autumn 2022
MAT-1060 Beregningsorientert programmering og statistikk - 10 stp

Type of course

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelorprogrammer i ingeniørfag.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Course content

Emnet er delt i to likeverdige deler;

 • Statistikk: Deskriptiv statistikk. Sannsynlighetsregning. Diskrete sannsynlighetsfordelinger. Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger. Estimering og konfidensintervall. Hypotesetesting. Ikke-parametriske tester. Korrelasjon og regresjon.
 • Beregningsorientert programmering: Grunnleggende innføring i programmering i MATLAB. Tallfølger (differenslikninger) og induksjonsbevis. Algoritmer for å finne nullpunkter (halveringsmetoden og Newtons metode), numerisk derivasjon og integrasjon, feilestimater, enkel numerisk løsning av differensiallikninger. 

Objective of the course

Emnet skal gi studenten kunnskap om statistikk, programmering, algoritmer og numeriske metoder som viktige verktøy i ingeniørfaglig problemløsning.

Kunnskap:

Studenten har:

 • Gode kunnskaper om statistikk, sannsynlighetsregning, hypotesetest og lineær regresjon.
 • Grunnleggende kunnskaper om numeriske løsninger av matematiske og ingeniørfaglige problemstillinger, samt deres begrensninger.

Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan sammenfatte et datamateriale i grafiske framstillinger og beskrivende mål (sentralmål og spredning).
 • Kan beregne sannsynligheter ved å bruke grunnleggende regneregler, inkludert betinget sannsynlighetsregning, bruk av Bayes teorem og regneregler basert på kombinatorikk.
 • Kan benytte de mest kjente sannsynlighetsfordelingene, deriblant binomisk, hypergeometrisk, Poisson-fordeling og normalfordeling
 • Kan utføre estimering av ukjente parametre, beregne konfidensintervall, samt utføre hypotesetester
 • Kan sette opp og anvende enkle lineære regresjonsmodeller,
 • Har grunnleggende ferdigheter i MATLAB-programmering, som bruk av løkker, tester, plotting av grafer, funksjoner og enkel filhåndtering.
 • Kan implementere numeriske metoder for å finne tilnærminger til den deriverte og til bestemte integraler, samt for å finne tilnærmede løsninger av ligninger, differensligninger og differensialligninger
 • Kan finne enkle feilestimater
 • Kan lage programskisser og algoritmer ut ifra en matematisk spesifikasjon av et problem.

Generell kompetanse:

Studenten  har forståelse for at statistiske og beregningsorienterte metoder basert på programmering kan brukes til å beskrive og forstå ingeniørfaglige problemstillinger og kunne kommunisere om slike problemstillinger og løsninger.


Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Emnet blir undervist på høsten. Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger og øvingstimer/datalab.

Totalt timetall: 36 timer forelesning og 48 timer øving.

Ordinær eksamen tilbys kun i høstsemesteret.


Examination

Examination: Date: Weighting: Duration: Grade scale:
Skriftlig skoleeksamen 15.12.2022 09:00
5/10 4 Timer Pass – fail
Hjemmeeksamen 07.10.2022 09:00 (Hand out)
07.10.2022 13:00 (Hand in)
5/10 4 Timer Pass – fail
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Det er 2 obligatoriske arbeidskrav i hver modul. 

Re-sit examination

Studenter som ikke har bestått ordinær eksamen tilbys kontinuasjonseksamen.

For mer informasjon. se: - Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi - Forskrift for eksamener i Tromsø

Studenten trenger ikke å ta beståtte deler på nytt, men kan ta kontinuasjonseksamen eller ny eksamen i den eller de delene som han/hun stryker på. 


 • Earlier years and semesters for this topic