autumn 2022
NOR-0035 Norsk for internasjonale studenter - trinn 3, skriftlig - 10 stp

Application deadline

1. juni for undervisningsstart om høsten og 1. november for undervisningsstart om våren.

Type of course

Norsk trinn 3 - skriftlig er ett av to emner som inngår i Norsk trinn 3 der både muntlig og skriftlig del må gjennomføres.

Norsk trinn 3 tilsvarer trinn B2/C1 i det felles europeiske rammeverket for språk og med Test i norsk - høyere nivå (B2/C1 ved Folkeuniversitetet).


Admission requirements

Generell studiekompetanse uten norsk. Se Nokut sin GSU-liste for hvilke utenlandske utdanninger som gir generell studiekompetanse. I tillegg til utdanningen fra utlandet stilles det krav til engelskkunnskaper. Se Nokut sine sider for informasjon om godkjente engelsktester.

All utdanning skal dokumenteres. Dokumentene lastes opp i Søknadsweb innen søknadsfristen. Søknader uten dokumentasjon på videregående utdanning og engelsk blir ikke behandlet.

Det anbefales bestått norsk for internasjonale studenter, trinn 2 (B1) fra et universitet i Norge, eller å ha tilsvarende kunnskaper og ferdigheter i norsk språk.

Opptak til emnet gir ikke oppholdstillatelse for studier i Norge.

Endelig opptak er basert på en opptaksprøve som arrangeres ca. to uker før undervisningsstart.

Søkere som tidligere har tatt trinn 3 ved UIT, vil ikke bli prioritert.

Søknad om opptak:

 • Logg inn i søknadsweb
 • Velg "International Programmes"
 • Velg søknadskategori "Norsk trinn 3 for utenlandske studenter"
 • Velg søknadskode 9042

Opptak til Norsk trinn 3 for utenlandske studenter gir adgang til både emnet NOR-0035 Norsk for internasjonale studenter - trinn 3 skriftlig og NOR-0036 Norsk for internasjonale studenter - trinn 3 muntlig. Undervisningen for begge emnene gis samlet, og emnene må tas samme semester.

Søkere som ønsker å melde seg til ny eksamen må søke ordinært opptak til emnet, og må oppgi i kommentarfeltet hvilket av emnene de ønsker å ta opp eksamen i.


Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

NOR-0030 Norsk for internasjonale studenter, trinn 3 7.5 stp

Course content

I den skriftlige delen av norsk trinn 3 legges det vekt på teoretisk og praktisk arbeid innenfor norsk morfologi, syntaks og semantikk.

Objective of the course

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • Kunnskaper om norsk språkstruktur: Kjenner til hovedreglene i norsk grammatikk
 • Kunnskaper om norsk samfunn og kultur: Har gode kunnskaper om norske samfunnsforhold og norsk kultur

Ferdigheter

Du kan:

 • Uttrykke deg godt skriftlig på norsk uten alvorlige feil og med et variert språk
 • Lese aviser og annet autentisk stoff uten store problemer

Kompetanse

Du har:

 • Studiekompetanse i norsk

Language of instruction and examination

Undervisningsspråk: Norsk. Eksamensspråk: Norsk bokmål, men det vil være anledning til å svare på nynorsk dersom man ønsker det.

Teaching methods

Norsk trinn 3 arrangeres som et intensivt dagkurs og tilbys både i vår- og høstsemesteret. Muntlig og skriftlig er begge integrerte deler av undervisningen i Norsk trinn 3, og den totale undervisningen gis over 12 uker og har 8 undervisningstimer per uke fordelt på fire dager.

En kan ikke gå opp til eksamen i emnet uten å ha fulgt undervisninga på kurset. Det er obligatorisk frammøte til 75 % av undervisningstimene. Ved fravær utover dette må en sende skriftlig søknad til fakultetet, og dersom et slikt fravær skyldes sykdom, må det dokumenteres med legeattest.


Information to incoming exchange students

Emnet er åpent for utvekslingsstudenter som studerer norsk ved sitt hjemuniversitet. Merk at endelig opptak til emnet er avhengig av resultatet på opptaksprøven, selv om emnet er godkjent i Learning agreement.

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Skriftlig skoleeksamen 29.11.2022 09:00
6 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

4 skriftlige innleveringer Approved – not approved
75% oppmøte til undervisningen Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Det skal være minimum 4 skriftlige innleveringer (ca. 400 ord).

Re-sit examination

Dersom en ikke klarer eksamen eller ønsker å forbedre eksamensresultatet, har en anledning til å gå opp ved en ny ordinær eksamen. Det gis mulighet til å gå opp i bare en av delene (skriftlig eller muntlig) dersom man ønsker det. Godkjente arbeidskrav kan en ta med seg neste gang en går opp.

Søkere som ønsker å melde seg til ny eksamen må søke ordinært opptak til Norsk trinn 3, og må oppgi i kommentarfeltet hvilket av emnene de ønsker å ta opp eksamen i. Dette gjelder ikke studenter som har tatt eksamen i inneværende semester, og som ønsker å ta opp eksamen i påfølgende semester: De må ta kontakt med ansvarlig studiekonsulent.


 • Ekstra informasjon
 • Opptaksprøve NOR-0035: Mandag 15. august kl. 10.15-13.00

 • Earlier years and semesters for this topic