autumn 2020
STE-2601 Digital signalbehandling - 5 stp

Application deadline

1. juni

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert.

Anbefalte forkunnskapskrav: Fysikk,Kjemi, Matematikk 1, Matematikk 2, Beregningsorientert programmering og statistikk, Programmering i C ++, Python eller alternativt høynivåspråk.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1913 Digital signalbehandling og datanett 5 stp

Course content

Faget gir en innføring i diskret tidssekvenser/digitale signaler samplet fra tidskontinuerlige signaler, hvordan disse kan analyseres ved hjelp av en diskret fouriertransform (DFT) og filtreres ved hjelp av et FIR filter. Grunnlaget legges med en gjennomgang av grunnleggende operatorer og sekvenser, periodisk sampling, diskret systemer, egenskaper ved lineære tids-invariante (LTI) systemer og kvantisering. Dette legge grunnlaget for del 2 hvor man studere anvendte teknikker som diskret fouriertransform (DFT), fast fouriertransform (FFT) algoritmer, frekvensrespons, filterdesign av finite impulse response (FIR) filtre og infinite impulse response (IIR) filtre, og endring av samplingsrate (desimasjon og interpolasjon). 

Recommended prerequisites

IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1600 Matematikk 1, IGR1602 Beregningsorientert programmering og statistikk, IGR1603 Fysikk/Kjemi, TEK-1500 Beregningsorientert programmering, TEK-1501 Statistikk, TEK-1504 Fysikk, TEK-1505 Kjemi, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Objective of the course

Kunnskaper

Studenten skal kunne:

 • forstå prinsippene og anvendelsen av teknikkene for analog til digital konvertering
 • bruke og forstå operatorer, og analysere diskret sekvenser og diskret systemer
 • undersøke egenskapene til diskret systemer, forstå LTI systemer og finne deres korresponderende impulsrespons
 • forstå og analysere effekter av aliasing, vite hvilke hensyn som må tas ved periodisk sampling, sjekke Nyquist-kriteriet, og utføre endringer i samplingsrate ved bruk av desimasjon og interpolasjon
 • forstå kvantiserings- og kodeprosesser for å få bit fra sampler
 • forstå opphavet til kvantiseringsstøy
 • forstå forskjellen mellom fouriertransform, diskret fouriertransform og fast fouriertransform, og forstå de viktigste egenskapene til disse transformasjonene
 • forstå de grunnleggende teknikkene for design av FIR filtre
 • forstå prinsippene til de mest brukte FIR filtrene, karakteristikken til IIR filtre, og forskjellene mellom FIR og IIR

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • beregne det matematiske uttrykket for diskret tidssekvenser, og skissere og bearbeide diskret tidssekvenser ved bruk av grunnleggende operasjoner
 • finne det generelle uttrykket og beregne utgangssekvensen fra diskret systemer som en funksjon av inngangssekvensen.
 • beregne konvolusjonen av to sekvenser enten grafisk eller matematisk
 • skissere digitale signaler i frekvensdomenet (spektrum)
 • beregne diskret fouriertransform (DFT) av et diskret tidssignal både på kartesisk (reell og imaginær del) og på polar form (magnitude and fase)
 • beregne parametre relatert til kvantiserings- og kodeprosesser (antall bit, kvantiseringsnivåer, SNR, kvantiseringsfeil) som karakteriserer et A/D system
 • designe et FIR filter ved bruk av relevante verktøy

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • forstå prosessen for å generere digitale/diskret tidssignaler (en sekvens av bits) fra analoge/kontinuerlige tidssignaler, og problemer som kan oppstå i de forskjellige stegene
 • forstå aliasing på grunn av periodisk sampling, klipping ved kvantisering, og teknikker for å løse disse problemene
 • analysere og bearbeide signaler i både tids og frekvens domene ved bruk av forskjellige egenskaper og generelle metoder (fouriertransform)
 • designe et FIR filter


Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Forelesninger, oppgaveregning, simuleringer og obligatoriske innleveringer.

Assessment

Arbeidskrav:

Godkjente innleveringer 

Eksamen og vurdering:

Vektingen av sluttkarakter:

 • Innleveringer: 30%
 • Skriftlig Eksamen: 70%

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte skriftlige eksamener i dette emnet, dersom innleveringene er godkjente. Det gis ikke kontinuasjonsadgang på innleveringene i emnet.


 • Earlier years and semesters for this topic