autumn 2024
PED-1001 Pedagogisk psykologi - 10 stp

Type of course

Emnet er obligatorisk for bachelor i pedagogikk, bachelor i spesialpedagogikk og årstudium i pedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Course content

Emnet gir en innføring i ulike teoretiske perspektiv på barns og unges utvikling: det psykologiske perspektivet tar for seg utvikling og oppvekst i lys av utviklingspsykologi; det kulturelle perspektivet belyser oppvekst og kunnskapsoverføring som kulturelle fenomen; det samfunnsmessige perspektivet vier forholdet mellom oppvekst og samfunn særlig oppmerksomhet.

Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

  • ha en oversikt over sentrale teorier om barns og unges utvikling
  • Ha oversikt over hvordan oppvekstforhold påvirker utvikling
  • Ha oversikt over hvilke personlige og samfunnsrelaterte variabler som påvirker utvikling

Ferdigheter

  • kunne skriftlig og vitenskapelig formidle kunnskap om teoretiske tilnærminger til barns og unges utvikling, hvordan oppvekstforhold, personlige og samfunnsrelaterte variabler påvirker utvikling

Kompetanse

  • kunne anvende flere alternative teorier i forståelsen av barn og unge i ulike faser av utviklingen
  • kunne vurdere ulike teoretiske tilnærminger til barns og unges utvikling
  • Forstå hva som kan påvirke utvikling og hvordan man skal jobbe med dette i en pedagogisk setting.

Language of instruction and examination

Norsk.

Teaching methods

Forelesninger, seminarer og studentaktive læringsformer.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Schedule

Examination

Examination: Date: Duration: Grade scale:
Hjemmeeksamen 19.11.2024 09:00 (Hand out)
19.11.2024 16:00 (Hand in)
7 Timer A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Skriftlig Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Skriftlig innlevering over gitt tema.

Re-sit examination

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet.
  • Earlier years and semesters for this topic