spring 2015
PSY-3500 Tilleggsemne i psykologi - 5 stp

Type of course

Åpent for profesjons- og masterstudenter i psykologi som trenger ekstra studiepoeng (for eksempel pga. delstudium i utlandet). Kan ikke tas som enkeltemne.

Course content

Skal skrive et essay på inntil 5-10 sider, med et tema som godkjennes av koordinator på det semesteret studenten befinner seg. Innhold for tilleggsemnet skal være tilpasset profesjonsstudiets profil og som en fagperson ved instituttet (temaveileder) har mulighet for å gi veiledning i. Student og veileder setter i samarbeid opp pensumliste og en plan for arbeidet. For tilleggsemnet består arbeidet i hovedsak av litteraturstudier, men også andre arbeidsmåter kan inngå. To eller flere studenter kan legge opp samme pensum til selvvalgt emne, og veiledes sammen.

Objective of the course

Emnet er en mulighet for studenter som ønsker å fordype seg i et tema eller område innenfor psykologifaget, i tilfeller der studenten ikke har hatt mulighet til å følge ordinær undervisning. Forventet læringsresultat Skrives av studenten(e) og emneveilederen. Selvvalgt læringsresultat Ved fullført emne skal studenten være i stand til å: [Angi informasjonen her. Læringsutbyttebeskrivelsene er en viktig del av kontrakten mellom deg, veilederen og sensoren som skal vurdere arbeidet. De danner vurderingsgrunnlaget for sensoren som leser eksamensarbeidet og skal skrives i henhold til kravene fra Det helsevitenskapelig fakultet. Sørg for at læringsutbyttebeskrivelsene er (1) på et tilstrekkelig høyt nivå til profesjonsstudiearbeid og (2) at de er konkrete.]

Language of instruction and examination

Norsk, nordisk eller engelsk.

Teaching methods

Emnet medfører i hovedsak selvstudium. Det gis inntil 4 timers veiledning. Flere studenter kan motta veiledning sammen ved arbeid om samme tema.

Assessment

Hjemmeoppgave (essay på inntil 5-10 sider). Det er ikke adgang til kontinuasjonseksamen, ettersom emnet tilbys hvert semester.

Recommended reading/syllabus

Selvvalgt i samråd med veileder.

Error rendering component

  • Earlier years and semesters for this topic