spring 2024
BED-3054H Avansert regnskapsanalyse - 10 stp

Type of course

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Course content

Videregående regnskapsanalyse er et videregående kurs i regnskapsanalyse hvor en skal lære hvordan en ved hjelp av regnskapsinformasjon kan vurdere og analysere bedrifter økonomiske prestasjoner og stilling. Sentrale temaer i kurset er koblingen mellom strategi og regnskaper, korrigering av regnskapsrapportene for analyse, lønnsomhetsanalyser, analyse av vekst, bransjemessige forskjeller, vurdering av regnskapskvalitet og faresignaler i regnskapet, og rapportering av ikke finansielle prestasjoner. Avslutningsvis i kurset vil en også lære å foreta risikovurderinger på investor og selskapsnivå.

Emnet har følgende hovedtema:

 • Introduksjon til finansregnskapet
 • Strategisk analyse
 • Foretaksintegrasjon i et analytisk perspektiv
 • Omgruppering av regnskaper for analyseformål
 • En kritisk vurdering av rentabilitetsberegninger
 • Analyse av regnskaper
  • Lønnsomhetsanalyser
  • Likviditetsanalyser
  • Finansierings og soliditetsanalyser
 • Analyse av selskapets vekst
 • Analyse av regnskaper i ulike bransjer
 • Vurdering av regnskapskvalitet og resultatkvalitet
 • Rapportering ikke finansielle prestasjoner
 • Vurdering av risiko på egenkapital og selskapsnivå

Det anbefales rimelig gode forkunnskaper i finansregnskap, regnskapsanalyse og strategi.


Objective of the course

Dette er et videregående kurs i regnskapsanalyse. Kurset skal gi studentene nødvendig faglige forutsetninger for å lese, vurdere og analysere på et avansert nivå, bedrifters regnskaper. Kurset fokuserer i hovedsak på foretaksnivå, og skal sette studentene i stand til å forstå bedrifters prestasjoner, finansielle posisjon og risiko. Kurset er et videregående kurs som trekker veksler på kunnskaper fra tidligere kurs i finansregnskap, regnskapsanalyse og strategi.

Kunnskap:

Kandidaten

 • Har kunnskaper om sammenhengen mellom regnskapet og bedriftens kritiske suksessfaktorer
 • Har inngående kunnskaper om hvorledes resultatrapporten, balansen, kontantstrømoppstillingen og egenkapitalnoten kan korrigeres og klargjøres for analyseformål
 • Har kunnskaper om hvorledes investeringer i andre selskaper rapporteres og fortolkes
 • Har kunnskaper om hvordan rentabilitetsnøkkeltall bør fortolkes
 • Har inngående kunnskaper omkring hvordan lønnsomheten, likviditet, finansiering og soliditeten til virksomheter kan analyseres
 • Har kunnskaper om hvordan vekst kan bidra til økning i resultat og verdien til selskapet
 • Har kunnskaper til på egen hånd å kunne vurdere kvaliteten på regnskapsmaterialet
 • Har kunnskaper om hva som er innholdet i rapporter av ikke finansiell informasjon
 • Har kunnskaper om ulike bransjer karakteristika med hensyn til lønnsomhet og kritiske suksessfaktorer
 • Ha kunnskaper om hvordan risikoen i selskaper kan vurderes

Ferdigheter:

 • Kurset har et praktisk tilsnitt på den måten at det legges opp til å jobbe med regnskaper fra reelle bedrifter. Gode regnskapsanalyser er ofte betinget av at en klarer å omgruppere de oppgitte regnskapstallene for analyseformål. Når dette er gjort skal en gjennomføre analyser av lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet. Disse analysene baserer seg kvantitative indikatorer som nøkkeltall og kontantstrømoppstilling.
 • Kurset skal trene studentene til å forstå hvorledes historiske prestasjoner kan fortolkes i relasjon til de konkurransemessige rammebetingelsene som bedriften har operert i. Videre skal studentene også trenes i å forsøke å analysere hvorledes strategiske antatte fremtidige endringer i konkurransesituasjonen vil gi seg utslag i fremtidige resultater. På dette vis danner kurset et godt grunnlag for senere kurs om verdsetting av bedrifter. Kurset skal også lære studentene og vurdere innholdet av såkalte ikke-finansielle rapporter.
 • Ingen regnskapsanalyser er bedre enn kvaliteten på tallmaterialet som analysen bygger på. Begreper som regnskapskvalitet og resultatkvalitet vil derfor bli gjennomgått. I dette deltemaer legges det opp til å analysere hvorledes poster i resultatrapporten og balansen kan være styrt eller manipulert i en bestemt retning. Sentralt i dette delemnet er det å identifisere såkalte røde flagg i regnskapet.
 • Kunne foreta konkrete vurdering av risikoen knyttet til investeringer i selskaper.

Generell kompetanse:

Kandidaten skal, etter å ha gjennomført kurset ha;

 • Svært gode kunnskaper om hvorledes en bedrifts prestasjoner, finansiell posisjon og risiko kan analyseres
 • Gode kunnskaper om hvordan investeringer i andre selskaper rapporteres i balansen, resultatrapporten og kontantstrømoppstillingen
 • Gode kunnskaper om hvordan et regnskaps kan omgrupperes for analyse formål
 • Gode kunnskaper om hvordan regnskap eventuelt kan korrigeres før en gjennomfører analyse av selskapet
 • Gode kunnskaper for hvorledes en kan vurdere regnskapskvalitet og resultatkvalitet i praksis
 • Kunne identifisere risikofaktorer i selskaper
 • Rimelige kunnskaper om forskjeller i kapitalstruktur og marginer i ulike bransjer
 • Rimelige kunnskaper om hvorledes en kan inkorporere strategiske analyser i finansielle analyser
 • Rimelige kunnskaper om rapportering av ikke finansielle prestasjoner

Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Undervisningen i kurset er i hovedsak basert på forelesninger, oppgaveløsning og diskusjoner i plenum.

Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Skriftlig skoleeksamen 21.05.2024 09:00
4 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Individuell innlevering Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Det vil være et individuelt arbeidskrav i kurset som skal være godkjent av faglærer før en kan gå opp til eksamen. Vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Re-sit examination

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Earlier years and semesters for this topic