PSY-2595 Klinisk psykologi, PSY-2596 Klinisk praksis

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PSYKPRO-500 5. årsenhet, anvendt psykologi 30 stp

Course content

Studenten skal under faglig veiledning gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid innenfor psykologifaget og skrive en hovedoppgave på basis av dette. Hovedoppgaven skal holde høy vitenskapelig standard, kommunisere fagkunnskap godt og sammenfatte kunnskapsgrunnlaget for undersøkelsen. Gjennom arbeidet med hovedoppgaven skal studentene videreutvikle den kunnskap om forskning de har tilegnet seg tidligere i studiet og lære å håndtere forskningsrelaterte problemstillinger i ulikt psykologfaglig arbeid. Studenten skal også vise evne til å forstå og kritisk vurdere teoretisk og empirisk forskning.

Emnet er obligatorisk i profesjonsstudiet i psykologi og hører til 10. semester. Arbeidet med hovedoppgaven starter imidlertid i det åttende semesteret i form av krav om innlevering av prosjektbeskrivelse.

Hovedoppgaven skal ligge innenfor en ramme av 30-50 tekstsider, uavhengig av antall forfattere. Eventuelt appendiks kommer i tillegg. Det er anledning for inntil tre studenter å levere en hovedoppgave sammen. Ved samarbeid, skal det i forordet opplyses om arbeidsfordelingen mellom studentene ved å beskrive hva hver students bidrag er. Veileders bidrag til oppgaven skal også beskrives. Dersom studenten deltar i et forskningssamarbeid med andre faggrupper, må det fremgå av hovedoppgaven hva som er det psykologiske bidraget i problemstilling, metode eller teoridannelse. Oppgaven skal utformes i henhold til gjeldende APA retningslinjer for publisering.


Objective of the course

Ved fullført emne skal studentene:

Kunnskaper: * Ha inngående kjennskap til og kunne bruke psykologiske begrep, metoder og teorier innenfor hovedoppgavens tematiske område på en relevant faglig måte

Ferdigheter: * Formulere klare problemstillinger og begrunne hvorfor disse er interessante og viktige for psykologifaget

* Velge adekvat forskningsmetode/forskningsdesign gitt problemstillinger og kontekstuelle forhold som tid og økonomi og utføre egnede analyser av forskningsdata

* Presentere forskningsresultater i henhold til APA-standard, herunder beherske riktig referanseteknikk

Generell kompetanse: * Drøfte etiske forhold knyttet til bruk av data, kilder, og sitering

* Drøfte betydningen av egne resultater for teori og praksis

* Være i stand til å sette seg inn i nye problemstillinger, vurdere og tilegne seg ny fagkunnskap og bruke denne kunnskapen i selvstendige analyser av aktuelle samfunnsspørsmål


Language of instruction and examination

Norsk

Hovedoppgaven kan leveres på norsk eller engelsk.


Teaching methods

Undervisningen gis i form av veiledning i hele forskningsprosessen, omtrent 40 timer. Hovedoppgavearbeidet starter minimum ett år før innlevering med levering av prosjektbeskrivelse for hovedoppgaven som del av avsluttende eksamen på emnet PSY-2595 Klinisk psykologi 4. studieår. Prosjektbeskrivelse og underskrevet veilederkontrakt skal leveres i midten av april i 8. semester.

Studenten står fritt til å velge tema og problemstilling som ligger innenfor rammen av faget psykologi. Studenten rådes imidlertid til å velge tema i samarbeid med en veileder. I forbindelse med hovedoppgaveskrivingen, oppmuntres studentene til å delta på forskningsprosjekter i regi av instituttets lærere (fast ansatte eller eksterne). Dersom studenten henter problemstillinger og empiri fra andre institusjoner, kan man ha ekstern hovedveileder, men man må ha biveileder fra IPS. Hvis det benyttes data fra eksterne institusjoner, skal det skrives kontrakt vedrørende rettighetene til hovedoppgaven og fremtidig publisering.


Assessment

Hovedoppgaven er å betrakte som en hjemmeoppgave der studenten selv velger tema ut fra retningslinjene over. Innleveringsfrister er 1. februar, 1. mai, 1. august og 1. november. Det gis ikke utsettelse utover disse fristene.

Hovedoppgaven vurderes ut fra karakterskalaen A-F, der F er ikke-bestått. Ved karakteren F får studenten anledning til å utbedre hovedoppgaven og å innlevere en ny versjon innen neste oppgitte frist.


Recommended reading/syllabus

Under råd fra veileder er studenten selv ansvarlig for å innhente relevant litteratur i forbindelse med hovedoppgaveskrivingen.

Error rendering component

  • Earlier years and semesters for this topic