spring 2023
BED-3078 Verdsettelse - 10 stp

Type of course

Emnet er forbeholdt studenter på master i økonomi og administrasjon og kan ikke tas som enkeltemne.

Course content

Verdien av et selskap kan finnes ved å diskontere fremtidige kontantoverskudd som selskapet antas å skape i fremtiden. Det er i praksis svært vanskelig å predikere fremtidige kontantoverskudd, og det vil derfor benyttes flere verdsettelsesteknikker når verdien av et selskap skal fastsettes. I kurset vil vi ta utgangspunkt i regnskapet for et selskap og utføre en regnskapsanalyse basert på historiske tall som kombineres med strategisk analyse for å lage gode prognoser. For å finne en virkelig verdi, neddiskonteres fremtidige prognoser, det være seg kontantstrømmer, merverdier el., til dagens verdi ved hjelp av et avkastningskrav. Det vil derfor gis en gjennomgang av hvordan man finner avkastningskrav. Da det vil være usikkerhet i estimatene, vil det bli utført diverse simuleringsteknikker ved bruk av R og RStudio. Forkunnskaper i de programvarene er anbefalt, men er ikke nødvendig for å kunne ta kurset.

Objective of the course

Kandidaten skal ved studiets slutt ha avansert og inngående kunnskap om relevante økonomiske- og administrative teorier og metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter. De som fullfører studiet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper

 • Kandidaten har inngående kunnskap om diverse verdsettelsesmodeller og sammenhengen mellom disse.
 • Kandidaten har inngående kunnskap til oppsettet for et regnskap og om omgruppering av en balanse til verdsettelsesformål
 • Kandidaten har inngående kunnskap i hvordan man kommer frem til et avkastningskrav

Ferdigheter

 • Kandidaten kan bruke relevante metoder for å gjennomføre en verdsettelse av foretaket som helhet og dens egenkapital
 • Kandidaten kan anvende CAPM og WACC til å fastsette et avkastningskrav
 • Kandidaten kan utføre regnskapsanalyser og foreta justeringer for å finne den reelle underliggende inntjening.
 • Kandidaten kan anvende informasjon om markedet og konkurrenter til å forstå bedriftens strategiske posisjon og markedstrender.
 • Kandidaten kan lage fremtidige prognoser og bruke den til å verdsette en bedrift
 • Kandidaten kan utføre diverse simuleringsteknikker for å teste usikkerheten i estimatene.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både til spesialister (revisor, finansinstitusjoner mm.) og allmennheten (ansatte, styremedlemmer mm.)
 • Kandidaten kan stille kritiske spørsmål til verdsettelsen slik som bruk av metode, forutsetninger og beregnet verdi
 • Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Kandidaten kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Emnet innebærer ulike undervisningsformer på campus, og varigheten kan variere fra 2-4 timer pr økt. Det stilles krav om at studenten er fysisk til stede på campus, da emnet er bygd opp slik at studenten deltar i arbeidskrav som innebærer samarbeid med andre studenter. Undervisningsformen vil være en kombinasjon av forelesninger, praktiske seminarer, gruppearbeid, presentasjoner og tilbakemeldinger.

Det er studentens eget ansvar å sikre at han/hun får den informasjonen som gis i undervisningen, og som ikke eksplisitt er beskrevet i emnebeskrivelsen eller i forelesningsplanen, eller lagt ut på Canvas.


Final exam

The course is closed and the last opportunity to take the exam after this semester is spring 2024

Please see this web site for more information

Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 30.05.2023 09:00 (Hand out)
30.05.2023 15:00 (Hand in)
6 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Oblig Approved – not approved
Oblig Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Det er to areidskrav som må leveres på emnet

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic