spring 2021
BIO-2018 Anvendt molekylærbiologi og bioinformatikk - 10 stp

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Type of course

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i Biologi og for studenter som er tatt opp på lektorutdanning med biologi som studieretning. Emnet kan tas som enkeltemne.  

Admission requirements

Generell studiekompetanse + REALFA

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.

Det er et krav om bestått kurs i matematikk, mikrobiologi, cellebiologi og kjemi på bachelornivå.


Course content

Kurset vil gi en grundig innføring i molekylære mekanismer innenfor cellebiologi. Studentene vil få teoretisk og praktisk trening i laboratoriemetoder og bioinformatikk som brukes i studier av disse mekanismene. Eksempler fra både prokaryote og eukaryote organismer vil benyttes. Kurset vil også ta for seg lab-sikkerhet og norske reguleringer knyttet til genmanipulering av levende organismer. 

Recommended prerequisites

BIO-1007 Kvantitative metoder, BIO-1601 Innføring i mikrobiologi, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi, MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi

Objective of the course

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Forstå strukturen og funksjonen til nukleinsyrer og proteiner
 • Grunnleggende forståelse for metoder brukt i studier av nukleinsyrer og proteiner
 • Kjenne til forskjellen på prokaryote og eukaryote kromosomstrukturer
 • Forstå det molekylære grunnlaget for DNA replikasjon
 • Forstå det molekylære grunnlaget for transkripsjon og regulering av transkripsjon i både prokaryote og eukaryote organismer
 • Forstå de molekylære mekanismene i RNA prosessering og protein syntese
 • Kjenne til ulike metoder av genmodifisering inkludert Crispr/Cas9
 • Kjenne til norske reguleringer knyttet til genmodifiserte organismer (GMO)
 • Kjenne til det molekylære grunnlaget for og livssyklusen til bakteriofager og virus
 • Ha kunnskap om ulike typer sekvenseringsteknologi og den historiske utviklingen av disse
 • Forstå de grunnleggende prinsippene for bioinformatisk sekvensanalyse og kjenne til ulike verktøy
 • Kunne utføre grunnleggende sekvensanalyse ved bruk av tilgjengelige bioinformatiske verktøy
 • Kjenne til og kunne utføre enkle kloningsforsøk

Ferdigheter

 • Kunne dokumentere lab-arbeid som utfyller kravene i forhold til å være reproduserbart under reguleringer av norsk lov
 • Kunne analysere og oppsummere resultater fra eksperimentelt arbeid i en labrapport
 • Kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra laboratorieøvelser og publikasjoner i diskusjon (skriftlig og muntlig) av teoretiske problemstilling samt begrunne sine vurderinger / valg / konklusjoner
 • Kunne søke opp, vurdere og henvise til artikler og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling innen molekylærbiologi
 • Kunne reflektere over egne laboratorierapporter og justere disse under veiledning
 • Behersker relevante metoder, utstyr og terminologi

Generell kompetanse

 • Kunne planlegge og trygt gjennomføre grunnleggende molekylærbiologiske forsøk
 • Kjenner til historikk, etikk og lovgivning relatert til forskning i molekylærbiologi
 • Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • Kunne utveksle synspunkter og erfaringer innen fagområdet molekylærbiologi
 • Kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser i fagområdet molekylærbiologi


Language of instruction and examination

Norsk og engelsk

Teaching methods

Forelesninger, kollokvier og laboratorieøvelser, data øvelser. 

Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.


Assessment

Eksamen består av:

En 6-timers skoleeksamen, teller 70% av sluttkarakter.

Laboratorierapporter, teller 15% av sluttkarakter

Datalab rapport, teller 15% av sluttkarakter.

Det gis bokstavkarakter på en skala fra  A til E, der F er ikke bestått.

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studetene kan framstille seg til eksamen:

Minimum 80% oppmøte på laboratorieøvelser og data lab.

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Dersom laboratorierapporter og data lab rapport er bestått, er det bare den skriftlige eksamen som må tas på nytt.


 • Earlier years and semesters for this topic