spring 2023
BED-3064 Kunnskapsledelse - 10 stp

Type of course

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som masterenkeltemne.

Course content

De fleste virksomheter kan i dag kalles kunnskapsorganisasjoner, og en god evne til å forvalte kunnskap regnes som et konkurransefortrinn. Kunnskapsforvaltning inngår i små reiselivsbedriftens arbeid med å utvikle de gode produktene til kresne kunder, så vel som store virksomheters arbeid med effektivitet og satsing på forsknings- og utviklingsarbeid. Du vil lære om ulike former for kunnskapsprosesser, og hvordan kunnskapsorganisasjoner forventes å ta til seg, bruke og skape ny kunnskap. Her står den menneskelige kunnskapsressursen sentralt.

Gjennom dette kurset presenteres studentene for ulike modeller og verktøy for å analysere og designe praksiser som ivaretar kunnskapsdimensjonen, og dette skjer gjennom arbeid med et bredt tilfang av teorier innenfor feltet kunnskapsledelse.

Det vil blant annet være aktuelt å diskutere følgende temaer:

 • Ulike perspektiver på kunnskapsutvikling, kunnskapsoverføring og kunnskapslagring
 • Forholdet mellom organisering og forvaltning av kunnskap
 • Kunnskap og kunnskapsbasert praksis
 • Kunnskapsledelse og kompetanseledelse: bruk av den menneskelige ressursen
 • Jobbdesign i kunnskapsbedrifter
 • Ulike tilknytningsformer og kunnskapsarbeid
 • Kunnskapsledelse og digitalisering

Objective of the course

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter endt kurs skal studenten ha en inngående forståelse av hva kunnskapsledelse handler om. Studenten skal også ha kunnskap om hvordan teorier og modeller kan brukes som verktøy for å handtere kunnskapsledelse på en best mulig måte.

Kunnskaper

 • Avansert kunnskap om forskningstradisjoner, teorier og begreper innenfor kunnskapsledelse
 • Inngående kunnskap om feltets vitenskapelige problemstillinger og den akademiske debatten om dem

Ferdigheter

 • Evne å anvende ovennevnte kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg ved ulike utfordringer.
 • Evne å vurdere eksisterende teorier om kunnskapsledelse, og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, modeller og metoder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • Evne å arbeide selvstendig og analytisk med problemstillinger knyttet til kunnskapsledelse
 • Kan overføre teorier, begreper og metoder fra fagfeltet til bruk i praksis
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning, knyttet til aktuelle faglige problemstillinger, på nivå med kravene til en masteravhandling.

Generell kompetanse

 • Evne å formidle omfattende selvstendig arbeid både skriftlig og muntlig og beherske fagrelaterte uttrykksformer knyttet til kunnskapsledelse
 • Evne å kommunisere fagspesifikke problemstillinger, analyser og konklusjoner både til spesialister og til allmennheten
 • Evne å bidra til nytenkning innen kunnskapsledelse
 • Evne å selv oppdatere seg og ta i bruk ny kunnskap gjennom hele yrkeskarrieren

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Emnet innebærer ulike undervisningsformer på campus, og varigheten kan variere fra 2-4 timer per økt. Det stilles krav om at studenten er fysisk til stede på campus, da emnet er bygd opp rundt at studenten deltar i arbeidskrav som innebærer samarbeid med andre studenter. Undervisningsformen vil være en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og tilbakemeldinger.

Det er studentens eget ansvar å sikre at han/hun får den informasjonen som gis i undervisningen, og som ikke eksplisitt er beskrevet i emnebeskrivelsen eller i forelesningsplanen, eller lagt ut på Canvas.


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 09.05.2023 09:00 (Hand out)
16.05.2023 14:00 (Hand in)
1 Uker A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Prosjektarbeid Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Arbeidskravet er et obligatorisk prosjektarbeid der man skal jobbe sammen i grupper for å løse case/problemstilling. Arbeidskravet består av både muntlig og skriftlig aktivitet og leveranse.

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic