spring 2023
BED-3901 Masteroppgave i økonomi og administrasjon - 30 stp

Type of course

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som masterenkeltemne.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-3901F Masteroppgave i økonomi og administrasjon 30 stp

Course content

Masteroppgaven er en hoveddel av masterstudiet. Oppgaven skal utvikle evne til selvstendig skriftlig framstilling av økonomisk-administrativ analyse under veiledning. Tema for oppgaven skal velges av studenten i samråd med veileder, og forutsettes godkjent av Handelshøgskolen ved UiT. Alle studenter skal fylle ut en veiledningskontrakt. Denne skal leveres til godkjenning ved det institutt hvor oppgaven er gitt og senest 01.06./1.12. semesteret før oppgaven påbegynnes. Masteroppgaven skal gjennomføres i løpet av ett semester, med tidsfrist satt av Handelshøgskolen ved UiT.

Objective of the course

Målet med mastergradsoppgaven er å gi studentene forståelse for økonomisk-administrativ teori og trening av anvendelsen på et avgrenset område av spesiell interesse for studentene. Mastergradsoppgaven skal også gi mulighet for selvstendig framstilling av økonomisk-administrativ analyse i skriftlig form. To mastergradsstudenter kan gå sammen om å skrive en mastergradsoppgave. Etter å ha gjennomført masteroppgaven skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

  • Studentene skal få kunnskaper og forståelse på et avgrenset område innen det økonomisk administrative fagområdet.
  • Studentene skal ha utviklet sin evne til å arbeide med et avgrenset tema på en faglig måte i et avgrenset tidsrom.

Ferdigheter:

  • Kunne utvikle en forskningsdesign og metodevalg, samt gjennomføre teoretiske og/eller empiriske analyser basert på eget eller foreliggende materiale og formidle resultatene i en vitenskapelig tilfredsstillende form.

Kompetanse:

  • Kunne planlegge og gjennomføre mindre forskningsoppgaver
  • Kunne forholde seg til faglitteraturen på et forskningsfelt
  • Kunne vurdere metodiske og teoretiske forutsetninger for vitenskapelige undersøkelser
  • Kunne formidle resultater av egen og andres forskning.

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Veiledning

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Oppgave 01.06.2023 13:00 (Hand in) 1 Semester A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Presentasjon av masteroppgaven Approved – not approved
UiT Exams homepage

Re-sit examination

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
  • Earlier years and semesters for this topic