autumn 2021
FSK-3004 Næringsmiddelkjemi - 10 stp

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet er obligatorisk for masterprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning sjømat hvor kunnskap om næringsmiddelrelaterte egenskaper til sjømat og utnyttelse av marine ressurser generelt, er sentralt.

Emnet er primært beregnet på studenter som tar master i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan også være relevant for masterstudenter på andre retninger i fiskeri- og havbruksvitenskap hvor slik kunnskap er ønskelig. Emnet kan også være aktuelt for master i marin bioteknologi.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Admission requirements

Bachelor i fiskerifag/fiskeri- og havbruksvitenskap, eller en bachelorgrad med fiskerifaglig innhold og komponenter av biologiske, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og teknologiske fag. Snittkarakter C eller bedre.

Søknadskode 9371.


Course content

Emnet omfatter generell næringsmiddelkjemi med vekt på sjømat. Det foreleses om næringsstoffenes oppbygging, fordøyelse, funksjon i kroppen og helsemessige betydning. Fokus er på fett og proteiner, men også karbohydrater, mineraler, vitaminer og andre lavmolekylære næringsstoffer behandles i kurset. Det legges vekt på hvordan kvalitet av råstoff kan variere og hvordan komponenter i mat, særlig sjømat påvirkes av konservering, foredling og lagring.

Andre temaer som belyses er sensorisk analyse, tilsetningsstoffer, prosesshjelpemidler og miljøgifter i mat. Studentene skal under veiledning gjennomføre og rapportere en selvstendig eksperimentell semesteroppgave. Oppgaven kan for eksempel omhandle næringsmiddelkjemiske eller ernæringsmessige aspekter ved marine råstoffer eller foredlede produkter av marint råstoff.

Sikkerhetsopplæring: Før gjennomføring av eksperimentell semesteroppgave må studentene ha gjennomført kurs i sikkerhetsopplæring for arbeid i laboratorium, HMS-0500, eller tilsvarende og fått opplæring i de interne rutiner ved det aktuelle forskningslaboratoriet.


Objective of the course

Kunnskaper: Kandidaten

  • har kunnskap om næringsmiddelrelaterte egenskaper til sjømat og utnyttelse av marine ressurser generelt
  • kjenner til næringsstoffenes oppbygging, fordøyelse, funksjon i kroppen og helsemessige betydning
  • har særlig kunnskap om fett og fettsyrer, spesielt omega-3 fettsyrer, i sjømat og hvordan kvaliteten av disse stoffene beholdes i foredlede produkter
  • vet hvordan kvalitet av råstoff kan variere og hvordan komponenter i mat, særlig sjømat, påvirkes av konservering, foredling og lagring
  • har kunnskap om prosesser, tilsetningsstoffer og miljøgifter i mat

Ferdigheter: Kandidaten

  • kan anvende faglig kunnskap om næringsmiddelkjemi med vekt på sjømat på praktiske og teoretiske problemstillinger 
  • kan, under veiledning og basert på resultatene den eksperimentelle semesteroppgaven, skrive en rapport på en form tilsvarende en masteroppgave. Omfanget på denne rapporten vil naturlig nok være mindre enn en masteroppgave

Generell kompetanse: Kandidaten

  • har kunnskap om næringsmiddelkjemi og sjømat på de spesifikke områdene som nevnes i emneinnholdet
  • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og prosjekter, både av eksperimentell og teoretisk art


Language of instruction and examination

Norsk.

Teaching methods

Forelesninger og laboratorieøvelser. Undervisningen omfatter 20 doble forelesningstimer. I tillegg veiledes studentene ved gjennomføring av eksperimentell semesteroppgave i forskningslaboratorium og ved rapportering. Studentene gjennomfører semesteroppgaven i grupper på 2 til 4 studenter og hver gruppe skriver samlet rapport. Totalt arbeidsmengde beregnes til en effektiv arbeidsuke - cirka 40 timer. Emnet undervises i høstsemesteret med avsluttende eksamen i slutten av semesteret.

Assessment

3 t skriftlig skoleeksamen (teller 50 %) og semesteroppgave (teller 50 %). Begge vurderes med bokstavkarakterer A - F, hvor F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Ved stryk på en av deleksamenene (skoleeksamen eller semesteroppgave) må studenten ta den delen av eksamen han/hun har strøket i på nytt.


  • Earlier years and semesters for this topic