autumn 2021
SAM-2131 Nordsamisk som fremmedspråk: Nordsamisk litteratur/kulturkunnskap - 15 stp

Last changed: 18.01.2022

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne 

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Forkunnskaper tilsvarende årsenhet i nordsamisk som fremmedspråk, eller samisk som 2. språk på videregående skole.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Course overlap

SAM-2130 Nordsamisk som fremmedspråk: Nordsamisk litteratur/kulturkunnskap 15 stp

Course content

Kurset er en videreføring av innholdet i årsenheten i nordsamisk som fremmedspråk.

Kurset tar for seg litteratur- og kulturhistorie, med hovedvekt på nyere kulturhistorie. Studentene skal bli kjent med sentrale samiske forfatterskap. De skal studere et utvalg av samiskspråklige tekster, både skjønn- og faglitterære, i forhold til tematikk, innhold og kontekst.

Lesing av og diskusjon om tekstene skal også styrke studentenes språklige ferdigheter.


Objective of the course

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

  • kjennskap til nordsamisk litteratur- og kulturhistorie
  • forståelse for minoritetsproblematikk og samenes språk- og kultursituasjon i dagens samfunn
  • lest hele eller deler av litterære verk på nordsamisk

Ferdigheter

Du:

  • har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i nordsamisk
  • kan fortelle om og diskutere litteratur på nordsamisk


Language of instruction

Nordsamisk

Teaching methods

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, seminarer og gruppearbeider over Zoom eller liknende kanal. Eksamen avholdes på campus i Tromsø.

Pensumlitteraturen vil være på nordsamisk.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Assessment

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

En selvvalgt skriftlig oppgave på nordsamisk på 2-4 sider, som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskrav evalueres med godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav skal være godkjent to uker før eksamen.

Eksamen består av:

  •  6-timers skriftlig eksamen.

Eksamensspråket er nordsamisk. Skriftlig eksamen avholdes ved campus i Tromsø.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.